Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copco-aktien noterades i Stockholm den 3 september 1920. Företagets utestående aktier är uppdelade i A-aktier och B-aktier. Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning. Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 33.2% av den totala handeln med A-aktien (50.4% för B-aktien) ägde rum under 2018. Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom CBOE och Turquoise svarade för cirka 34.0% (24.9% för B-aktien) och återstående 32.8% (24.7% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”overthe-counter trading”. Börsvärdet vid årets slut 2018 var MSEK 252 130 (420 076) och företaget representerade 4.2% (6.3) av det totala marknadsvärdet på Nasdaq Stockholm. Totalt var Atlas Copcos aktier de andra (andra) mest omsatta under 2018. Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2018 var 19 536 115 depåbevis utestående, varav 18 541 998 representerade A-aktier och 994 117 B-aktier.

Symboler och koder

  A-aktien B-aktien
NASDAQ OMX ATCO A ATCO B
ISIN-kod SE0011166610 SE0011166628
Reuters ATCOa.ST ATCOb.ST
Bloomberg ATCOA SS ATCOB SS
ADR  ATLKY.OTC ATLCY.OTC

Utdelning

Bolagsstämman tog ett beslut om en ordinarie utdelning om SEK 6.30 per aktie för 2018. Utdelningen kan jämföras med en ungefärlig utdelning för 2017, relaterat till den kvarvarande verksamheten i Atlas Copco (exklusive Epiroc) om SEK 5.20 per aktie. Den totala utdelningen föregående år, inklusive avvecklade verksamheter, var SEK 7.00. Exklusive aktier som innehas av bolaget uppgick den totala utdelningen till totalt MSEK 7 640 (8 496). För att underlätta en effektivare likviditetshantering föreslås att utdelningen sker i två lika stora delar, den första med avstämningsdag 29 april 2019 och den andra med avstämningsdag 28 oktober 2019. Den årliga utdelningen för den senaste femårsperioden uppgick i genomsnitt till 59% av resultat per aktie. Ambitionen är att dela ut cirka 50% av vinsten som utdelning till aktieägarna.

Datum Belopp Handel utan rätt till utdelning Avstämningsdag Betalning

Utdelning

SEK 3.15

26 april, 2019

29 april, 2019

3 maj, 2019

Utdelning

SEK 3.15

25 oktober, 2019

28 oktober, 2019

31 oktober, 2019

Fördelning av aktier

Gå till sidan Aktieåterköp för att se fördelningen av Atlas Copcos aktier, inklusive aktier som innehas av bolaget.

Data per aktie

Nyckeltal per aktie, SEK 2017 1) 2018

Resultat före utspädning/resultat efter utspädning

13.72 / 13.61

13.45 / 13.43

Utdelning

7.00

6.30

- Utdelning i % av resultat före utspädning

51.0%

47.0%

- Direktavkastning %

2.2%

2.2%

Inlösen av aktier

8.00

N/A

Operativt kassaflöde

15.53

11.65

Eget kapital

50

35

Börskurs, 31 dec. A-aktien/ B-aktien

354.2 / 314.6

210.5 / 193.3

Högsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

375.8 / 338.1

380.8 / 339.7

Lägsta börskurs, A-aktien/ B-aktien

277.0 / 247.1

205.3 / 187.7

Genomsnittlig börskurs, A-aktien/ B-aktien

322.0 / 338.1

291.3 / 264.0

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning, miljoner

1214.1

1 213.5

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning, miljoner

1215.8

1 215.3 
Antal aktieägare den 31 december 80 846  87 009
Börsvärde, 31 december, MSEK 420 076 252 130

Emissioner 1973-2017

År Typ   Ökning av aktiekapital, MSEK Inbetalt belopp, MSEK
1973 Fondemission 1:02 69.2  
1974 Nyemission 1:4 SEK 25  51.7 51.7
1976 Nyemission 1:5 SEK 50 51.7 103.5
1979 Fondemission 1:06 51.7  
  Nyemission 1:6 SEK 60  51.7 124.1
1982 Fondemission 1:04 103.5  
  Nyemission (riktad) 2 765 000 aktier à SEK 135 69.1 373.3
1989 Fondemission 1 B-aktie: 3 A-aktier 195.5  
1990 Nyemission (riktad) 4 000 000 B- aktier à SEK 320.13 100.0 1 280.5
  Konvertering [1] 7 930 aktier 0.2 1.2
1991 Konvertering [1] 42 281 aktier 1.1 6.3
1992 Konvertering [1] 74 311 aktier 1.9 11.1
1993 Apportemission [2] 383 500 aktier à SEK 317 9.5 121.6
  Konvertering [1] 914 496 aktier 22.9 137.2
1994 Split 5:1 nominellt belopp SEK 5    
1999 Nyemission 1:7 SEK 160 130.4 4 173.80
2005 Split 4:1 nominellt belopp SEK 1.25    
  Aktieinlösen 209 602 184 aktier à SEK 20 -262 -4 192.00
2007 Split 3:1 kvotvärde SEK 0.4167    
  Aktieinlösen [3] 628 806 552 aktier à SEK 40 -262 -24 415.70
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.625 262  
  Indragning av aktier som innehas av Atlas Copco 28 000 000 aktier -17.5  
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 17.5  
2011 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [4] 1 229 613 104 aktier à SEK 5 -393 - 6 067
  Fondemission Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639 393  
2015 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [5] 1 229 613 104 aktier à SEK 6 -393 -7 304.70
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
2018 Split 2:1 kvotvärde 0.32    
  Aktieinlösen [6] 1 229 613 104 aktier à SEK 8 -393 -9 704.6
  Fondemission
Ingen utgivning av nya aktier, kvotvärde SEK 0.639
393.0  
Product image testcel vsd

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...