Vision och strategisk inriktning

Det här är Atlas Copco Group – teknologier som formar framtiden

Vår vision är att vara First in Mind—First in Choice för kunder och andra intressenter. Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam och inkluderande tillväxt. Det innebär att vi kontinuerligt ska leverera lönsam tillväxt med ökad positiv påverkan på samhälle och miljö genom att främja mångfald och inkludering. Inkludering handlar om att ge alla inom vår organisation stöd och inspiration för att lära sig och växa. Det innebär också att vi tar hänsyn till olika intressenters perspektiv, såsom kunder och samhälle, i vårt värdeskapande.

Atlas Copco Group identifierar lönsamma nischer och verkar inom utvalda marknadssegment. Vi ökar vår marknadsnärvaro genom att växa inom segment och teknologier som ligger nära vår kärnverksamhet. Om försäljningen sker direkt eller indirekt och vilket varumärke vi använder beror på kund och marknad. Vår globala närvaro och mångsidiga kundbas stödjer varaktig tillväxt.

Genom investeringar i forskning och utveckling säkerställer vi en ledande marknadsposition. Med ledande teknologier utvecklar vi nya produkter och lösningar som är avgörande för våra kunders verksamhet, förbättrar deras produktivitet och stödjer deras framgång. Energieffektivitet, uppkoppling, och datadrivna insikter är ofta nyckeln till ett tydligt ökat kundvärde.

För att säkerställa långsiktig lönsam tillväxt över en konjunkturcykel har Atlas Copco Group ett starkt fokus på service, snabbhet och flexibilitet. Vi strävar också efter att ha en kapitallätt balansräkning och en flexibel kostnadsbas. Vi strävar efter att utföra mer service på en större andel av den installerade basen av utrustning och utökar vårt serviceerbjudande genom att ge kunderna insikter som stöds av uppkopplade produkter.

Snabbhet och flexibilitet uppnås genom en decentraliserad ledarskapsmodell med tydligt ansvar, en outsourcad produktionsmodell, en flexibel personalstyrka, kontinuerlig scenarioplanering och en transparent organisation med gedigen finansiell uppföljning.

Vi tror på att ha produktionen nära våra kunder och har produktionsenheter i Europa, Asien och Amerika. Vi strävar kontinuerligt efter en ökad operationell effektivitet med ansvarsfull resursanvändning. Detta inkluderar fortsatt förbättrade produktionsprocesser och utveckling av produkter och service av högsta kvalitet och effektivitet.

Strategi och grunden för tillväxt

Atlas Copco Group Strategi och grunden för tillväxt

 

 

 

 

För att säkerställa genomförandet av vår strategi förlitar sig Atlas Copco Group på kompetenta medarbetare med en passionerad inställning till arbetet och som är dedikerade till att leverera mervärde till våra kunder. Vi fokuserar på att attrahera medarbetare med rätt inställning och kompetens och ger dem förutsättningar att utvecklas med frihet och ansvar. Detta är avgörande för vår framgång.

Våra tre kärnvärden - engagemang, samverkan och innovation beskriver vår gemensamma värdegrund och hur vi agerar gentemot varandra och i våra relationer gentemot kunder och andra externa relationer. Besök vår karriärsida för att få veta mer om vår kultur och våra värderingar.

Våra mål

Atlas Copco Group har antagit ambitiösa mål för en hållbar, lönsam och inkluderande tillväxt. Målen har olika tidshorisont: årliga, tre år, över en konjunkturcykel och till 2030 för de långsiktiga ambitionerna. Hållbarhet spelar en central roll i vår vision och är en integrerad del i vårt uppdrag. En integrerad, hållbar strategi som stöds av ambitiösa mål, hjälper företaget att skapa ökat värde för alla intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Läs mer om de specifika målen inom varje fokusområde och hur vi mäter våra framsteg här.

VÅRA MÅL        
FINANSIELLT       Mål
Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel        8% per år
Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt        
Utdelning av vinst till aktieägare        Cirka 50%
         
KLIMAT OCH MILJÖ 2023 2022 2021 Mål
Minskade CO2e-utsläpp 1) (ton) från scope 1 & 2, i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader, jämfört med basåret 2019 -38% -35%2) -21%2) -46% by 2030
Minskade CO2e-utsläpp 1) (ton) från scope 3, i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, jämfört med basåret 2019 +28% +19%2) +3%2) -28% by 2030
Betydande direkta leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem 31% 31% 31% Kontinuerlig ökning
Vattenförbrukning (m3) i förhållande till kostnaden för sålda varor 3) 7.5 8.4 _ Kontinuerlig minskning
Återanvänt, recirkulerat eller återvunnet avfall från den interna verksamheten 3) 91% 92% _ 100% år 2030
Projekt för nya och omdesignade produkter med mål för minskad klimatpåverkan 95% 97% 98% 100%
Koncerngemensam metod för att bedöma cirkularitet i nya/omdesignade produkter _ _ _  På plats år 2024
         
MEDARBETARE 2023 2022 2021 Mål
Kvinnliga medarbetare, vid årets slut 22.0% 21.6% 20.9% 30% år 2030
Medarbetare som känner delaktighet i företaget 4) 5) 77 _ _ Över det globala riktmärket (73, 76 och 72) och en kontinuerlig ökning
Medarbetare som anser att företagskulturen präglas av respekt, rättvisa och öppenhet 4) 76 _ 76
Medarbetare som anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas i företaget 4) 75 _ 73
Medarbetare som anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande 4) 74 _

73 Kontinuerlig ökning
Balanserad säkerhetspyramid = fler rapporterade riskobservationer än tillbud, fler rapporterade tillbud än mindre skador, och fler eller lika många mindre skador än registrerade skador Ja Ja Ja En balanserad säkerhetspyramid
         
AFFÄRSETIK 2023 2022 2021 Mål
Medarbetare undertecknar Affärskoden årligen 99% 99% 98% 100%
Nyanställda deltar i koncernens utbildning i etik inom 12 månader från anställningsdatum, med början 2023 5) 94% _ _ 100%
Medarbetare deltar i utbildning i etik vartannat år, med början 2023 5) 99% _ _ 100%
Betydande leverantörer som undertecknat Affärskoden  90% 93% 93% 100%
Betydande distributörer som undertecknat Affärskoden 94% 92% 87% 100%

1) CO2e står för koldioxidekvivalenter.

2) GHG-utsläppen omräknade 2023. Se sidan 42 i vår årsredovisning för detaljer

3) Ny och utökad omfattning från 2022, inkluderar hela verksamheten.

4) Mäts vartannat år genom medarbetarundersökningen. Resultatet baseras på skalan 0–100 där 0 står för “instämmer inte alls” och 100 står för “instämmer helt”.

5) Den första mätningen gjordes 2023.

En decentraliserad bolagsstruktur med fyra affärsområden

Atlas Copco Group har en decentraliserad företagsstruktur som spänner över fyra affärsområden. Varje affärsområde har ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten, implementera mål och strategier samt att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Affärsområdena är indelade i ett antal divisioner. Divisionerna agerar som egna operativa enheter, var och en ansvarig för ett definierat produktområde. Varje division ansvarar för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. En eller flera servicedivisioner hanterar affärsområdets serviceerbjudande och relaterade produkter och tjänster. Divisionernas verksamhet bedrivs vanligtvis genom marknadsbolag och produktbolag.

Female hiker walking with backpack

Kultur och värderingar

Hur är det att arbeta på Atlas Copco Group? Hur är arbetsklimatet, kulturen och vilka värderingar finns?

Lär dig mer här

Loading...