Aktieägare

Vid årets slut 2021, hade Atlas Copco 87 923 aktieägare (82 079 vid årets slut 2020).

De tio största aktieägarna efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 34% (35) av rösterna och 31% (32) av kapitalet. Svenska investerare innehade 47% (48) av aktiekapitalet, motsvarande 44% (45) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2021

Antal aktier       

A-aktier     

B-aktier     

% av röster

% av kapital

Investor AB

207 754 141

194 912 256

12 841 885

22.3

16.9

Swedbank Robur fonder

43 345 350

17 922 596

25 422 754

2.3

3.5

Alecta Pensionsförsäkring

47 984 516

14 629 655

33 354 861

2.1

3.9

Handelsbanken fonder 21 903 520 15 179 659 6 723 861 1.8 1.8

SEB  Investment Management

14 757 179

14 070 497

686 682

1.6

1.2

Folksam

11 628 584

7 949 183

3 679 401

1.0

1.0

SPP Fonder AB

9 678 828

6 531 450

3 147 378

0.8

0.8

Avanza Fonder 7 931 635 5 414 522 2 517 113 0.7 0.7

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

7 114 582

4 990 743

1 510 089

0.6

0.5

Nordea Investment Funds

5 415 198

3 583 363

1 831 835

0.4

0.4

Övriga

852 713 321

554 210 172

298 503 149

66.4

69.3

Totalt

1 229 613 104

839 394 096

390 219 008

100.0

100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

11 422 736

11 422 736

0

1.3

0.9

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav

1 218 190 368

827 971 360

390 219 008

 

 

Se Nasdaqs hemsida för information om Atlas Copcos återköp. 

Ägarfördelning per land

 31 december 2021

% of kapital

Sverige

                          47   

USA

                          31   

Storbritannien

                           8   

Övriga

                          14   

Total

                        100  

Aktieägarstruktur

Antal aktier

% av ägarna

% av kapital

1-500

                       75.2   

                         0.6   

501-2 000

                       16.8   

                         1.3   

2 001-10 000

                         6.3   

                         1.9   

10 001-50 000

                         1.1   

                         1.6   

50 001-100 000

                         0.2   

                         0.8   

>100 000

                         0.4   

                       93.8  

 

                     100.0   

                     100.0  

Ägarkategorier

31 december 2021

% av kapital

% av röster

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

    53.1   

   55.7   

Svenska finansiella företag

    37.0   

   36.0   

Svenska privatpersoner

      4.3   

     3.8   

Övriga svenska juridiska personer

       1.8   

      1.9

Svenska socialförsäkringsfonder

       2.6   

      1.7   

Svenska intresseorganisationer

       0.9   

      0.8   

Svenska staten

       0.3   

      0.2   

Totalt

    100.0   

   100.0