Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning till VD och koncernchefen, samt till ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelmedarbetare.

Ersättningsutskottet väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till det konstituerande styrelsemötet kommande år. Ersättningsutskottets arbete styrs av en skriftlig arbetsordning som årligen revideras och godkänns av styrelsen. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning till VD och koncernchefen, samt till ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelmedarbetare. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att anpassa nyckelmedarbetares intressen till aktieägarnas. Ersättningspolicyn för koncernledningen syftar till att säkerställa principer för rättvisa och konsekvens avseende ersättningar, förmåner och avgångar. Grundlönen bestäms av kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation medan den rörliga ersättningen relaterar till i förväg bestämda och mätbara kriterier som kan vara både finansiella och icke-finansiella. Ersättningspolicyn utvärderas årligen och årsstämman 2020 godkände riktlinjerna för ersättning. Se ytterligare information i not 5.

Ersättningsutskottet sammanträdde fyra gånger under 2020 och var då fulltaligt. Ersättningsutskottet har också under året stöttat VD och koncernchefen vid besluten om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Samtliga möten i ersättningsutskottet, inklusive protokoll, har redovisats för styrelsen.

Under 2020 var Hans Stråberg, ordförande, Peter Wallenberg Jr och Anders Ullberg medlemmar i ersättningsutskottet fram till årsstämman vid vilken Staffan Bohman ersatte Anders Ullberg.