Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Vision och strategisk inriktning

Våra idéer och teknologier hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. På så sätt bidrar vi till en hållbar framtid.

Vi har som gemensam vision att vara First in Mind—First in Choice för våra kunder och andra intressenter. Vårt uppdrag är att kontinuerligt leverera hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Det innebär att vi skapar lönsam tillväxt som bidrar positivt till ett hållbart samhälle och som främjar mångfald och inkludering.  Att vara inkluderande innebär för oss att alla medarbetare får stöd och inspiration för att utecklas och växa. Det betyder också att vi tar hänsyn till olika intressenter, som kunder och samhället i stort, när vi skapar värde.

Strategi och grunden för tillväxt

DIVERSIFIERAD

 • Diversifierad kundbas
 • Försäljning i Asien/Oceanien, Amerika och EMEA
 • Produktion i Europa, Asien och Amerika

FLEXIBEL

 • Outsourcad produktionsmodell, inköpta komponenter står för 75% av tillverkningskostnaden
 • Flexibel arbetskraft
 • Löpande scenarioplanering
 • Ledarskapsmodell med tydligt ansvar
 • Transparent organisation med robust uppföljning

MOTSTÅNDSKRAFTIG

 • 35% av försäljningen från serviceverksamhet 
 • Kapitallätt verksamhet

För att lyckas med vårt uppdrag strävar Atlas Copco Group efter en ledande position inom utvalda marknader och segment. Det uppnås genom innovationer och genom att leverera ledande differentierade teknologier. Med produkter och  service som är kritiska för kundernas verksamheter hjälper Atlas Copco Group kunderna att nå framgång. För att uppnå  lönsam tillväxt över en konjunkturcykel verkar Gruppen för en flexibel balansräkning och fokuserar på marknader  med hög potential inom service.

MEDARBETARE

Vi förlitar oss på kompetenta medarbetare med en passionerad inställning till sitt arbete och resultat, samt som levererar ett mervärde till våra kunder. Attrahera duktiga medarbetare och ge dem förutsättningar att utvecklas.

INNOVATION

Investera i forskning och utveckling för att utveckla lösningar som förbättrar våra kunders resultat. Uppkoppling och datadrivna insikter är viktiga drivkrafter inom området.

NÄRVARO

Öka marknadsnärvaro genom att växa inom utvalda marknader, segment och teknologier. Om försäljningen sker direkt eller indirekt och vilket varumärke vi använder beror på kund och marknad.

EFFEKTIVITET

Ständigt sträva efter ökad effektivitet och en ansvarsfull användning av resurser, samt utveckling av högkvalitativa och högeffektiva produkter och tjänster.

SERVICE

Utöka erbjudandet inom service genom att erbjuda kunderna nya insikter och trygghet som i ökad utsträckning bygger på kunddata och realtidsinformation.

Våra tre kärnvärden - engagemang, samverkan och innovation beskriver vår gemensamma värdegrund och hur vi agerar gentemot varandra och i våra relationer gentemot kunder och andra externa relationer. Besök vår karriärsida för att få veta mer om vår kultur och våra värderingar.

Våra mål

Atlas Copco Group har formulerat ambitiösa mål för en hållbar, lönsam tillväxt. Målen har olika tidshorisont: årliga, tre år, över en konjunkturcykel och till 2030 för de långsiktiga ambitionerna. Hållbarhet är en viktig del i Atlas Copcos Gruppens vision och uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, som stöds av ambitiösa mål, hjälper företaget att skapa ökat värde för alla intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Läs mer om de specifika målen inom varje fokusområde och hur vi mäter våra framsteg här.

Finansiella mål

 • Intäktsökningen mätt över en konjunkturcykel bör vara 8 %.
 • Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt.
 • Utdelning av vinst till aktieägarna bör vara cirka 50 %.

Mål för medarbetare

 • 30 % kvinnliga medarbetare år 2030.
 • Medarbetare håller med om att de känner en känsla av delaktighet i företaget – över det globala riktmärket som tillhandahålls av medarbetarundersökningsleverantören och en löpande ökning.
 • Medarbetare anser att företagskulturen karakteriseras av respekt, rättvisa och öppenhet – över det globala riktmärket som tillhandahålls av medarbetarundersökningsleverantören och en löpande ökning.
 • Medarbetare anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas i företaget – över det globala riktmärket som tillhandahålls av medarbetarundersökningsleverantören och en löpande ökning.

Etiska mål

 • 100 % av medarbetarna har årligen undertecknat koncernens Affärskod.
 • 100 % av de nyanställda har deltagit i koncernens utbildning i etik inom 12 månader från anställningens början.
 • 100 % av medarbetarna har deltagit i koncernens utbildning i etik vartannat år, med inledning 2022.
 • 100 % av betydande leverantörer har bekräftat efterlevnaden av Affärskod.
 • 100 % av betydande distributörer har bekräftat efterlevnaden av Affärskod.

Säkerhet- och välmåendemål

 • Medarbetare anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande. Betyget i medarbetarundersökningen bör kontinuerligt öka.
 • En balanserad säkerhetspyramid, vilket innebär fler rapporter om riskobservationer än tillbud, fler tillbud än mindre skador, och fler eller lika många mindre skador än registrerbara skador.

Klimat- och miljömål

 • För att hålla den globala temperaturökningen väl under 1,5 grader, -46 % av CO2e* utsläppen (ton) från scopes 1 & 2 till 2030, jämfört med 2019 års baslinje.
 • För att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, -28 % av CO2e* utsläppen (ton) från scope 3 till 2030, jämfört med 2019 års baslinje.
 • Löpande ökning av procentandelen till betydande direkta leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem.
 • Löpande minskning av vattenförbrukningen från år till år i förhållande till kostnad sålda varor.
 • 100 % återanvänt och återvunnet avfall från intern verksamhet till 2030.

Mål för produkter och tjänster

 • 100 % av projekten för nya och omdesignade produkter har som mål att minska miljöpåverkan.
 • År 2024 har Atlas Copco Group en koncernengemensam metod för utvärdering av cirkuläriteten i nya eller omdesignade produkter.

 

* CO2 avser koldioxid och CO2e står för "koldioxidekvivalent", vilket inkluderar CO2 och andra växthusgaser. En ekvivalent är ett mått på hur mycket en gas bidrar till den globala uppvärmningen, i förhållande till koldioxid.

Läs mer om våra vetenskapsbaserade mål.

En decentraliserad bolagsstruktur med fyra affärsområden

Atlas Copco Group har en decentraliserad företagsstruktur som spänner över fyra affärsområden. Varje affärsområde har ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten, implementera mål och strategier samt att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Affärsområdena är indelade i ett antal divisioner. Divisionerna agerar som egna operativa enheter, var och en ansvarig för ett definierat produktområde. Varje division ansvarar för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. En eller flera servicedivisioner hanterar affärsområdets serviceerbjudande och relaterade produkter och tjänster. Divisionernas verksamhet bedrivs vanligtvis genom marknadsbolag och produktbolag.

Female hiker walking with backpack

Kultur och värderingar

Hur är det att arbeta på Atlas Copco Group? Hur är arbetsklimatet, kulturen och vilka värderingar finns?

Lär dig mer här

Loading...