Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att föreslå kandidater till styrelsen. Kandidaterna ska ha kunskap och erfarenhet som kan bidra till att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla Atlas Copco.

I enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 utgörs valberedningen av representanter för de fyra största direktregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2021 samt av ordföranden i Atlas Copco ABs styrelse. Valberedningens ledamöter för årsstämman 2022 offentliggjordes den 8 september 2021. De representerar omkring 29 procent av samtliga röster i bolaget. Ledamöterna erhåller ingen kompensation för sitt arbete med valberedningen.

  • Petra Hedengran, Investor AB (valberedningens ordförande)
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Mikael Wiberg, Alecta
  • Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB
  • Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB

Atlas Copcos årsstämma kommer att hållas den 26 april 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens per e-post, valberedningen@atlascopco.com

Valberedningens mål är att föreslå en styrelse med bred och kompletterande erfarenhet från ett flertal viktiga branscher och marknader, och med en sammansättning som karakteriseras av mångfald, bredd och könsfördelning. Erfarenhet från internationell tillverkningsindustri är centralt då det är Atlas Copcos huvudsakliga inriktning. Valberedningens mångfaldspolicy utgår ifrån avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. De åtta styrelseledamöter som valts av aktieägarna har erfarenhet från olika branscher. Två av de åtta ledamöterna som ej är anställda på Atlas Copco kvinnor. En medlem är född på 1940-talet, fyra på 1950-talet, två på 1960-talet och en är född på 1970-talet. Styrelsemedlemmarna är av tre olika nationaliteter, från Tyskland, USA och med en majoritet från Sverige. Att öka mångfalden inom styrelsen vad gäller könsfördelning är en prioritet för valberedningen. Valberedningen gör en årlig utvärdering av styrelsens arbete som baseras på styrelseordförandens kommentarer.

Valberedningen föreslår även ordförande vid årsstämman och förbereder ett förslag till årsstämman vad gäller antal styrelseledamöter med namnförslag, inklusive styrelsens ordförande, och förslag till arvode för ordförande och övriga ledamöter som ej är anställda i företaget, samt förslag till ersättning för utskottsarbete. Slutligen föreslår valberedningen ett revisionsföretag inklusive revisionsarvode. Förslagen och valberedningens uttalande kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2022. I valberedningens arbete med att åstadkomma en jämn könsfördelning gäller att vid lika kompetens ska den kandidat som bidrar till en jämnare könsfördelning föreslås.