Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 23.0% av den totala handeln med A-aktien (37.3% för B-aktien) ägde rum under 2022. Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom CBOE svarade för 40.3% (36.9% för B-aktien) och återstående 36.7% (25.8% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”over-the-counter trading”. Börsvärdet vid årets slut 2022 var MSEK 586 731 (732 967) och företaget representerade 6.3% (5.9) av det totala marknadsvärdet på Nasdaq Stockholm. Totalt var Atlas Copco aktien den andra (femte) mest omsatta under 2022. Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2022 var 109 162 008 depåbevis ute stående, varav 101 646 798 representerade A-aktier och 7 515 210 B-aktier.

Symboler och koder

  A-aktien B-aktien
NASDAQ OMX ATCO A ATCO B
ISIN-kod  SE0017486889 SE0017486897
Reuters ATCOa.ST ATCOb.ST
Bloomberg ATCOA SS ATCOB SS
ADR  ATLKY.OTC ATLCY.OTC

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna ska reflektera företagets resultat och kassaflödets utveckling liksom framtida tillväxtmöjligheter. Styrelsens uppfattning är att utdelningen bör motsvara cirka 50% av resultat per aktie.

 

Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning på SEK 2.30 per aktie för verksamhetsåret 2022. För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer den årliga ordinarie utdelningen att utbetalas i två delar, den första med avstämningsdag den 2 maj 2023 och den andra med avstämningsdag den 20 oktober 2023.

Datum

Belopp

Handel utan rätt till utdelning

Avstämningsdag

Betalning

Utdelning

SEK 1.15

28 april, 2023

2 maj, 2023

5 maj, 2023

Utdelning SEK 1.15 19 oktober, 2023 20 oktober, 2023 25 oktober, 2023

Fördelning av aktier

På Nasdaqs hemsida hittar du information om Atlas Copcos återköp. 

De senaste årens återköp har gjorts för att täcka prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram. För ytterligare information om optionsprogrammen och återköp av egna aktier, se not 5 och 20 i årsredovisningen.

Data per aktie

Nyckeltal per aktie, SEK 20201) 20211) 2022

Resultat före utspädning/resultat efter utspädning

3.04

3.72 4.82

Utdelning 1)

1.83

1.9 2.3

- Utdelning i % av resultat före utspädning

60.0%

51.0% 47.7%

- Direktavkastning %

1.9%

1.4% 2.0%

Inlösen av aktier

-

8 -

Operativt kassaflöde

3.89

3.98 3.51

Eget kapital

11

14 16

Börskurs, 31 dec. A-aktien/ B-aktien

105.3 / 92.1

156.5 / 133.1 123.1 / 111.1

Högsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

111.4 / 97.5

157.4 /133.4 161.2 / 136.3

Lägsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

66.7 / 57.9

108.5 / 94.8 92.5 / 83.2

Genomsnittlig börskurs, A-aktien/ B-aktien

96.3 / 84.5

134.9 / 114.9 117.9 / 104.4

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning, miljoner

4 861.7

4870.9 4 868.4

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning, miljoner

4 869.0

4 882.1 4 875.9
Antal aktieägare den 31 december 82 079 87 923 115 459
Börsvärde, 31 december, MSEK 497 187 732 967 586 731

Emissioner 1973-2022

År Typ   Ökning av aktiekapital, MSEK Inbetalt belopp, MSEK
1973 Fondemission 1:02 69.2  
1974 Nyemission 1:4 SEK 25  51.7 51.7
1976 Nyemission 1:5 SEK 50 51.7 103.5
1979 Fondemission 1:06 51.7  
  Nyemission 1:6 SEK 60  51.7 124.1
1982 Fondemission 1:04 103.5  
  Nyemission (riktad) 2 765 000 aktier à SEK 135 69.1 373.3
1989 Fondemission 1 B-aktie: 3 A-aktier 195.5  
1990 Nyemission (riktad) 4 000 000 B- aktier à SEK 320.13 100.0 1 280.5
  Konvertering [1] 7 930 aktier 0.2 1.2
1991 Konvertering [1] 42 281 aktier 1.1 6.3
1992 Konvertering [1] 74 311 aktier 1.9 11.1
1993 Apportemission [2] 383 500 aktier à SEK 317 9.5 121.6
  Konvertering [1] 914 496 aktier 22.9 137.2
1994 Split 5:1 nominellt belopp SEK 5    
1999 Nyemission 1:7 SEK 160 130.4 4 173.80
2005 Split 4:1 nominellt belopp SEK 1.25    
  Aktieinlösen 209 602 184 aktier à SEK 20 -262 -4 192.00
2007 Split 3:1 kvotvärde SEK 0.4167    
  Aktieinlösen [3] 628 806 552 aktier à SEK 40 -262 -24 415.70
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.625 262  
  Indragning av aktier som innehas av Atlas Copco 28 000 000 aktier -17.5  
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 17.5  
2011 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [4] 1 229 613 104 aktier à SEK 5 -393 - 6 067
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 393  
2015 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [5] 1 229 613 104 aktier à SEK 6 -393 -7 304.70
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2018 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [6] 1 229 613 104 aktier à SEK 8 -393 -9 704.6
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2022 Split

4 ordinarie aktier och 1 inlösenaktie, kvotvärde 0.13

 

 
 

Aktieinlösen [7]

1 229 613 104 aktier à SEK 8

-157

-9 731.8

 

Fondemission

Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.16

157  
Product image testcel vsd

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...