Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Finansiella definitioner

För att underlätta förståelsen av de finansiella rapporterna presenteras här en lista över de vanligaste finansiella termerna, nyckeltalen och deras definitioner.

Hänvisningar görs i finansiella rapporter till ett antal finansiella mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen. Dessa nyckeltal ger kompletterande information och används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen. Atlas Copco har valt att i särskild bilaga presentera upplysningar avseende dessa finansiella mått i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer om ”alternative performance measures”. Bilagan är publicerad som en excelfil som kan laddas ner Nyckeltal i korthet.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare, i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt med tillägg för räntekostnader och valutakursdifferenser (för affärsområdena: rörelseresultat) i procent av sysselsatt kapital.

Direktavkastning

Utdelning i procent av verksamhetsårets genomsnittliga börskurs.

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar.

EBITDA marginal

EBITDA i procent av fakturering.

Eget kapital per aktie

Eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Genomsnittligt antal utestående aktier

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före eller efter utspädning. Aktier som innehas av Atlas Copco räknas inte med i antalet utestående aktier. Utspädningseffekterna uppkommer på grund av aktieoptioner som kan regleras med aktier eller som enligt de anställdas val kan regleras med aktier eller kontanter i de aktiebaserade incitamentsprogrammen. Aktieoptionerna har en utspädningseffekt när den genomsnittliga aktiekursen under perioden överstiger optionernas lösenpris.

Genomsnittlig kapitalkostnad (WACC)

räntebärande skulder x i + börsvärde x r / räntebärande skulder + börsvärde i: en uppskattad genomsnittlig riskfri räntesats på 4% plus en premie på 0.5%. En uppskattad schablonskatt har sedan använts. r: en uppskattad genomsnittlig riskfri räntesats på 4% plus en riskpremie för aktier på 5%.

Genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) före skatt

WACC dividerat med (1 – uppskattad schablonskatt).

Kapitalomsättningshastighet

Intäkter dividerad med genomsnittlig balansomslutning.

Nettokassaflöde

Förändring av likvida medel exklusive valutakurseffekter.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuldsättning i relation till EBITDA.

Nettoskuldsättning/nettokassa

Räntebärande skulder plus ersättningar efter avslutad anställning minus likvida medel och övriga kortfristiga finansiella omsättningstillgångar, justerad för verkligt värde av ränteswappar.

Omsättningshastighet sysselsatt kapital

Intäkter dividerad med sysselsatt kapital.

Operativt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten och kassaflödet från investeringsverksamheten exklusive rörelseförvärv och -avyttringar.

Räntenetto

Räntekostnader minus ränteintäkter.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus räntekostnader och valutakursdifferenser dividerat med räntekostnader och valutakursdifferenser.

Operating profit

Rörelseresultat i procent av intäkter.

Rörelseresultat

Intäkter minus alla kostnader hänförliga till rörelsen men exklusive finansnetto och inkomstskatt.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuldsättning i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet

Eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Genomsnittlig balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och avsättningar. Sysselsatt kapital för affärsområdena exkluderar kassa, skatteskulder och -fordringar.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av intäkter.

Resultat per aktie

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.