Risker, riskhantering och möjligheter

All affärsverksamhet innebär risker. För att bemöta dessa krävs ett strukturerat och proaktivt riskhanteringsarbete, både lokalt och centralt inom organisationen. Rätt hanterade kan risker omvandlas till möjligheter och tillföra affärsvärde, medan risker som inte hanteras väl kan orsaka incidenter och förluster.

Atlas Copco Groups globala och diversifierade verksamhet med kunder i många olika branscher medför en spridning av risker och möjligheter såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. Förmågan att identifiera, analysera och hantera risker är därför avgörande för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten. Syftet är att uppnå koncernens mål med hög riskmedvetenhet och välhanterat risktagande, i linje med strategin och inom ramen för de policyer och riktlinjer som anges i den interna handboken The Way We Do Things. Atlas Copco Group ser fördelarna med en effektiv riskhantering både när det handlar om att minska riskerna och att skapa affärsmöjligheter, vilket kan leda till en god tillväxt.

Atlas Copco Groups riskhanteringsarbete är anpassat efter organisationens decentraliserade struktur. Koncernens funktioner för juridik, försäkring, hållbarhet, finans, skatt, controlling och redovisning tillhandahåller policyer, riktlinjer och instruktioner gällande riskhantering. De lokala bolagen ansvarar för sin egen riskhantering, vilken övervakas och följs upp regelbundet vid möten i lokala styrelser. Arbetet granskas regelbundet genom interna och externa revisioner. De huvudsakliga riskerna som identifieratsgenom koncernens riskhanteringsprocess och hur de hanteras visas i tabellen i detta avsnitt.

Atlas Copco Group Risk Management - Swedish illustration v2

 

 

 

 

 

 

Riskprocess

Enterprise risk management (ERM) ses inte som ett projekt utan som en kontinuerlig process i Atlas Copco Group. Omständigheter förändras kontinuerligt varför det är nödvändigt att regelbundet utvärdera och identifiera befintliga och nya risker. Det ramverk som används visas i ovan illustration.

Försäkring

Koncernens försäkringsprogram tillhandahålls av det egna försäkringsbolaget Industria Försäkringsaktiebolag, som försäkrar en del av riskexponeringen inom följande områden: egendoms- och avbrottsförsäkring, varutransporter, samt allmänt ansvar och produktansvar. Koncernens försäkringar avseende financial lines och tjänsteseförsäkring hanteras av avdelningen Insurance & Risk Management, men Industria är inte försäkringsgivare för dessa försäkringar. Försäkringskapacitet köps in från ledande försäkringsbolag och återförsäkringsbolag i samarbete med internationella försäkringsmäklare. Skadehanteringsservice köps delvis in globalt från ledande leverantörer. Försäkringspolicyer utfärdas lokalt för att säkerställa att lokala försäkringslagar efterlevs i tillämpliga fall.

Skadeförebyggande arbete

Det huvudsakliga syftet med koncernens skadeförebyggande arbete är att förhindra eventuella egendomsskador och produktionsavbrott. Atlas Copco Groups Loss Prevention Standard föreskriver kraven gällande det fysiska skyddet och det skadeförebyggande arbetet för produktbolag och distributionscenter. Standarden inkluderar områden som: konstruktion, säkerhetssystem, skadeförebyggande processer och handlingsplaner. Processen inkluderar också rekommendationer kopplat till naturrisker. Stort fokus läggs på att identifiera anläggningar med hög exponering mot klimatförändringar, vilket stödjer prioritering av framtida investeringar. För att säkerställa att standarden efterlevs och stödja anläggningarna i deras arbete, utförs årligen cirka 25 riskbesiktningar. Resultaten från dessa besök konsolideras och rapporteras regelbundet till koncernledningen.

Enterprise risk management (ERM)

Atlas Copco Group har utvecklat en ERM-process för att kartlägga strategiska risker. Metoden tillämpas av divisionerna som är den högsta operativa nivån i koncernen. Varje divisionsledning genomför årliga workshops där risker identifieras, analyseras, bedöms och hanteras för att säkerställa ett strukturerat och proaktivt förhållningssätt. Ägarskapet av identifierade risker ligger främst hos respektive division, medan avdelningen Insurance & Risk Management hanterar den övergripande processen, modererar och rapporterar det konsoliderade resultatet på affärsområdes- och koncernnivå. Denna pragmatiska process ligger också i linje med Atlas Copco Groups decentraliserade organisationsstruktur. ERM-ramverket anpassas regelbundet för att bättre identifiera och hantera koncernens och divisionernas strategiska risker. Insikter förmedlas till divisioner, till exempel genom självutvärderingar utförda av de regionala Holdingfunktionerna, samt workshops av koncernfunktioner. Specifika fördjupningar utförs också vid förändringar i risklandskapet. Ett antal workshops har till exempel genomförts om klimatförändringar, mänskliga rättigheter och efterlevnadsrisker. ESG-relaterade risker har ytterligare införlivats i ramverket och i den övergripande riskbedömningsprocessen. Alla väsentliga hållbarhetsfrågor som identifierats har också integrerats helt i riskbedömningsprocessen.

 

Exempel på risker och hur de hanteras i Atlas Copco Group (1/3)

Beskrivning

Atlas Copco Groups affärsverksamhet påverkas av lagar, regleringar och sanktioner, av affärsmässiga och ekonomiska avtal med kunder, leverantörer och andra motparter, samt av licenser, patent och annan immaterialrätt.

 

Motverkande åtgärder

 • Egen juridisk avdelning med jurister på fem kontinenter som stödjer enheter när det gäller efterlevnaden av lagar och regleringar. Detta innefattar även granskning av kontrakt och utbildning. Proaktiva utbildningar genomförs också.
 • En årlig undersökning av legala risker inom samtliga bolag i Gruppen utöver den fortlöpande uppföljningen av den legala riskexponeringen. Resultatet av undersökningen sammanställs, analyseras och redovisas för styrelsen och revisorerna.
 • Gruppens juridiska funktion ansvarar för att anpassa och samordna complianceorganisationen som, i linje med koncernens decentraliserade struktur, finns inom affärsområdena och divisionerna.
 • Regelbundna utbildningar genomförs för att skapa medvetenhet kring sanktioner.

Möjligheter

 • Att uppfylla legala normer och regler minimerar kostnader och ökar möjligheterna att stärka Atlas Copco Groups anseende. Det bidrar också till utvecklingen av pålitliga samarbeten och att förbättra verksamhetens stabilitet.
 • Att kunna verka på alla marknader, i efterlevnad med befintliga handelssanktioner, ökar vinsten och minskar riskerna.

Beskrivning

Valutakursförändringar kan påverka koncernens resultat negativt när intäkter från försäljning och kostnader för produktion och inköp är i skilda valutor (transaktionsrisk). En negativ effekt på Gruppens resultat kan också inträffa när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till SEK och på koncernens eget kapital när de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om till SEK (omräkningsrisk).

Koncernens nettoräntekostnad påverkas av förändrade marknadsräntor. Finansieringsrisk är risken att koncernen inte har tillgång till finansiering på acceptabla villkor.

Som i alla verksamheter, kan det finnas en kreditrisk avseende kundernas betalningsförmåga.

 

Motverkande åtgärder

 • Ett utskott för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera de finansiella riskerna.
 • Atlas Copco Financial Solutions ansvarar för dessa risker och stödjer koncernens bolag i implementeringen av finansiella policyer och riktlinjer.
 • Koncernen bevakar löpande relevanta valutakurser och försöker kompensera negativa förändringar genom att justera försäljningspriser och kostnader.
 • Omräkningsrisker kan säkras delvis genom upplåning i utländsk valuta och finansiella derivat.
 • Koncernens policy för finansiella risker anger ett minsta belopp av tillgängliga krediter och en miniminivå för den genomsnittliga löptiden på den utestående externa skulden.
 • Strikta kreditpolicyer tillämpas och det förekommer ingen större koncentration av kreditrisk.
 • Avsättningen för osäkra fordringar baseras på historiska förluster och bedöms vara tillräcklig.

Möjligheter

Ett proaktivt arbete med de finansiella riskerna skyddar och kan förbättra vinstmarginalen och skapar möjligheter till mer stabila kassaflöden. Sammantaget ger arbetet med finansiell riskminimering möjlighet att förbättra verksamhetens motståndskraft.

Beskrivning

Risken relaterad till kommunikationen av den finansiella informationen till kapitalmarknaden är att rapporterna inte ger en rättvisande bild av koncernens verkliga finansiella ställning och resultat.

Felrapportering kan resultera i att ledningen drar felaktiga slutsatser men med många mindre enheter är påverkan låg. Skatt är ett område som har fått ökat fokus, särskilt risker kopplade till transferpriser, men också nya skatteregler ochriktlinjer.

Rapporterade hållbarhetsdata utgörs ibland till viss del av uppskattningar och motsvarar därmed inte koncernens påverkan exakt.

 

Motverkande åtgärder

 • Koncernens dotterbolag rapporterar sin finansiella ställning regelbundet i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernredovisningen, baserad på dessa rapporter, upprättas i enlighet med IFRS och relevanta delar av årsredovisningslagen som redovisas i RFR 1 “Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.
 • Koncernens operativa och legala resultat baseras på samma siffror och system. Dessa analyseras av divisions-, affärsområdes-, koncernledning och koncernfunktioner innan publicering.
 • Koncernen har rutiner för att säkerställa efterlevnaden av koncernens instruktioner, standarder och regler, exempelvis internrevisioner och externa revisioner.
 • Ett skatteutskott har regelbundna möten för att hantera skatterisker.
 • Group Tax följer upp efterlevnaden av skatteregler och riktlinjer. Transferprispolicy och avtal är införda i verksamheten och ses över regelbundet. Uppdateringar om skatt rapporteras på kvartalsbasis till styrelsen och koncernledningen.
 • Atlas Copco Group redovisar hållbarhetsdata i enlighet med GRI Standards och håller utbildningar för att förbättra rapporteringen.
 • Atlas Copco Group är föremål för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och förbereder sig för att rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) för räkenskapsåret 2024. Ett exempel på vidtagna åtgärder är bildandet av ett nytt råd för hållbarhetsrapportering.

Möjligheter

 • Integrerad rapportering ökar förståelsen av affärsrisker och potential vilket i sin tur förbättrar beslutsprocessen och möjligheterna att identifiera potentiella affärssynergier.
 • Hantering av rapporteringsrisker ökar transparensen och möjligheterna att presentera verksamheten rättvist och korrekt.
 • Förbättrad rapportering resulterar i förbättrad affärsförståelse och riskhantering, särskilt då uppgifterna har integrerats för att belysa samband.
 • Effektiv och konsekvent rapportering baserad på tydliga standarder och principer ger ökad transparens och bra beslutsunderlag.
 • Ökade rapporteringskrav för skatter förbättrar transparensen inom området.

Beskrivning

En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar inte bara koncernen negativt utan även kundernas möjligheter att finansiera sina investeringar. Förändringar i kundernas produktionsnivåer påverkar även koncernens försäljning av reservdelar, service och förbrukningsvaror.

I tillväxtmarknader etableras regelbundet nya mindre konkurrenter, vilket kan påverka koncernen negativt.

 

 

Motverkande åtgärder

 • Väl spridd försäljning med kunder i många länder och branscher. Försäljning av reservdelar och service är relativt stabil i jämförelse med försäljning av utrustning.
 • Månatlig uppföljning av marknad, teknologi och försäljningsutveckling möjliggör snabba åtgärder.
 • Flexibel tillverkning möjliggör snabb anpassning till förändringar i efterfrågan på utrustning.
 •  En ledande position inom de flesta marknadssegment ger skalfördelar.

Möjligheter

 • En betydande konkurrensfördel till följd av en stark global närvaro som inkluderar tillväxtmarknader.
 • Möjlighet att positivt påverka både samhälle och miljö genom koncernens högkvalitativa och hållbara produkter och höga etiska standard.
 • Fortsätta att utveckla nära, långsiktiga och strategiska relationer med kunder och leverantörer.

Beskrivning

Atlas Copco Groups anseende är en värdefull tillgång som kan påverkas dels av koncernens verksamhet eller agerande, dels av externa intressenters agerande. Produkterna måste leva upp till varumärkeslöftet och hålla hög kvalitet, vara säkra och ha låg miljöpåverkan då de används av kunderna. Risker för anseendet kan uppstå vid avvikelser gällande produktmärkning eller vid falsk marknadsföring.

Missnöjda medarbetare kan påverka Atlas Copco Groups varumärke negativt.

 

Motverkande åtgärder

 • Alla Atlas Copco-produkter är testade och kvalitetssäkrade. Produkternas märkning övervakas och regelbunden utbildning i kommunikation tillhandahålls.
 • Koncernen för en aktiv dialog med sina intressenter.
 • Obligatorisk utbildning i Affärskoden, inklusive årligt undertecknande om efterlevnad.
 • En tydlig och välkänd företagsidentitet och varumärkesarbete.
 • En medarbetarundersökning genomförs vartannat år och följs upp aktivt.
 • En robust krishanteringsprocess finns på plats och testas regelbundet.

Möjligheter

 • Varumärkespositionering.
 • Engagemanget i intressenterna minskar inte bara riskerna för anseendet i vissa fall, det skapar också möjligheter till ökad medvetenhet och trovärdighet för Atlas Copco Groups varumärke genom förbättringar och innovationer.
 • Leveranser av testade och kvalitetssäkrade produkter ökar kundnöjdheten och främjar återkommande affärer.
 • Attrahera och utveckla medarbetare som följer Affärskoden.

Exempel på risker och hur de hanteras i Atlas Copco Group (2/3)

Beskrivning

Tillverkningen av nyckelkomponenter är koncentrerad till ett fåtal platser. Avbrott i produktionen eller otillräcklig kapacitet kan få följder för leveranserna eller produkternas kvalitet. Produktionsanläggningarna riskerar att påverka miljön negativt genom verksamheten, exempelvis genom farligt avfall och utsläpp.

Koncernen är direkt eller indirekt exponerat för råvarupriser. Koncernen distribuerar främst produkter och tjänster direkt till slutkunden. En inneffektiv distribution påverkar kundnöjdhet, försäljning och lönsamhet. Skador och förluster vid distributionen kan bli kostsamt.

Viss försäljning sker indirekt via distributörer och uthyrningsföretag och brister i deras leverans kan inverka negativt på försäljningen. Distributionen av produkter leder till koldioxidutsläpp från transporter.

 

Motverkande åtgärder

 • Tillverkningsenheterna övervakar kontinuerligt produktionsprocessen, testar produkternas säkerhet och kvalitet, gör riskbedömningar och utbildar medarbetare.
 • Atlas Copco Group har ett internt förebyggande arbete (Loss Prevention Standard) för att säkerställa skydd och förebygga incidenter.
 • Produktionsenheter har uppdaterade kontinuitetsplaner på plats.
 • Ambitionen är att certifiera alla tillverkningsenheter i enlighet med standarden ISO 14001.
 • Den fysiska distributionen av produkter är koncentrerad till ett antal distributionscenter vars leveranseffektivitet övervakas fortlöpande.
 • Resurser allokeras till utbildning och utveckling av serviceorganisationen.
 • Då indirekt försäljning sker lokalt/regionalt är den negativa påverkan från svaga prestationer begränsad.
 • Ökat fokus på säkrare och effektivare transporter för att minska förluster, kostnader och de totala utsläppen per transport.

Möjligheter

 • Fortsatta möjligheter att i hög grad främja ständiga förbättringar för att effektivisera produktionen, minska ineffektiviteten, samt upprätthålla hög flexibilitet i produktionsprocessen.
 • Fortsätta att stärka relationen med kunderna genom punktliga leveranser av produkter och service.
 • Effektivare och säkrare transporter kan spara tid och kostnader åt kunden samtidigt som det minskar miljöpåverkan i den egna verksamheten.
 • Lokal produktion och lokal service förbättrar koncernens flexibilitet.
 • Att minska de egna bränslekostnaderna och resursbehoven minskar koncernens koldioxidavtryck.

Beskrivning

Atlas Copco Group och dess affärspartner, såsom leverantörer, entreprenörer och partner i samriskbolag, måste dela samma värderingar som uttrycks i koncernens affärskod gällande frågor som mänskliga rättigheter och affärsetik.

Tillgången till många komponenter är beroende av leverantörer, och effektiva leveranskedjor, och om dessa drabbas av störningar eller kapacitetsbrist, kan det få oönskade effekter på leveranserna.

Ett stort antal leverantörer ökar risken för att produkter innehåller komponenter som inte är hållbart producerade, såsom risken att elektroniska komponenter innehåller konfliktmineraler, eller komponenter med ett stort koldioxidavtryck.

 

Motverkande åtgärder

 • Affärspartner väljs och utvärderas utifrån objektiva faktorer som kvalitet, leverans, pris och tillförlitlighet, samt miljömässigt och socialt ansvar och engagemang.
 • Betydande leverantörer ska ha ett godkänt ledningssystem.
 • Förekomsten av konfliktmineraler i värdekedjan undersöks och undanröjs.
 • Etablering av ett globalt nätverk av underleverantörer för att minska beroendet av enskilda leverantörer.
 • E-utbildning för affärspartner (leverantörer och distributörer) för att öka kännedom om koncernens affärskod, inklusive kravet att betydande affärspartner ska underteckna och efterleva denna. Handlingsplaner ska utvecklas tillsammans med leverantörer för att hantera brister och avvikelser.
 • Koncernen upprättar en lista på ämnen som är förbjudna eller vars användning ska begränsas på grund av deras potentiellt negativa påverkan på hälsa eller miljö. 
 • Efterlevnaden av dessa listor är en del av kriterierna för betydande leverantörer.

Möjligheter

 • Öka koncernens flexibilitet och minska kostnader genom att förbättra leverantörernas lagerhantering när efterfrågan förändras.
 • Fortsätta att vara en självklar samarbetspartner och främja ökad effektivitet, hållbarhet och säkerhet. Starka leverantörsrelationer ger Atlas Copco Group en mer konkurrenskraftig position.
 • Stärka relationen med kunderna genom att stödja kunder som påverkas av Dodd Frank-lagstiftningen om konfliktmineraler.
 • Främja mänskliga rättigheter och verka för förbättrade arbetsförhållanden, samt minskad korruption och konflikter genom hela värdekedjan.

Beskrivning

Koncernen har närvaro i de flesta delar av världen och geografisk kriser kan leda till handelsrestriktioner. Koncernen kan oavsiktligt sälja till kunder som är föremål för sanktioner, direkt eller indirekt.

 

Motverkande åtgärder

 • Koncernen gör regelbundet geopolitiska bedömningar och scenarier för att förbereda sig för olika händelser.
 • Produktion, leveranskedja och distributionscenter lokaliseras nära kunder för att minska eventuella störningar.
 • Kontinuerliga kontroller genomförs på divisionerna för att följa sanktionslistor.

Möjligheter

Med en decentraliserad organisation och en strategi att finnas nära kunderna kan Atlas Copco Group snabbt identifiera och svara på ändrade marknadsförhållanden eller förändringar i lagstiftning.

Beskrivning

Atlas Copco Group förlitar sig på IT-system i den dagliga verksamheten. Störningar eller fel i kritiska system har en direkt påverkan på produktionen.

Felaktig hantering av finansiella system kan påverka företagets resultatrapportering. Stöld eller ändring av intellektuell egendom utgör risker för våra produkter och framtida affärsframgång.

Risker kopplade till cybersäkerhet ökar och kan få en betydande påverkan på koncernens verksamhet.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR), och annan jämförbar lagstiftning, påverkar hanteringen av personuppgifter. Om förordningen inte efterlevs kan detta resultera i dryga böter och skada koncernens rykte.

 

Motverkande åtgärder

 • Koncernen har en global policy för IT-säkerhet, inklusive kvalitetssäkringsprocesser som styr IT-verksamheten. Informationssäkerhet följs upp regelbundet genom revisioner av
 • IT-säkerheten och bedömningar av cyberrelaterade risker. Standardiserade processer finns för implementeringen av nya system, byte av befintliga system och den dagliga verksamheten. IT-system baseras på välkända teknologier.
 • IT-säkerhet spårar globalt större nedladdningar av filer. Affärspartner/konsulter som arbetar i våra system granskas.
 • Cybersäkerhet diskuteras regelbundet och frågorna hanteras av funktionen för ITsäkerhet.
 • Medvetenhet om riskerna kring cybersäkerhet ökar beredskapen att snabbt upptäcka och bemöta ett angrepp.
 • Obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare genomförs regelbundet.
 • Ett särskilt råd för data- och personuppgifter följer de nödvändiga aktiviteterna för att säkra efterlevnad av integritetslagar.
 • Ökat fokus på säkra processer vid utveckling av programvara för produkter.

Möjligheter

 • Stabila IT-system, säker IT-miljö och standardiserade processer ökar effektiviteten och minskar kostnader.
 •  En snabb reaktion på större nedladdningar av filer inom produktutveckling minskar den potentiella skadan.
 • Ett snabbt agerande för att bemöta ett cyberangrepp möjliggör en stabil arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 
 • Ett globalt tillvägagångssätt avseende GDPR, har gjort koncernen väl förberedd inför framtida dataskyddsförordningar i andra länder eller regioner.

Beskrivning

Vid förvärv finns risker vid val och värdering av möjliga mål liksom vid förvärvsprocessen. Att integrera förvärvade verksamheter kan också vara en komplex och krävande process. Det finns ingen garanti för att ett förvärv blir framgångsrikt även om alla steg genomförts på rätt sätt.

Prövningar av nedskrivningsbehov görs årligen på förvärvad goodwill. Om dessa inte anses rätt värderade vid en sådan prövning kan det resultera i en nedskrivning, vilket påverkar koncernens resultat.

 

Motverkande åtgärder

 • Koncernen har ett dedikerat råd, Acquisitions Process Council, som har inrättat en särskild process för förvärv. Processen uppdateras och förbättras kontinuerligt för att hantera och förebygga risker. Rådet erbjuder utbildning och stödjer affärsenheter före, under och efter ett förvärv. Innan ett förvärv avslutas, genomförs en företagsbesiktning för att identifiera och utvärdera möjliga risker.
 • Atlas Copco Groups riktlinjer och policyer tillämpas för att bedöma och hantera verksamhetens miljömässiga eller sociala effekter, inklusive affärsetik, i berörda samhällen när förvärvet är genomfört.

Möjligheter

 • Förvärv ger möjligheten att komma in på nya marknader, marknadssegment, nya teknologier, nya kunder, öka intäkter, etc.
 • Att identifiera hinder för integrering kan tillåta Atlas Copco Group att förbättra processen genom metoder såsom arbetsväxling, utbildning eller teambuildingövningar. Det skulle inte bara leda till en smidigare integrationsprocess utan också till lägre driftskostnader genom att minska driftstopp och låta nyförvärvade bolag bli än mer produktiva och effektiva.
 • Etablerad process för en snabbare integration av nyförvärvade företag.

Beskrivning

En av utmaningarna för koncernens långsiktiga tillväxt och lönsamhet är att kontinuerligt utveckla innovativa, hållbara eller återvinningsbara produkter som förbrukar mindre resurser under livscykeln. Koncernens produkterbjudande påverkas också av nationell och regional lagstiftning inom områden såsom utsläpp, buller- och vibrationsnivåer samt återvinning. Det kan dock finnas ökad risk för konkurrens på tillväxtmarknader där lågkostnadsprodukter inte påverkas av sådana regler.

 

Motverkande åtgärder

 • Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling för att utveckla produkter i linje med koncernens mål, inklusive vetenskapsbaserade mål, kundernas efterfrågan och förväntningar, även i perioder av ekonomisk nedgång.
 • Utveckla produkter med ett livscykelperspektiv och sätta mätbara effektivitetsmål för respektive divisions huvudsakliga produktkategorier.
 • Utveckla produkter med mindre utsläpp, vibrationer eller buller, samt ökad möjlighet till återvinning för att möta lagkrav.

Möjligheter

 • Betydande möjligheter att stärka konkurrenskraften genom innovationer av högkvalitativa, hållbara produkter och att skapa ett integrerat värdeerbjudande till kunderna.
 • Stödja interna och externa intressenter i att minska koldioxidutsläppen.

Exempel på risker och hur de hanteras i Atlas Copco Group (3/3)

Beskrivning

De primära drivkrafterna för externa miljörisker är förändringar i klimat och naturtillgångar, förändringar i regelverk, beskattning och priser på resurser.

Naturkatastrofer till följd av klimatförändringar kan störa den egna verksamheten eller påverka leverantörskedjan. Högre skatter på bränsle/energi ökar rörelsekostnaderna. Regler och krav som rör koldioxidutsläpp från produkter och industriprocesser skärps kontinuerligt.

Klimat- eller miljörelaterade händelser kan påverka hela koncernens verksamhet direkt eller genom störningar i leveranskedjan.

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi kan påverka vissa sektorer.

Ökade krav gällande påverkan på biologisk mångfald.

 

Motverkande åtgärder

 • Den skadeförebyggande arbetet förhindrar potentiella egendomsförluster och avbrott på grund av klimathändelser och naturkatastrofer.
 • Atlas Copco Group utvecklar kontinuerligt, i nära samverkan med kunderna, produkter med förbättrad energieffektivitet och minskade utsläpp.
 • Koncernen har ett flertal nyckeltal kopplade till resurs- och energiförbrukning med syfte att reducera koldioxidutsläppen.
 • Strikta processer för att hantera farligt avfall och kemikalier finns i alla operativa enheter. Regelefterlevnad revideras kontinuerligt och medvetenheten stärks genom utbildning.
 • De köldmedia som används i koncernens produkter påverkar inte ozonskiktet och finns i slutna system för att förhindra att de frigörs till atmosfären under produkternas livslängd. Ambitionen är att fortsätta lansera köldmedia med lägre klimatpåverkan.
 • Koncernens SHEQ-policy omfattar aspekter gällande biologisk mångfald. ISO 14001- certifiering av större dotterbolag stödjer hanteringen av relevanta miljöfokusområden.

Möjligheter

 • Det proaktiva arbetet med miljörisker kan skapa betydande möjligheter att utveckla innovationer.
 • Då många kunder är verksamma i områden med extrem vattenstress eller vattenbrist, kan det finnas en stark kundefterfrågan på vatteneffektiva produkter eller produkter för vattenåtervinning. Detta innebär en affärsmöjlighet att utöka koncernens innovationer inom vattenförbrukning.
 • Effekter och prognoser om klimatförändringar kan framkalla förändringar i konsumenternas vanor och beteende. Till följd av klimathändelser kan kunderna bli mer medvetna om miljörisker och efterfråga produkter med lägre miljöpåverkan. Atlas Copco Group kan börja verka inom nya områden och affärsmodeller. Till exempel medför lösningar för förnybar energi och ökad produktion av eldrivna fordon möjligheter att erbjuda produkter till dessa industrier.
 • En ökad medvetenhet om dotterbolagens påverkan på den närliggande biologiska mångfalden kan stödja aktiviteter för att återställa denna.

Beskrivning

Atlas Copco Group behöver ha och attrahera duktiga och motiverade medarbetare och säkra tillgången till kompetenta chefer för att nå de fastställda strategiska och verksamhetsmässiga målen.

 

Motverkande åtgärder

 • Kompetenskartläggning och -planering säkrar tillgången till medarbetare med rätt kunskaper vid rätt tidpunkt. Såväl externa som interna rekryteringar äger rum; intern rekrytering och jobbrotation underlättas av den interna jobbmarknaden.
 • Löner och andra villkor anpassas till marknaden och kopplas till verksamhetens prioriteringar. Atlas Copco Group strävar efter att ha goda relationer med fackföreningar.
 • Kontinuerliga kontakter med universitet och skolor underlättar rekrytering av nya talanger och förståelsen vilka förväntningar yngre generationer har.

Möjligheter

Motiverade och duktiga medarbetare och chefer är avgörande för att nå eller överträffa affärsmålen.

Beskrivning

Fysisk och psykisk ohälsa och för mycket stress är ett problem såväl individen som för företaget och kan leda till sjukfrånvaro som i sin tur kan påverka produktionen.

Olyckor eller tillbud på arbetsplatsen på grund av bristande säkerhetsåtgärder eller skyddsutrustning skadar de anställda och kan inverka negativt på produktiviteten och på Atlas Copco Group som arbetsgivare.

Atlas Copco Group är medvetet om risken för att allvarliga sjukdomar och pandemier kan leda till störningar i affärsverksamheten och drabba anställda.

 

Motverkande åtgärder

 • Koncernen utvärderar regelbundet säkerhets- och hälsorisker i verksamheten.
 • Utbildningar hålls regelbundet.
 • Ambitionen är att certifiera alla större enheter enligt ISO 45001.
 •  Friskvårdsprogram finns på arbetsplatsen.
 • Atlas Copco Groups anställda och affärspartner har tillgång till utbildning i koncernens
 • principer, inklusive förhållningssättet till hälsa och säkerhet.

Möjligheter

 • Förbättrad säkerhet och välbefinnande ökar de anställdas produktivitet och engagemang och stärker Atlas Copco Groups varumärke.
 • Förbättrade arbetsvillkor för kunder och affärspartner kan i sin tur komma deras anställda och samhällen till godo och kan skapa långvariga relationer och resultera i återkommande beställningar.

Beskrivning

Atlas Copco Group har verksamhet i länder/områden med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter, exempelvis i form av barnarbete, tvångsarbete, modernt slaveri, dåliga arbetsförhållanden, begränsning av föreningsfrihet och diskriminering.

Koncernen kommer i kontakt med kunder som är exponerade för frågor som rör mänskliga rättigheter.

Risker rörande koncernens anseende kan också uppstå på grund av relationer med affärspartner som inte lever upp till internationellt accepterade etiska, sociala och miljöstandarder.

 

Motverkande åtgärder

 • Vägledning och samverkan med väletablerade frivilligorganisationer för att identifiera och minska risker.
 • Policyer och processer som överensstämmer med standarder i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, som Atlas Copco har förbundit sig att följa sedan 2011.
 • Due diligence-process och integrering av interna kontroller gällande kränkningar av mänskliga rättigheter i samtliga relevanta processer.
 • Gruppens verktyg för utvärdering av kundernas hållbarhetsarbete.
 • Leverantörsutvärderingar genomförs regelbundet i enlighet med FN:s Global Compact.

Möjligheter

 • Att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter minskar risker och kostnader.
 • Stark affärsetik främjar framgångsrika samhällen samtidigt som det bidrar till en stabilare marknad.
 • Arbetet med mänskliga rättigheter har en positiv inverkan både på Atlas Copco Groups varumärke och relationerna med intressenter.

Beskrivning

Korruption och mutor förekommer på många marknader där Atlas Copco Group är verksamt.

Bedrägeri handlar om felaktigt eller kriminellt beteende i syfte att nå finansiell eller personlig vinning, en risk som alltid för kommer i globala verksamheter..

 

Motverkande åtgärder

 • Policy om nolltolerans för mutor och korruption, inklusive påskyndande betalningar.
 • Interna kontrollrutiner för att förebygga och upptäcka avvikelser. Internrevisionsfunktionen är etablerad för att säkra bolagsstyrningen, intern kontroll och policyer för riskhantering.
 • Verktyg för självutvärdering för att analysera interna kontrollprocesser.
 • Utbildning i Affärskoden inklusive påskrift av alla anställda och viktiga affärspartner.
 • SpeakUp: koncernens globala system genom vilket överträdelser kan rapporteras anonymt.
 • Koncernen stödjer rättvis konkurrens och förbjuder diskussioner eller överenskommelser med konkurrenter gällande prissättning och uppdelning av marknaden.

Möjligheter

 • Genom att bekämpa korruption och bedrägerier skapar Atlas Copco Group möjligheter att arbeta med branschkollegor och påverka internationell marknadspraxis. Vägran att betala mutor kan resultera i tillfälliga förseningar eller motgångar men det minskar kostnader på både lång och kort sikt, skapar möjligheter att förbättra effektiviteten i verksamheten och ökar stabiliteten på de marknader där Gruppen är verksam.
 • Arbetet mot korruption och bedrägerier ökar koncernens trovärdighet och transparens, samt skapar ytterligare möjligheter till förbättrade relationer med företagets intressenter.