Aktieägare

Vid årets slut 2017 hade Atlas Copco 80 846 aktieägare (76 058 vid årets slut 2016).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som ärregistrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 34% (36) av rösterna och 31% (33) av antalet aktier.
Svenska investerare svarade för 50% (53) av antalet aktier och motsvarande 47% (51) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

2017-12-31

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Geografisk fördelning av aktieägandet

2017-12-31

Ägarstruktur

2017-12-31

Ägare per kategori

2017-12-31