Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Risker, riskhantering och möjligheter

All affärsverksamhet medför risker. För att bemöta dessa finns inom Atlas Copco Group ett strukturerat och proaktivt riskhanteringsarbete, både lokalt och centralt inom organisationen. Rätt hanterade kan risker omvandlas till möjligheter och tillföra värde till verksamheten. Risker som inte hanteras rätt kan däremot orsaka incidenter och förluster.

Atlas Copco Gruppens globala och diversifierade verksamhet med kunder i många olika branscher ger en god spridning av risker och möjligheter såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera riskerna är dock kritisk för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten. Målet är att nå Gruppens mål med ett välhanterat risktagande i linje med strategin och inom ramen för den interna handboken The Way We Do Things. Atlas Copco Group ser fördelarna med en effektiv riskhantering både när det handlar om att minska riskerna och att skapa affärsmöjligheter, vilket kan leda till en god tillväxt.

Atlas Copco Gruppens riskhanteringsarbete är anpassat efter organisationens decentraliserade struktur. De lokala bolagen ansvarar för sin egen riskhantering vilken övervakas och följs upp regelbundet vid möten i lokala styrelser. Gruppens funktioner för juridik, försäkring, finans, skatt, controlling och redovisning tillhandahåller policyer, riktlinjer och instruktioner gällande riskhantering. Implementeringen granskas regelbundet genom interna och externa revisioner. Exempel på risker och hanteringen av dessa i Atlas Copco Group presenteras i tabellen på kommande sidor.

Risk management illustration Swedish

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise risk management (ERM) ses inte som ett projekt utan som en kontinuerlig process i Atlas Copco Group. Omständigheterna förändras kontinuerligt över tid varför det är nödvändigt att regelbundet utvärdera gamla risker och identifiera nya. Det definierade ramverk som används beskrivs i bilden ovan. 

Försäkring

Gruppens försäkringsprogram tillhandahålls av det egna försäkringsbolaget Industria Försäkringsaktiebolag, som försäkrar en del av riskexponeringen inom följande områden: egendoms- och avbrottsförsäkring, varutransportförsäkring, samt allmänt ansvar även inkluderande produktansvarsförsäkring. Gruppens försäkringar avseende financial lines och tjänstereseförsäkring hanteras av avdelningen Insurance & Risk Management, men Industria är inte försäkringsgivare för dessa försäkringar. Försäkringskapacitet köps delvis in från ledande försäkringsbolag och återförsäkringsbolag i samarbete med internationella försäkringsmäklare. Skadehanteringsservice köps delvis in globalt från ledande leverantörer. Försäkringspolicyer utfärdas lokalt för att säkerställa att lokala försäkringslagar efterlevs i tillämpliga fall.

Skadeförebyggande arbete

Det huvudsakliga syftet med det skadeförebyggande arbetet inom Atlas Copco Group är att förebygga incidenter och minska eventuella konsekvenser av egendomsskador och produktionsavbrott. För att säkerställa en hög nivå finns Atlas Copco Gruppens Loss Prevention Standard som föreskriver Gruppens krav gällande det fysiska skyddet och det skadeförebyggande arbetet för produktionsanläggningar och lager. Standarden inkluderar områden som: konstruktion, säkerhetssystem, skadeförebyggande processer och handlingsplaner vid incidenter. För att säkerställa att standarden efterlevs och för att stödja anläggningarna i deras skadeförebyggande arbete, utförs årligen cirka 25 riskbesiktningar. Resultaten från dessa besök konsolideras och rapporteras till koncernledningen.

Enterprise risk management (ERM)

Atlas Copco Group har utvecklat en egen ERM-process för att kartlägga strategiska risker. Metoden tillämpas av divisionerna som är den högsta operativa nivån i Gruppen. Varje divisionsledning genomför årliga workshops där risker identifieras, analyseras, utvärderas/ omvärderas och vid behov hanteras för att säkerställa ett strukturerat och proaktivt förhållningssätt till risk. Ägarskapet av identifierade risker ligger främst hos respektive division, medan avdelningen Insurance & Risk Management modererar, hanterar den övergripande processen och rapporterar det konsoliderade resultatet på affärsområdes- och koncernnivå. Denna pragmatiska process ligger också i linje med Atlas Copco Gruppens decentraliserade organisationsstruktur. 

 

Exempel på risker och hur de hanteras i Atlas Copco Group

Beskrivning

Atlas Copco Gruppens affärsverksamhet påverkas av lagar, regler och sanktioner; av affärsmässiga och ekonomiska avtal med kunder, leverantörer och andra motparter, samt av licenser, patent och annan immaterialrätt. 

 

Motverkande åtgärder

 • Egen juridisk avdelning med jurister på fem kontinenter som stödjer enheter när det gäller efterlevnaden av lagar och regleringar. Detta innefattar även granskning av kontrakt och utbildning. 
 • En årlig undersökning av legala risker inom samtliga bolag i Gruppen utöver den fortlöpande uppföljningen av den legala riskexponeringen. Resultatet av undersökningen sammanställs, analyseras och redovisas för styrelsen och revisorerna. 
 • Atlas Copco Group har en separat central funktion, Group Compliance, som är ansvarig för att koordinera aktiviteter inom regelefterlevnad. Ansvaret för regelefterlevnad ligger, i linje med Atlas Copco Gruppens decentraliserade organisation, hos affärsområdena och divisionerna. 

Möjligheter

 • Att uppfylla legala normer och regler minimerar kostnader och ökar möjligheterna att stärka Atlas Copco Gruppens anseende. Det skapar också möjligheter att utveckla pålitliga samarbeten och att förbättra verksamhetens stabilitet. 
 • Att kunna verka på alla marknader, i efterlevnad med existerande handelssanktioner, ökar vinsten och minskar riskerna. 

Beskrivning

Valutakursförändringar kan påverka Gruppens resultat negativt när intäkter från försäljning och kostnader för produktion och inköp är i skilda valutor (transaktionsrisk). En negativ effekt på Gruppens resultat kan också inträffa när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till SEK och på Gruppens eget kapital när de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om till SEK (omräkningsrisk).

Atlas Copco Gruppens nettoräntekostnad påverkas av förändrade marknadsräntor.

Finansieringsrisk är risken att Gruppen inte har tillgång till finansiering på acceptabla villkor.

Som i alla verksamheter, kan det finnas en kreditrisk avseende kundernas betalningsförmåga.

 

Motverkande åtgärder

 • Ett utskott för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera de finansiella riskerna. 
 • Atlas Copco Group Financial Solutions ansvarar för dessa risker och stödjer även Gruppens bolag i implementeringen av finansiella policyer och riktlinjer. 
 • Gruppens verksamheter bevakar löpande relevanta valutakurser och försöker att kompensera negativa förändringar genom att justera försäljningspriser och kostnader. 
 • Omräkningsrisker säkras delvis genom upplåning i utländsk valuta och finansiella derivat. 
 • Gruppens policy för finansiella risker stipulerar att ett minsta belopp av tillgängliga krediter ska finnas och att den genomsnittliga löptiden på den utestående externa skulden ska överstiga en miniminivå. 
 • Strikta kreditpolicyer tillämpas och det förekommer ingen större koncentration av kreditrisk. Avsättningen för osäkra fordringar baseras på historiska förluster och bedöms vara tillräcklig.  

Möjligheter

Ett proaktivt arbete med de finansiella riskerna förbättrar vinstmarginalen och skapar möjligheter till mer stabila kassaflöden. Sammantaget ger arbetet med finansiell riskminimering möjlighet att förbättra verksamhetens motståndskraft. 

Beskrivning

Risken relaterad till kommunikationen av den finansiella informationen till kapitalmarknaden är att rapporterna inte ger en rättvis bild av Gruppens verkliga finansiella ställning och resultat.

Felrapportering kan resultera i att ledningen drar felaktiga slutsatser men med många mindre enheter är påverkan låg.

Skatt är ett område som har fått ökat fokus, särskilt risker kopplade till transferpriser, men också nya skatteregler och riktlinjer.

De hållbarhetsdata som rapporteras utgörs ibland till en viss del av uppskattningar och motsvarar därmed inte Gruppens påverkan exakt.

 

Motverkande åtgärder

 • Atlas Copco Gruppens dotterbolag rapporterar sin finansiella ställning regelbundet i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Gruppens koncernredovisning, baserad på dessa rapporter, upprättas i enlighet med IFRS och relevanta delar av årsredovisningslagen som redovisas i RFR 1 “Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 
 • Gruppens operativa och legala resultat baseras på samma siffror och system. De analyseras av divisions-, affärsområdes-, Grupp- och legala funktioner innan publicering. 
 • Gruppen har rutiner för att säkerställa efterlevnaden av Gruppens instruktioner, standarder och regler, exempelvis internrevisioner och externa revisioner. 
 • Group Tax följer upp efterlevnaden av lokala skatteregler. Transferprispolicy och -avtal är införda i verksamheten och ses över regelbundet. Uppdateringar om skatt rapporteras på kvartalsbasis till styrelsen och koncernledningen. 
 • Atlas Copco Group redovisar hållbarhetsdata i enlighet med GRI Standards och håller utbildningar för att förbättra rapporteringen. 

Möjligheter

 • Integrerad rapportering ger en bättre förståelse av affärsriskeroch potential vilket i sin tur förbättrar beslutsprocessen. Atlas Copco Group kan därmed bättre identifiera potentiella affärssynergier. 
 • Arbetet med rapporteringsrisker ökar transparensen och förbättrar möjligheterna att presentera verksamheten rättvist och korrekt.
 • Förbättrad rapportering resulterar i förbättrad affärsförståelse och riskhantering, särskilt då uppgifterna har integrerats för att belysa samband. 
 • Effektiv och konsekvent rapportering baserad på tydliga standarder och principer ger ökad transparens för att dra rätt slutsatser. 
 • Ökade rapporteringskrav för skatter förbättrar transparensen inom området. 

Beskrivning

Korruption och mutor förekommer på många marknader där Atlas Copco Group är verksamt.

Bedrägeri handlar om felaktigt eller kriminellt beteende i syfte att nå finansiell eller personlig vinning, en risk som alltid förekommer i globala verksamheter.

 

Motverkande åtgärder

 • Policy om nolltolerans för mutor och korruption, inklusive påskyndande betalningar. 
 • Interna kontrollrutiner för att förebygga och upptäcka avvikelser. Internrevisionsfunktionen är etablerad för att säkra bolagsstyrningen, intern kontroll och policyer för riskhantering. 
 • Verktyg för självutvärdering för att analysera interna kontrollprocesser. 
 • Utbildning i Affärskoden inklusive påskrift av alla anställda och viktiga affärspartner. 
 • Gruppen har ett system genom vilket medarbetarna anonymt kan rapportera överträdelser. 
 • Gruppen stödjer rättvis konkurrens och förbjuder diskussioner eller överenskommelser med konkurrenter gällande prissättning och uppdelning av marknaden. 

Möjligheter

 • Genom att bekämpa korruption och bedrägerier skapar Atlas Copco Group möjligheter att arbeta med branschkollegor och påverka internationell marknadspraxis. Vägran att betala mutor kan resultera i tillfälliga förseningar eller motgångar men det minskar kostnader på både lång och kort sikt, skapar möjligheter att förbättra effektiviteten i verksamheten och ökar stabiliteten på de marknader där Gruppen är verksam. 
 • Arbetet mot korruption och bedrägerier ökar Atlas Copco Gruppens trovärdighet och transparens, samt skapar ytterligare möjligheter till förbättrade relationer med företagets intressenter.

Beskrivning

Atlas Copco Group har verksamhet i länder/områden där det finns en hög risk för kränkning av mänskliga rättigheter exempelvis i form av barnarbete, tvångsarbete, dåliga arbetsförhållanden, begränsningar av föreningsfriheten och diskriminering.

Atlas Copco Group kommer i kontakt med kunder som är exponerade för frågor som rör mänskliga rättigheter.

Risker rörande Gruppens anseende kan också uppstå på grund av relationer med affärspartner som inte lever upp till internationellt accepterade etiska, sociala och miljöstandarder.

 

Motverkande åtgärder

 • Vägledning och samverkan med väletablerade frivilligorganisationer för att identifiera och minska risker. 
 • Policyer och processer som överensstämmer med standarder i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, som Atlas Copco Group har förbundit sig att följa sedan 2011. 
 • Due diligence-process och integrering av interna kontroller gällande kränkningar av mänskliga rättigheter i samtliga relevanta processer. 
 • Gruppens verktyg för utvärdering av kundernas hållbarhetsarbete. 
 • Leverantörsutvärderingar genomförs regelbundet i enlighet med FN:s Global Compact. 

Möjligheter

 • Att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter minskar risker och kostnader. 
 • Stark affärsetik främjar framgångsrika samhällen samtidigt som det bidrar till en stabilare marknad. 
 • Arbetet med mänskliga rättigheter har en positiv inverkan både på Atlas Copco Gruppens varumärke och relationerna med investerare. 

Beskrivning

Fysisk och psykisk ohälsa och för mycket stress är ett problem för individen såväl som för företaget och kan leda till sjukfrånvaro som i sin tur kan påverka produktionen.

Olyckor eller tillbud på arbetsplatsen på grund av bristande säkerhetsåtgärder eller skyddsutrustning skadar de anställda och kan inverka negativt på produktiviteten och på Atlas Copco Group som arbetsgivare.

Atlas Copco Group är medvetet om risken för att allvarliga sjukdomar och pandemier kan leda till störningar i affärsverksamheten och drabba anställda.

 

Motverkande åtgärder

 • Gruppen utvärderar regelbundet säkerhets- och hälsorisker i verksamheten. 
 • Utbildningar hålls regelbundet. 
 • Ambitionen är att certifiera alla större enheter enligt ISO 45001. 
 • Friskvårdsprogram finns på arbetsplatsen. 
 • Atlas Copco Gruppens anställda och affärspartner har tillgång till utbildning i Gruppens principer, inklusive förhållningssättet till hälsa och säkerhet. 

Möjligheter

 • Förbättrad säkerhet och välbefinnande ökar de anställdas produktivitet och engagemang och stärker Atlas Copco Gruppens varumärke. 
 • Förbättrade arbetsvillkor för kunder och affärspartner kan i sin tur komma deras anställda och samhällen till godo och kan skapa långvariga relationer och resultera i återkommande beställningar.

Beskrivning

De primära externa miljöriskerna kommer från förändringar i klimat och naturtillgångar, förändringar i regelverk, beskattning och priser på resurser.

Naturkatastrofer till följd av klimatförändringar kan störa den egna verksamheten och/eller påverka leverantörskedjan.

Högre skatter på bränsle/energi kan öka rörelsekostnaderna.

Regler och krav som rör koldioxidutsläpp från produkter och industriprocesser skärps kontinuerligt.

Klimat- eller miljörelaterade händelser kan påverka hela Atlas Copco Gruppens verksamhet antingen direkt eller genom störningar i leveranskedjan.

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi kan påverka vissa sektorer.

Ökade krav på företag gällande påverkan på biologisk mångfald.

 

Motverkande åtgärder

 • Atlas Copco Group utvecklar kontinuerligt produkter med förbättrad energieffektivitet och minskade utsläpp. 
 • Atlas Copco Group har ett flertal nyckeltal kopplade till resurs- och energiförbrukning med syfte att reducera koldioxidutsläppen. 
 • En strikt process för att hantera farligt avfall och kemikalier finns i alla operativa enheter. Regelefterlevnad revideras kontinuerligt och medvetenheten förstärks genom utbildning. 
 • De köldmedia som används i Atlas Copco Gruppens produkter påverkar inte ozonskiktet och finns i slutna system för att förhindra att de frigörs till atmosfären under produkternas livslängd. Ambitionen är att fortsätta lansera köldmedia med lägre klimatpåverkan. 
 • Gruppens SHEQ-policy har uppdaterats med aspekter gällande biologisk mångfald. ISO 14001-certifiering av större dotterbolag stödjer hanteringen av relevanta miljöfokusområden.

Möjligheter

 • Det proaktiva arbetet med miljörisker kan skapa betydande möjligheter att utveckla innovationer på Atlas Copco Group. 
 • Då många kunder är verksamma i områden med extrem vattenstress eller vattenbrist, kan det finnas en stark kundefterfrågan på vatteneffektiva produkter eller produkter för vattenåtervinning. Detta innebär en affärsmöjlighet att utöka Atlas Copco Gruppens innovationer inom området vattenförbrukning. 
 • Effekter och prognoser om klimatförändringar kan framkalla förändringar i konsumenternas vanor och beteende. Till följd av klimathändelser kan Atlas Copco Gruppens kunder bli mer medvetna om miljörisker och efterfråga hållbara produkter från Gruppen. Atlas Copco Group kan börja verka inom nya områden och affärsmodeller. Till exempel medför lösningar för förnybar energiförsörjning och ökad produktion av eldrivna fordon nya affärsmöjligheter för Atlas Copco Group.
 • En ökad medvetenhet om dotterbolagens påverkan på den närliggande biologiska mångfalden kan stödja aktiviteter för att återställa denna. 

Beskrivning

En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar inte bara Gruppen negativt utan även kundernas möjligheter att finansiera sina investeringar. Förändringar i kundernas produktionsnivåer påverkar även Gruppens försäljning av reservdelar, service och förbrukningsvaror.

På tillväxtmarknader etableras regelbundet nya mindre konkurrenter, vilket kan påverka Gruppen negativt. 

 

Motverkande åtgärder

 • Väl spridd försäljning med kunder i många länder och branscher. Försäljning av reservdelar och service är relativt stabil i jämförelse med försäljning av utrustning. 
 • Månatlig uppföljning av marknads- och försäljningsutveckling möjliggör snabba åtgärder. 
 • Flexibel tillverkning möjliggör snabb anpassning till förändringar i efterfrågan på utrustning. 
 • En ledande position inom de flesta marknadssegment ger skalfördelar. 

Möjligheter

 • En betydande konkurrensfördel till följd av en stark global närvaro som inkluderar tillväxtmarknader. 
 • Möjlighet att positivt påverka både samhälle och miljö genom Gruppens högkvalitativa och hållbara produkter och höga etiska standard. 
 • Fortsätta att utveckla nära, långsiktiga och strategiska relationer med kunder och leverantörer.

Exempel på risker och hur de hanteras i Atlas Copco Group, fortsättning

Beskrivning

Gruppens anseende är en värdefull tillgång som kan påverkas dels av Gruppens verksamhet eller agerande, dels av externa intressenters agerande. Produkterna måste leva upp till varumärkeslöftet och hålla hög kvalitet, vara säkra och ha låg miljöpåverkan då de används av kunderna. Risker för anseendet kan uppstå vid avvikelser gällande produktmärkning eller vid falsk marknadsföring.

Missnöjda medarbetare kan också förringa Atlas Copco Gruppens varumärke. 

 

Motverkande åtgärder

 • Alla Atlas Copco Group-produkter är testade och kvalitetssäkrade. Produkternas märkning övervakas och regelbunden utbildning i kommunikation tillhandahålls. 
 • Gruppen för en aktiv dialog med sina intressenter. 
 • Utbildning i Affärskoden, inklusive ett årligt undertecknande om efterlevnad. 
 • En tydlig och välkänd företagsidentitet och varumärkesarbete. 
 • En medarbetarundersökning genomförs vartannat år och följs upp aktivt.   

Möjligheter

 • Varumärkespositionering. 
 • Engagemanget i intressenterna minskar inte bara riskerna för anseendet i vissa fall, det skapar också möjligheter till ökad medvetenhet och trovärdighet för Atlas Copco Gruppens varumärke genom förbättringar och innovationer. 
 • Leveranser av testade och kvalitetssäkrade produkter ökar kundnöjdheten och främjar återkommande affärer. 
 • Attrahera och utveckla medarbetare som följer Affärskoden.

Beskrivning

Tillverkningen av nyckelkomponenter är koncentrerad till ett fåtal platser. Avbrott i produktionen eller otillräcklig kapacitet kan få följder för leveranserna eller produkternas kvalitet.

Produktionsanläggningarna riskerar att påverka miljön negativt genom verksamheten, exempelvis genom farligt avfall och utsläpp.

Atlas Copco Group är direkt eller indirekt exponerat för råvarupriser.

Atlas Copco Group distribuerar främst produkter och tjänster direkt till slutkunden. Om distributionen är ineffektiv påverkar det kundnöjdhet, försäljning och lönsamhet. Skador och förluster vid distributionen kan bli kostsamt.

Viss försäljning sker indirekt via distributörer och uthyrningsföretag och deras prestation kan inverka negativt på försäljningen.

Distributionen av produkter kan leda till ökade koldioxidutsläpp från transporter.

 

Motverkande åtgärder

 • Tillverkningsenheterna övervakar kontinuerligt produktionsprocessen, testar produkternas säkerhet och kvalitet, gör riskbedömningar och utbildar medarbetare. 
 • Atlas Copco Group har ett internt förebyggande arbete (Loss Prevention Standard) för att säkerställa skydd och förebygga incidenter. 
 • Produktionsenheter har uppdaterade kontinuitetsplaner på plats. 
 • Ambitionen är att certifiera alla tillverkningsenheter i enlighet med standarden ISO 14001. 
 • Den fysiska distributionen av produkter är koncentrerad till ett antal distributionscenter vars leveranseffektivitet övervakas fortlöpande. 
 • Resurser allokeras till utbildning och utveckling av serviceorganisationen. 
 • Då indirekt försäljning sker lokalt/regionalt är den negativa påverkan från svaga prestationer begränsad. 
 • Ökat fokus på säkrare och effektivare transporter för att minska förluster, kostnader och de totala utsläppen per transport.

Möjligheter

 • Fortsatta möjligheter att i hög grad främja ständiga förbättringar för att effektivisera produktionen, minska ineffektiviteten, samt upprätthålla en hög flexibilitet i produktionsprocessen. 
 • Fortsätta att stärka relationen med kunderna genom punktliga leveranser av produkter och service. 
 • Effektivare och säkrare transporter kan spara tid och kostnader åt kunden samtidigt som det minskar miljöpåverkan i den egna verksamheten. 
 • Minska de egna bränslekostnaderna och resursbehoven vilket ökar Gruppens förmåga till anpassning. 

Beskrivning

Atlas Copco Group och dess affärspartner, såsom leverantörer, entreprenörer och partner i samriskbolag, måste dela samma värderingar som uttrycks i Atlas Copco Gruppens affärskod gällande frågor som mänskliga rättigheter, för att inte äventyra Gruppens rykte och varumärke.

Tillgången till många komponenter är beroende av leverantörer och om dessa drabbas av produktionsstopp eller kapacitetsbrist, kan det få oönskade effekter på leveranserna.

Användningen av ett stort antal leverantörer ökar risken för att produkter innehåller komponenter som inte är hållbart producerade, såsom risken att elektroniska komponenter innehåller konfliktmineraler, eller komponenter med ett stort koldioxidavtryck.

 

Motverkande åtgärder

 • Välja och utvärdera affärspartner utifrån objektiva faktorer som kvalitet, leverans, pris och tillförlitlighet, samt miljömässigt och socialt ansvar och engagemang. 
 • Krav att betydande leverantörer ska ha ett godkänt ledningssystem. 
 • Fortsätta arbetet med att undersöka och undanröja förekomsten av konfliktmineraler i värdekedjan. 
 • Etablering av ett globalt nätverk av underleverantörer för att minska beroendet av enskilda leverantörer. 
 • E-utbildning för affärspartner (både leverantörer och distributörer) för att öka kännedom om Atlas Copco Gruppens affärskod, inklusive kravet att betydande affärspartner ska underteckna och efterleva Affärskoden. Aktivitetsplan ska utvecklas tillsammans med leverantörer för att hantera brister och avvikelser. 
 • Atlas Copco Group tillhandahåller en lista på ämnen som är förbjudna eller vars användning ska begränsas på grund av deras potentiellt negativa påverkan på hälsa eller miljö. Efterlevnad av dessa listor är en del av Affärskoden. 

Möjligheter

 • Öka Atlas Copco Gruppens flexibilitet och minska kostnader genom att förbättra leverantörernas lagerhantering när efterfrågan förändras. 
 • Fortsätta att vara en självklar samarbetspartner och främja ökad effektivitet, hållbarhet och säkerhet. Starka leverantörsrelationer ger Atlas Copco Group en mer konkurrenskraftig position. 
 • Möjlighet att stärka relationen med kunderna genom att stödja kunder som påverkas av Dodd Frank-lagstiftningen om konfliktmineraler. 
 • Främja mänskliga rättigheter och verka för förbättrade arbetsförhållanden, samt minskad korruption och konflikter.

Beskrivning

Atlas Copco Group behöver ha och attrahera duktiga och motiverade medarbetare och säkra tillgången till kompetenta chefer för att nå de fastställda strategiska och verksamhetsmässiga målen.  

 

Motverkande åtgärder

 • Kompetenskartläggning och -planering säkrar tillgången till medarbetare med rätt kunskaper vid rätt tidpunkt. Såväl externa som interna rekryteringar äger rum; intern rekrytering och jobbrotation underlättas av den interna jobbmarknaden. 
 • Löner och andra villkor anpassas till marknaden och kopplas till verksamhetens prioriteringar. Atlas Copco Group strävar efter att ha goda relationer med fackföreningar 

Möjligheter

Motiverade och duktiga medarbetare och chefer är avgörande för att nå eller överträffa affärsmålen. 

Beskrivning

Gruppen förlitar sig på IT-system i den dagliga verksamheten. Störningar eller fel i kritiska system har en direkt påverkan på produktionen.

Felaktig hantering av finansiella system kan påverka företagets resultatrapportering.

Stöld eller ändring av intellektuell egendom utgör risker för våra produkter och framtida affärsframgång.

Riskerna kopplade till cybersäkerhet ökar och kan få en betydande påverkan på Atlas Copco Gruppens verksamhet.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) påverkar hanteringen av personuppgifter. Om förordningen inte efterlevs kan detta resultera i dryga böter och skada Gruppens rykte.

 

Motverkande åtgärder

 • Atlas Copco Group har en global policy för IT-säkerhet, inklusive kvalitetssäkringsprocesser som styr IT-verksamheten. Informationssäkerhet följs upp regelbundet genom revisioner av IT-säkerheten. Standardiserade processer finns för implementeringen av nya system, byte av befintliga system och den dagliga verksamheten. IT-system baseras på välkända teknologier. 
 • IT-säkerhet spårar globalt större nedladdningar av filer. Affärspartner/konsulter som arbetar i våra system granskas. 
 • Cybersäkerhet diskuteras regelbundet och frågorna hanteras av funktionen för ITsäkerhet. Medvetenhet om riskerna kring cybersäkerhet ökar beredskapen att snabbt upptäcka och bemöta ett angrepp. 
 • Ett Council för data- och personuppgifter följer de nödvändiga aktiviteterna för att säkra regelefterlevnad. 
 • Ökat fokus på säkra processer vid utveckling av programvara för produkter. 

Möjligheter

 • Stabila IT-system, säker IT-miljö och standardiserade processer ökar effektiviteten och minskar kostnader. 
 • En snabb reaktion på större nedladdningar av filer inom produktutveckling minskar den möjliga skadan. 
 • Ett snabbt agerande för att bemöta ett cyberangrepp möjliggör en stabil arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 
 • Eftersom Atlas Copco Group har ett global tillvägagångssätt avseende GDPR, är Gruppen väl förberedd inför framtida dataskyddsförordningar i andra länder eller regioner.

Beskrivning

Vid förvärv finns risker vid val och värdering av möjliga mål liksom vid förvärvsprocessen. Integrationsprocessen av förvärvade enheter är komplicerad och inte alltid framgångsrik. Synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat.

Prövningar av nedskrivningsbehov görs årligen på förvärvad goodwill. Om dessa inte anses rätt värderade vid en sådan prövning kan det resultera i en nedskrivning, vilket påverkar Gruppens resultat.

Förvärv och avyttringar kan påverka det lokala samhället och/eller miljön, direkt eller indirekt. 

 

Motverkande åtgärder

 • Atlas Copco Group har inrättat en särskild grupp för förvärvsprocessen. Processen uppdateras och förbättras kontinuerligt för att hantera och förebygga risker. Gruppen erbjuder utbildning och stödjer affärsenheterna före, under och efter ett förvärv. Innan ett förvärv avslutas, genomförs en företagsbesiktning för att identifiera och utvärdera möjliga risker. 
 • Atlas Copco Gruppens riktlinjer och policyer tillämpas för att bedöma och hantera de miljömässiga eller sociala effekterna av verksamheten i berörda samhällen när förvärvet är genomfört. 

Möjligheter

 • Förvärv ger möjligheten att komma in på nya marknader, marknadssegment, nya teknologier, nya kunder, öka intäkter, etc. 
 • Att identifiera hinder för integrering kan tillåta Atlas Copco Group att förbättra processen genom metoder såsom arbetsväxling, utbildning eller teambuildingövningar. Det skulle inte bara leda till en smidigare integrationsprocess utan också till lägre driftskostnader genom att minska driftstopp och låta nyförvärvade bolag bli än mer produktiva och effektiva.

Beskrivning

En av utmaningarna för Atlas Copco Gruppens långsiktiga tillväxt och lönsamhet kommer att vara att kontinuerligt utveckla innovativa, hållbara produkter som förbrukar mindre resurser under livscykeln. Atlas Copco Gruppens produkterbjudande påverkas också av nationell och regional lagstiftning inom områden såsom utsläpp, buller- och vibrationsnivåer samt återvinning. Det kan dock finnas ökad risk för konkurrens på tillväxtmarknader där lågkostnadsprodukter inte påverkas av sådana regler. 

 

Motverkande åtgärder

 • Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling för att utveckla produkter i linje med kundernas efterfrågan och förväntningar, även i perioder av ekonomisk nedgång. 
 • Utveckla produkter med ett livscykelperspektiv och sätta mätbara effektivitetsmål för respektive divisions huvudsakliga produktkategorier. 
 • Utveckla produkter med mindre utsläpp, vibrationer eller buller, samt ökad möjlighet till återvinning för att möta lagkrav.

Möjligheter

Betydande möjligheter att stärka konkurrenskraften genom innovationer av högkvalitativa, hållbara produkter och att skapa ett integrerat värdeerbjudande till kunderna.