Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copco-aktien noterades i Stockholm den 3 september 1920.

Företagets utestående aktier är uppdelade i A-aktier och B-aktier. Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning.

Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 36% av den totala handeln av A-aktien ägde rum under 2017 (47% för B-aktien). Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom CBOE och Turquoise svarade för cirka 37% (32% för B-aktien), och återstående 27% (21% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”over-the-counter trading”.

Börsvärdet vid årets slut 2017 var MSEK 420 076 (329 940) och företaget representerade 6.3% (5.4) av Nasdaq Stockholms totala marknadsvärde. Totalt var Atlas Copcos aktier de andra (femte) mest omsatta under 2017.

Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2017 var 16 705 547 depå­bevis utestående, varav 15 327 588 representerade A-aktier och 1 377 959 B-aktier.

Symboler och koder

Utdelning och automatisk inlösenförfarande

Styrelsen föreslog till årsstämman att en ordinarie utdelning om SEK 7.00 (6.80) per aktie betalas ut för verksamhetsåret 2017. På grund av den föreslagna delningen av Gruppen föreslås utdelning för 2017 att betalas ut vid ett tillfälle. Avsikten är att återgå till två utbetalningar för kommande år. Den årliga utdelningstillväxten för femårsperioden 2013–2017 att uppgå till 4.9%. Under samma period har utdelningen i genomsnitt uppgått till 60% av resultat per aktie före utspädning. Ambitionen är att dela ut cirka 50% av vinsten som utdelning till aktieägarna.

Styrelsen förslag om ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie godkändes. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 8.00 per aktie.

Fördelning av aktier

Gå till sidan Aktieåterköp för att se fördelningen av Atlas Copcos aktier, inklusive aktier som innehas av bolaget.

Data per aktie

x) Styrelsens förslag

Emissioner 1973-2017

[1] Avseende 1987/93 års förlagslån - [2] Emissionen genomfördes i samband med förvärvet av The Robbins Company - [3] 610 392 352 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco - [4] 1 213 493 751 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco - [5]1 217 444 513 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco - [6]1 213 080 695 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco.
People interacting in the office

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...