Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att föreslå kandidater till styrelsen. Kandidaterna ska ha kunskap och erfarenhet som kan bidra till att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla Atlas Copco.

I enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 utgörs valberedningen av representanter för de fyra största direktregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2018 samt av ordföranden i Atlas Copco ABs styrelse.

Valberedningens ledamöter för årsstämman 2019 offentliggjordes den 21 september 2018 och framgår nedan. De representerar omkring 31 procent av samtliga röster i bolaget. Ledamöterna erhåller ingen kompensation för sitt arbete med valberedningen.

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 25 april 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, valberedningen@atlascopco.com eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

Förslag måste vara valberedningen tillhanda senast sju veckor innan årsstämman.