Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copco-aktien noterades i Stockholm den 3 september 1920. Företagets utestående aktier är uppdelade i A-aktier och B-aktier. Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning. Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 29.3% av den totala handeln med A-aktien (37.3% för B-aktien) ägde rum under 2020. Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom CBOE och Turquoise svarade för cirka 31.1% (23.2% för B-aktien) och återstående 39.2% (39.5% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”over-thecounter- trading”. Börsvärdet vid årets slut 2020 var MSEK 497 187 (440 497) och företaget representerade 5.7% (5.7) av det totala marknadsvärdet på Nasdaq Stockholm. Totalt var Atlas Copcos aktier den andra mest (mest) omsatta under 2020. Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2020 var 27 854 337 depåbevis utestående, varav 26 757 226 representerade A-aktier och 1 097 111 B-aktier.

Symboler och koder

  A-aktien B-aktien
NASDAQ OMX ATCO A ATCO B
ISIN-kod SE0011166610 SE0011166628
Reuters ATCOa.ST ATCOb.ST
Bloomberg ATCOA SS ATCOB SS
ADR  ATLKY.OTC ATLCY.OTC

Utdelning

Årsstämman 2021 godkände styrelsens förslag om utdelning SEK 7.30 per aktie för verksamhetsåret 2020. För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer utdelningen att ske i två lika stora delar, den första med avstämningsdag den 29 april 2021 och den andra med avstämningsdag den 25 oktober 2021.

Datum

Belopp

Handel utan rätt till utdelning

Avstämningsdag

Betalning

Utdelning

SEK 3.65

28 april, 2021

29 april, 2021

4 maj, 2021

Utdelning

SEK 3.65

22 oktober, 2021

25 oktober, 2021

28 oktober, 2021

Fördelning av aktier

På Nasdaqs hemsida hittar du information om Atlas Copcos återköp. 

De senaste årens återköp har gjorts för att täcka prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram. För ytterligare information om optionsprogrammen och återköp av egna aktier, se not 5 och 20 i årsredovisningen.

Data per aktie

Nyckeltal per aktie, SEK 2018 2019 2020

Resultat före utspädning/resultat efter utspädning

13.45 / 13.43

13.60 / 13.59 12.16 / 12.14

Utdelning

6.30

7.00 7.30

- Utdelning i % av resultat före utspädning

46.8%

51.5% 60.0%

- Direktavkastning %

2.2%

2.4% 1.9%

Inlösen av aktier

-

- -

Operativt kassaflöde

11.65

12.04 15.56

Eget kapital

35

44 44

Börskurs, 31 dec. A-aktien/ B-aktien

210.5 / 193.3

373.6 / 325.2 421.1 / 368.3

Högsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

380.8 / 339.7

386.5 / 336.9 445.5 / 390.0

Lägsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

205.3 / 187.7

205.0 / 188.5 266.7 / 231.6

Genomsnittlig börskurs, A-aktien/ B-aktien

291.3 / 264.0

288.0 / 258.8 385.0 / 338.0

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning, miljoner

1213.5

1 214.7 1215.4

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning, miljoner

1215.3

1 215.8  1217.2
Antal aktieägare den 31 december 87 009  81 656 82 079
Börsvärde, 31 december, MSEK 252 130 440 497 497 187

Emissioner 1973-2019

År Typ   Ökning av aktiekapital, MSEK Inbetalt belopp, MSEK
1973 Fondemission 1:02 69.2  
1974 Nyemission 1:4 SEK 25  51.7 51.7
1976 Nyemission 1:5 SEK 50 51.7 103.5
1979 Fondemission 1:06 51.7  
  Nyemission 1:6 SEK 60  51.7 124.1
1982 Fondemission 1:04 103.5  
  Nyemission (riktad) 2 765 000 aktier à SEK 135 69.1 373.3
1989 Fondemission 1 B-aktie: 3 A-aktier 195.5  
1990 Nyemission (riktad) 4 000 000 B- aktier à SEK 320.13 100.0 1 280.5
  Konvertering [1] 7 930 aktier 0.2 1.2
1991 Konvertering [1] 42 281 aktier 1.1 6.3
1992 Konvertering [1] 74 311 aktier 1.9 11.1
1993 Apportemission [2] 383 500 aktier à SEK 317 9.5 121.6
  Konvertering [1] 914 496 aktier 22.9 137.2
1994 Split 5:1 nominellt belopp SEK 5    
1999 Nyemission 1:7 SEK 160 130.4 4 173.80
2005 Split 4:1 nominellt belopp SEK 1.25    
  Aktieinlösen 209 602 184 aktier à SEK 20 -262 -4 192.00
2007 Split 3:1 kvotvärde SEK 0.4167    
  Aktieinlösen [3] 628 806 552 aktier à SEK 40 -262 -24 415.70
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.625 262  
  Indragning av aktier som innehas av Atlas Copco 28 000 000 aktier -17.5  
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 17.5  
2011 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [4] 1 229 613 104 aktier à SEK 5 -393 - 6 067
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 393  
2015 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [5] 1 229 613 104 aktier à SEK 6 -393 -7 304.70
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2018 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [6] 1 229 613 104 aktier à SEK 8 -393 -9 704.6
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
Product image testcel vsd

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...