Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen. Kandidaterna ska äga en kunskap och erfarenhet som kan bidra till att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla Atlas Copco.

I enlighet med svensk bolagsstyrningskod och de förfaranden som antagits av årsstämman 2017 utgörs valberedningen av representanter för de fyra största aktieägarna listade i aktieägarregistret per 31 augusti 2017 samt av ordföranden i Atlas Copcos styrelse.

Valberedningens medlemmar för årsstämman 2018 offentliggjordes den 21 september 2017. Deras röster utgör omkring 31 procent av samtliga röster i bolaget. Medlemmarna erhåller ingen kompensation för sitt arbete med valberedningen.

Valberedningens medlemmar för årsstämman 2018:

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, valberedningen@atlascopco.com eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

Nomineringarna måste vara valberedningen tillhanda senast sju veckor innan årsstämman.