Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 22.6% av den totala handeln med A-aktien (30.9% för B-aktien) ägde rum under 2023. Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom CBOE svarade för 35.6% (35.4% för B-aktien) och återstående 41.8% (33.7% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”over-the-counter-trading”. Börsvärdet vid årets slut 2023 var MSEK 815 902 (586 731) och företaget representerade 7.8 % (6.3) av det totala marknadsvärdet på Nasdaq Stockholm. Totalt var Atlas Copco-aktien den mest (andra) omsatta under 2023. Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2023 var 91 670 227 depåbevis utestående, varav 81 072 104 representerade A-aktier och 10 598 123 B-aktier.

Symboler och koder

  A-aktien B-aktien
NASDAQ OMX ATCO A ATCO B
ISIN-kod  SE0017486889 SE0017486897
Reuters ATCOa.ST ATCOb.ST
Bloomberg ATCOA SS ATCOB SS
ADR  ATLKY.OTC ATLCY.OTC

Utdelning

Årsstämman 2024 godkände styrelsens förslag om en ordinarie utdelning om SEK 2.80 per aktie för verksamhetsåret 2023.

För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer utdelningen att ske i två delar, den första med avstämningsdag den 26 april 2024 och den andra med avstämningsdag den 21 oktober 2024. Den första delen till ett belopp av SEK 1.40 per aktie. Den andra delen till ett belopp av SEK 1.40 per aktie.

Datum

Belopp

Handel utan rätt till utdelning

Avstämningsdag

Betalning

Utdelning

SEK 1.40

25 april, 2024

26 april, 2024

2 maj, 2024

Utdelning SEK 1.40 18 oktober, 2024 21 oktober, 2024 24 oktober, 2024

Fördelning av aktier

På Nasdaqs hemsida hittar du information om Atlas Copcos återköp. 

De senaste årens återköp har gjorts för att täcka prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram. För ytterligare information om optionsprogrammen och återköp av egna aktier, se not 5 och 20 i årsredovisningen.

Data per aktie

Nyckeltal per aktie, SEK 2021* 2022 2023

Resultat före utspädning/resultat efter utspädning

3.72

4.82 5.76

Utdelning 1)

1.9

2.3 2.8

- Utdelning i % av resultat före utspädning

51.0%

47.7% 48.6%

- Direktavkastning %

1.4%

2.0% 1.9%

Inlösen av aktier

8

- -

Operativt kassaflöde

3.98

3.51 4.76

Eget kapital

14

16 19

Börskurs, 31 dec. A-aktien/ B-aktien

156.5 / 133.1

123.1 / 111.1 173.6 / 149.4

Högsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

157.4 / 133.4

161.2 / 136.3 174.2 / 150.0

Lägsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

108.5 / 94.8

92.5 / 83.2 119.4 / 106.5

Genomsnittlig börskurs, A-aktien/ B-aktien

134.9 / 114.9

117.9 / 104.4 144.2 / 126.1

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning, miljoner

4 870.9

4868.4 4 871.4

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning, miljoner

4 882.1

4 875.9 4 878.9
Antal aktieägare den 31 december 87 923 115 459 125 893
Börsvärde, 31 december, MSEK 732 967 586 731 815 902

Emissioner 1973-2022

År Typ   Ökning av aktiekapital, MSEK Inbetalt belopp, MSEK
1973 Fondemission 1:02 69.2  
1974 Nyemission 1:4 SEK 25  51.7 51.7
1976 Nyemission 1:5 SEK 50 51.7 103.5
1979 Fondemission 1:06 51.7  
  Nyemission 1:6 SEK 60  51.7 124.1
1982 Fondemission 1:04 103.5  
  Nyemission (riktad) 2 765 000 aktier à SEK 135 69.1 373.3
1989 Fondemission 1 B-aktie: 3 A-aktier 195.5  
1990 Nyemission (riktad) 4 000 000 B- aktier à SEK 320.13 100.0 1 280.5
  Konvertering [1] 7 930 aktier 0.2 1.2
1991 Konvertering [1] 42 281 aktier 1.1 6.3
1992 Konvertering [1] 74 311 aktier 1.9 11.1
1993 Apportemission [2] 383 500 aktier à SEK 317 9.5 121.6
  Konvertering [1] 914 496 aktier 22.9 137.2
1994 Split 5:1 nominellt belopp SEK 5    
1999 Nyemission 1:7 SEK 160 130.4 4 173.80
2005 Split 4:1 nominellt belopp SEK 1.25    
  Aktieinlösen 209 602 184 aktier à SEK 20 -262 -4 192.00
2007 Split 3:1 kvotvärde SEK 0.4167    
  Aktieinlösen [3] 628 806 552 aktier à SEK 40 -262 -24 415.70
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.625 262  
  Indragning av aktier som innehas av Atlas Copco 28 000 000 aktier -17.5  
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 17.5  
2011 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [4] 1 229 613 104 aktier à SEK 5 -393 - 6 067
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 393  
2015 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [5] 1 229 613 104 aktier à SEK 6 -393 -7 304.70
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2018 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [6] 1 229 613 104 aktier à SEK 8 -393 -9 704.6
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2022 Split

4 ordinarie aktier och 1 inlösenaktie, kvotvärde 0.13

 

 
 

Aktieinlösen [7]

1 229 613 104 aktier à SEK 8

-157

-9 731.8

 

Fondemission

Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.16

157  
Product image testcel vsd

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...