Rapport för första kvartalet 2022

26 apr 2022

Rekordhög orderingång och god lönsamhet trots störningar i leverantörskedjan

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Första kvartalet

  • Orderingången ökade 33% till MSEK 40 379 (30 468), en organisk ökning med 23%
  • Intäkterna ökade 16% till MSEK 30 086 (26 021), en organisk ökning med 7%
  • Rörelseresultat ökade 25% till MSEK 6 749 (5 387), vilket motsvarar en marginal på 22.4% (20.7)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 6 525 (5 649), vilket motsvarar en marginal på 21.7% (21.7)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 6 671 (5 343)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 4.28 (3.38)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 2 400 (4 321)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 27% (23)

 


Marknadsutsikt på kort sikt

Även om den nuvarande globala ekonomiska utvecklingen gör marknadsutsikten osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i första kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 25 januari 2022):

Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den nuvarande höga nivån.
 

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

 

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 11.00.

 

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.