Utskott

Utöver den allmänna ansvarsfördelning som gäller enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden, ser styrelsen och dess utskott årligen över och antar ”Arbetsordningen” och ”De skriftliga instruktionerna”, som är de dokument som reglerar styrelsens arbete och fördelningen av uppgifter mellan styrelsen, dess utskott och VD, samt företagets redovisningsprocesser.