Bolagsstämma

Bolagsstämman är Atlas Copcos högsta beslutande organ vid vilken alla aktieägare är välkomna att delta.

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt i en rad viktiga frågor, till exempel val av styrelseledamöter, godkännande av de finansiella rapporterna, ansvarsfrihet för VD och koncernchef och för styrelsen, och godkänna den föreslagna vinstutdelningen. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret och som till bolaget anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt totala innehav aktier. Aktieägare som inte själva kan närvara får företrädas av ombud.

Annual general meeting

Aktieägare som önskar kontakta valberedningen eller vill ha en fråga besvarad av styrelsen vid årsstämman kan skicka sina förslag med ordinarie post eller e-post till följande adress:

Atlas Copco AB,

Att: Chefsjurist,

SE-105 23 Stockholm,

Sweden

nominations@atlascopco.com eller board@se.atlascopco.com

Förslagen måste nå styrelsen och valberedningen senast sju veckor före årsstämman för att kunna inkluderas i kallelsen och agendan för årsstämman.