Så här gör vi affärer

Atlas Copco kännetecknas av fokuserade verksamheter i en decentraliserad organisation, global närvaro, en stabil serviceverksamhet, professionella medarbetare och flexibel tillverkning som binder lite kapital. Genom att erbjuda professionell service, teknisk kompetens, applikationskunskap och digitala förmågor bygger Gruppen nära relationer med kunderna genom direkta och indirekta kanaler.

Vision, strategi och finansiella mål

Atlas Copcos vision är att vara First in Mind—First in Choice för sina kunder och andra viktiga intressenter. Gruppen strävar efter att ständigt leverera hållbar, lönsam tillväxt med ökad positiv påverkan på samhället och miljön och på så sätt skapa gemensamma värden. Läs mer om vår strategi och våra fokusområden här. 

Finansiella mål

* Årlig försäljningstillväxt på 8% över en konjunkturcykel

* Bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital

* Årlig utdelning på cirka 50% av resultat per aktie

Struktur och styrning

Atlas Copcos organisation bygger på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter (se organisationsschemat nedan). Organisationen har både operativa och legala enheter. Varje operativ enhet har en styrelse (business board), som speglar Gruppens operativa struktur. Denna styrelse har till uppgift att ge råd och fatta beslut i strategiska och operativa frågor. Den säkerställer också genomförandet av kontroller och utvärderingar. Varje legal enhet har även en styrelse som fokuserar på regelefterlevnad och som avspeglar Gruppens legala struktur. Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Gruppen, att löpande bedöma koncernens finansiella ställning, ekonomiska, legala, sociala och miljömässiga risker och säkerställa att organisationen är utformad för tillfredsställande kontroll. VD och koncernchef är ansvarig för den löpande ledningen av Gruppen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchef är ansvarig för att se till att organisationen arbetar för att uppnå målen för en hållbar, lönsam tillväxt. VD och koncernchef leder koncernledningen, som även består av affärsområdescheferna och fyra funktionella chefer. Affärsområdena ansvarar för att utveckla sina verksamheter genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam tillväxt. Divisionerna är separata operativa enheter, ansvariga för att leverera resultat i linje med de strategier och mål som fastställts av affärsområdet. Varje division har globalt ansvar för ett specifikt produkt- eller serviceerbjudande. En division kan ha ett eller flera produktbolag (enheter som ansvarar för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring), distributionscenter och flera marknadsbolag (enheter som ansvarar för kundkontakter, försäljning och service) som tillhör en division, eller delas med andra divisioner. Regionala holdingfunktioner är etablerade över hela världen för att stödja Gruppens divisionsstruktur och representera koncernledningen.

Organization structure of Atlas Copco in 2021

Försäljning och service

Kundfokus är en ledstjärna för Atlas Copco. Ambitionen är att etablera nära relationer med kunderna och hjälpa dem att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. För att maximera marknadsnärvaron sker kundkontakter, försäljning och service genom direkta och indirekta kanaler (främst distributörer), såväl fysiskt som online. Digital interaktion med kunder blir allt viktigare och skapar nya möjligheter. Atlas Copco strävar efter att alltid vara tillgängliga när våra kunder behöver oss, varhelst vi bäst kan stödja dem. Gruppen har en global närvaro med försäljning i över 180 länder. Utrustning säljs av ingenjörer med stor kunskap om tillämpningar och med ambitionen att erbjuda den bästa lösningen för kundens specifika behov. Service och underhåll som utförs av kvalificerade tekniker är en viktig del av erbjudandet. Inom affärsområdena finns särskilda divisioner med ansvar för service. Ansvaret omfattar utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support samt leverans av service och uppföljning, allt med stöd av analys från uppkopplad utrustning.

Tillverkning och logistik

Tillverkningsfilosofin är att tillverka internt de komponenter som är kritiska för utrustningens prestanda. För övriga komponenter nyttjar Atlas Copco affärspartners kapacitet och kompetens och samarbetar med dem för att kontinuerligt förbättra produkter och processer. Cirka 75% av utrustningens produktionskostnad utgörs av inköpta komponenter och cirka 25% av internt tillverkade nyckelkomponenter, monteringskostnader och indirekta kostnader. Försäljning av utrustning står för cirka 64% av intäkterna och Atlas Copco har organiserat tillverkning och logistik för att möjliggöra snabb anpassning till förändringar i efterfrågan. Tillverkningen av utrustning baseras främst på kundorder medan viss standardutrustning med höga volymer tillverkas utifrån förväntad efterfrågan. Montering av utrustning utförs till stor del i Atlas Copcos egna fabriker och vi tar ansvar för produkternas funktionalitet och kvalitet. Monteringen är i regel effektiv och flödesorienterad och slutprodukten levereras normalt direkt till slutkunden. Organisationen arbetar ständigt med att effektivisera användningen av humankapital, naturresurser och kapital, samtidigt som högsta möjliga kvalitet säkerställs.

Innovation

På Atlas Copco är vi övertygade om att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Innovationer och produktutveckling är avgörande och alla produkter utvecklas och kvalitetssäkras internt. En viktig aktivitet är utvecklingen av nya eller förbättrade produkter som ger hållbara påtagliga fördelar inom produktivitet, energieffektivitet och/eller lägre livscykelkostnad för kunden och som samtidigt kan tillverkas effektivt. Atlas Copco skyddar tekniska innovationer med patent. Innovation omfattar även processer som förbättrar flödet och nyttjandet av tillgångar och information. Innovation förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärke och finansiella resultat. Överkapacitet och ineffektivitet ska alltid ifrågasättas. Du kan läsa mera om innovation här.

Investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital

Behovet av investeringar i materiella anläggningstillgångar är måttligt tack vare tillverkningsfilosofin och kan anpassas till förändrad efterfrågan på kort och medellång sikt. Merparten av investeringarna sker i maskiner för tillverkning av komponenter och i produktionsenheter för tillverkning av nyckelkomponenter och montering. Gruppens behov av rörelsekapital påverkas av att försäljning och service huvudsakligen sker direkt, vilket påverkar storleken på lager och kundfordringar. I en förbättrad konjunktur med högre volymer behövs mer rörelsekapital. Om konjunkturen försämras minskar behovet.

Förvärv

Förvärv sker främst inom eller mycket nära befintliga kärnverksamheter. Samtliga divisioner ska kartlägga och utvärdera närliggande verksamheter som kan erbjuda påtagliga synergier med befintliga verksamheter. Samtliga förvärvade verksamheter förväntas bidra till att skapa ekonomiskt mervärde. Du hittar en förteckning över betydande förvärv här.

Rapportering

Redovisningen är upprättad i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards. Men ekonomiska resultat är inte det enda måttet på framgång, vilket är anledningen till att Atlas Copco integrerar även hållbarhet och socialt ansvar i sin årsredovisning. Du kan hitta mer information om revision och finansiell rapportering här

Ledarskap och humankapital

På Atlas Copco definieras ledarskap som förmågan att skapa varaktiga resultat. Atlas Copco anser att kompetenta och engagerade ledare är avgörande för att uppnå en hållbar, lönsam tillväxt och har utvecklat en ledarskapsmodell. Alla chefer har rätt att få ett uppdrag från sin chef, vilket beskriver långsiktiga förväntningar och mål både i kvantitativa och kvalitativa termer. Uppdraget har oftast en tidsram av tre till fem år. Utifrån uppdragets beskrivning förväntas chefen ta fram en vision som tydliggör hur det ska fullgöras, samt de strategier, den organisation och de medarbetare som behövs för att det ska ske. Atlas Copco strävar efter att vara en god arbetsgivare för att attrahera och utveckla kvalificerade och motiverade medarbetare. Medarbetarna ansvarar själva för sin karriär med stöd av fortlöpande kompetensutveckling och en intern arbetsmarknad. Medarbetare uppmuntras att utvecklas i arbetet och anta nya befattningar. Om företaget behöver anpassa kapaciteten i en försämrad konjunktur stoppas rekryteringar i första hand. Uppsägningar sker i sista hand.