Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copco-aktien noterades i Stockholm den 3 september 1920.

Företagets utestående aktier är uppdelade i A-aktier och B-aktier. Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning.

Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 36% av den totala handeln av A-aktien ägde rum under 2017 (47% för B-aktien). Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom CBOE och Turquoise svarade för cirka 37% (32% för B-aktien), och återstående 27% (21% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”over-the-counter trading”.

Börsvärdet vid årets slut 2017 var MSEK 420 076 (329 940) och företaget representerade 6.3% (5.4) av Nasdaq Stockholms totala marknadsvärde. Totalt var Atlas Copcos aktier de andra (femte) mest omsatta under 2017.

Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2017 var 16 705 547 depå­bevis utestående, varav 15 327 588 representerade A-aktier och 1 377 959 B-aktier.

Symboler och koder

  A-aktien B-aktien
NASDAQ OMX ATCO A ATCO B
ISIN-kod SE0011166610 SE0011166628
Reuters ATCOa.ST ATCOb.ST
Bloomberg ATCOA SS ATCOB SS
ADR  ATLKY.OTC ATLCY.OTC

Utdelning och automatisk inlösenförfarande

Styrelsen föreslog till årsstämman att en ordinarie utdelning om SEK 7.00 (6.80) per aktie betalas ut för verksamhetsåret 2017. På grund av den föreslagna delningen av Gruppen föreslås utdelning för 2017 att betalas ut vid ett tillfälle. Avsikten är att återgå till två utbetalningar för kommande år. Den årliga utdelningstillväxten för femårsperioden 2013–2017 att uppgå till 4.9%. Under samma period har utdelningen i genomsnitt uppgått till 60% av resultat per aktie före utspädning. Ambitionen är att dela ut cirka 50% av vinsten som utdelning till aktieägarna.

Styrelsen förslag om ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie godkändes. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 8.00 per aktie.

Datum Belopp  Handel utan rätt till utdelning Avstämningsdag Betalning

Utdelning

SEK 7.00

25 april, 2018

26 april, 2018

2 maj, 2018

Automatiskt inlösenförfarande

SEK 8.00

9 maj, 2018

11 maj, 2018

11 juni, 2018

Fördelning av aktier

Gå till sidan Aktieåterköp för att se fördelningen av Atlas Copcos aktier, inklusive aktier som innehas av bolaget.

Data per aktie

Nyckeltal per aktie, SEK 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat före utspädning/resultat efter utspädning

9.95/ 9.92

10.01/ 9.99

9.62/ 9.58

9.81/ 9.79

13.73 / 13.63

Utdelning

5.50

6.00

6.30

6.80

7.00 x)

- Utdelning i % av resultat före utspädning

55.3%

59.9%

65.5%

69.3%

51.0%

- Direktavkastning %

3.1%

3.1%

2.6%

3.0%

2.2%

Inlösen av aktier

 -

6.00

-

-

8.00 x)

Operativt kassaflöde

7.0

11.5

13.9

14.9

15.5

Eget kapital

33

42

38

44

50

Börskurs, 31 dec. A-aktien/ B-aktien

178.3/ 163.2

218.4/ 200.9

208.4/ 195.3

277.5/ 248.6

354.2 / 314.6

Högsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

194.1/ 176.4

222.6/ 204.3

303.1/ 270.0

290.0/ 259.4

375.8 / 338.1

Lägsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

154.3/ 136.2

169.6/ 155.9

186.9/ 173.7

171.0/ 162.6

277.0 / 247.1

Genomsnittlig börskurs, A-aktien/ B-aktien

179.0/ 160.6

196.4/ 181.1

238.7/ 217.5

229.9/ 210.0

322.0 / 338.1

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning, miljoner

1212.8

1215.6

1217.4

1216.1

1214.1

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning, miljoner

1214.4

1216.6

1218.7

1216.8

1215.8

Emissioner 1973-2017

År Typ   Ökning av aktiekapital, MSEK Inbetalt belopp, MSEK
1973 Fondemission 1:02 69.2  
1974 Nyemission 1:4 SEK 25  51.7 51.7
1976 Nyemission 1:5 SEK 50 51.7 103.5
1979 Fondemission 1:06 51.7  
  Nyemission 1:6 SEK 60  51.7 124.1
1982 Fondemission 1:04 103.5  
  Nyemission (riktad) 2 765 000 aktier à SEK 135 69.1 373.3
1989 Fondemission 1 B-aktie: 3 A-aktier 195.5  
1990 Nyemission (riktad) 4 000 000 B- aktier à SEK 320.13 100.0 1 280.5
  Konvertering [1] 7 930 aktier 0.2 1.2
1991 Konvertering [1] 42 281 aktier 1.1 6.3
1992 Konvertering [1] 74 311 aktier 1.9 11.1
1993 Apportemission [2] 383 500 aktier à SEK 317 9.5 121.6
  Konvertering [1] 914 496 aktier 22.9 137.2
1994 Split 5:1 nominellt belopp SEK 5    
1999 Nyemission 1:7 SEK 160 130.4 4 173.80
2005 Split 4:1 nominellt belopp SEK 1.25    
  Aktieinlösen 209 602 184 aktier à SEK 20 -262 -4 192.00
2007 Split 3:1 kvotvärde SEK 0.4167    
  Aktieinlösen [3] 628 806 552 aktier à SEK 40 -262 -24 415.70
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.625 262  
  Indragning av aktier som innehas av Atlas Copco 28 000 000 aktier -17.5  
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 17.5  
2011 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [4] 1 229 613 104 aktier à SEK 5 -393 - 6 067
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 393  
2015 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [5] 1 229 613 104 aktier à SEK 6 -393 -7 304.70
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2018 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [6] 1 229 613 104 aktier à SEK 8 -393 -9 704.6
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...