Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning till VD och koncernchefen, samt till ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelmedarbetare.

Ersättningsutskottet väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till det konstituerande styrelsemötet kommande år. Utskottets arbete styrs av en skriftlig arbetsordning som årligen revideras och godkänns av styrelsen.

 

Ersättningsutskottets främsta uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning till VD och koncernchefen, samt till ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelmedarbetare. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att anpassa nyckelmedarbetares intressen till aktieägarnas. Ersättningspolicyn för koncernledningen syftar till att säkerställa principer för rättvis och konsekvent ersättning, förmåner och avgångar.

 

Grundlönen bestäms av kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation medan den rörliga ersättningen relaterar till i förväg bestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Ersättningspolicyn utvärderas årligen och godkändes av årsstämman 2020. Se ytterligare information i not 4.

 

Ersättningsutskottet sammanträdde tre gånger under 2023 och var då fulltaligt. Ersättningsutskottet har också under året stöttat VD och koncernchefen vid beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Samtliga möten i utskottet, inklusive protokoll, har redovisats för styrelsen.

 

Under 2023 var Hans Stråberg, ordförande och Peter Wallenberg Jr medlemmar i ersättningsutskottet. Staffan Bohman ingick i utskottet till årsstämman 2023 då han ersattes av Gordon Riske.