Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Så här gör vi affärer

Atlas Copco Group kännetecknas av fokuserad verksamheter inom utvalda marknadssegment, ett starkt kundfokus genom en decentraliserad organisation, global närvaro, en stabil serviceverksamhet, professionella medarbetare  och flexibel tillverkning som binder lite kapital. Genom professionell service, teknisk kompetens, applikationskunskap och digitala förmågor bygger Gruppen nära relationer med kunderna genom direkta och indirekta kanaler.   

Vision, strategi och finansiella mål

Vi har som gemensam vision att vara First in Mind—First in Choice för våra kunder och andra intressenter. Vårt uppdrag är att kontinuerligt leverera hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Det innebär att vi skapar lönsam tillväxt som bidrar positivt till ett hållbart samhälle och som främjar mångfald och inkludering.  Att vara inkluderande innebär för oss att alla medarbetare får stöd och inspiration för att utecklas och växa. Det betyder också att vi tar hänsyn till olika intressenter, som kunder och samhället i stort, när vi skapar värde.

Finansiella mål

  • Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel bör vara 8%
  • Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt
  • Utdelning av vinst till aktieägare bör vara cirka 50%

Struktur och styrning

Atlas Copco AB är ett publikt bolag. Atlas Copco AB och dess dotterbolag benämns ofta som Atlas Copco Group, koncernen eller företaget. Atlas Copco AB kallas ibland även för Atlas Copco Group, koncernen eller företaget när de beskriver resultat, mål eller koncernövergripande ramverk och initiativ. Omnämnande av styrelsen avser styrelsen för Atlas Copco AB. I koncernen finns det många starka varumärken som driver framgången för vår verksamhet. När vi beskriver koncernen, och inte specifika varumärken eller enheter, hänvisar vi till Atlas Copco Group.

Atlas Copco Gruppens organisation bygger på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter (se organisationsschemat intill). I organisationen ingår både operativa och legala enheter. Varje operativ  enhet har en styrelse (business board), som speglar Gruppens operativa struktur. Denna styrelse har till uppgift att ge råd och fatta beslut i strategiska och operativa frågor. Den säkerställer också att  kontroller och utvärderingar genomförs. De legala enheterna har även en styrelse som fokuserar på regelefterlevnad och som avspeglar Gruppens legala struktur. Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Gruppen, att löpande bedöma koncernens finansiella ställning, ekonomiska, legala, sociala och miljömässiga risker, samt säkerställa att organisationen är utformad för tillfredsställande kontroll. VD och koncernchef är ansvarig för den löpande ledningen av Gruppen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchef  är ansvarig för att se till att organisationen arbetar för att uppnå målen för en hållbar, lönsam tillväxt. VD och koncernchef leder koncernledningen, som även består av affärsområdescheferna och fyra funktionella chefer.  Affärsområdena ansvarar för att utveckla sina verksamheter genom implementering och uppföljning av strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam tillväxt. Divisionerna är separata operativa enheter,  ansvariga för att leverera resultat i linje med affärsområdets strategier och mål. Varje division har globalt ansvar för ett specifikt produkt- eller serviceerbjudande. En division kan omfatta ett eller flera produktbolag (enheter med ansvar för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring), distributionscenter och flera marknadsbolag (enheter med ansvar för kundkontakter, försäljning och service) som tillhör en division, eller delas med andra divisioner.  Regionala holdingfunktioner har etablerats över hela världen för att stödja Gruppens divisionsstruktur och representera koncernledningen.

Försäljning och service

Atlas Copco Gruppens ambition är att etablera nära relationer med kunderna och hjälpa dem att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. För att maximera marknadsnärvaron sker kundkontakter, försäljning och service genom direkta och indirekta kanaler (främst distributörer), såväl fysiskt som online. Vår digitala kapacitet och interaktion med kunderna är avgörande för att stödja dem och skapa nya affärsmöjligheter. Därför utbildar vi kontinuerligt våra team så att de har rätt kompe tens för att säkerställa att det är lätt att göra affä rer med oss. Atlas Copco Group strävar efter att alltid vara tillgängliga när våra kunder behöver oss, varhelst vi bäst kan stödja dem. Gruppen har en global närvaro med försäljning i över 180 länder. Utrustningen säljs av ingenjörer med stor kunskap om tillämpningar och med ambitionen att erbjuda den bästa lösningen för specifika applikationer. Service och underhåll som utförs av kvalificerade tekniker är en väsentlig del av erbjudandet. Inom affärsområdena finns särskilda divisioner med ansvar för service. Ansvaret omfattar utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support samt leverans av service och uppföljning, allt med stöd av analys från uppkopplad utrustning. 

Tillverkning och logistik

Vi strävar efter att ha tillverkningen nära våra kunder och har därför produktionsanläggningar i Europa, Asien och Amerika. Grundtanken är att internt tillverka komponenter som är kritiska för utrustningens prestanda. När det gäller övriga komponenter nyttjar Atlas Copco Group affärspartners kapacitet och kompetens. Flexibilitet inom inköp och logistik är centralt. Inköpta komponenter står för cirka 75% av utrustningens produktionskostnad, medan resterande 25% utgörs av internt tillverkade nyckelkomponenter,  monteringskostnader och indirekta  kostnader. Försäljning av utrustning står för cirka 65% av intäkterna och tillverkning och logistik är organiserat på ett sätt som möjliggör en snabb anpassning till ändrad efterfrågan. Tillverkningen av utrustning baseras huvudsakligen på kundorder medan viss standardutrustning med höga volymer tillverkas utifrån förväntad efterfrågan. Montering sker i hög utsträckning vid Atlas Copco Gruppens egna fabriker och vi ansvarar för produkternas funktionalitet och kvalitet. Monteringen är i regel effektiv och flödesorienterad och slutprodukten levereras normalt direkt till kunden. Vi arbetar löpande i verksamheten med att effektivisera användningen av humankapital, naturresurser och kapital, samtidigt som vi säkerställer högsta möjliga kvalitet.

Innovation

På Atlas Copco Group är vi övertygade om att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Arbetet med innovationer och produktutveckling är av största vikt och våra produkter designas internt. Innovationer förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärke och finansiella resultat. Kostnaderna för forskning och utveckling uppgår till cirka 4% av de totala intäkterna. Det övergripande syftet är att utforma och effektivt producera nya eller förbättrade produkter med hållbara och påtagliga fördelar för kunden i form av produktivitet, energieffektivitet och/ eller lägre livscykelkostnad, och som kan produceras effektivt. Ny hårdvara och mjukvara utvecklas av skickliga ingenjörer i divisionerna. Atlas Copco skyddar tekniska  innovationer med patent. Innovationsarbetet omfattar även förbättring av processer som främjar flöden och nyttjandet av tillgångar och information. Överkapacitet och ineffektivitet ska alltid ifrågasättas.

Investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital

Tillverkningsfilosofin gör att behovet att investera i fastigheter, fabriker och utrustning är måttligt och kan anpassas till förändringar i efterfrågan på kort och medellång sikt. Huvuddelen av investeringarna sker i bearbetningsutrustning och i produktionsenheter för tillverkning av nyckelkomponenter och montering. Behovet av rörelsekapital påverkas av att Gruppens försäljning i huvudsak sker via egna distributionscenter, vilket i sin tur påverkar storleken på lager och kundfordringar. Behovet av rörelsekapital ökar vid ett starkt affärsklimat med högre volymer och det minskar när konjunkturen försämras.   

Förvärv

Förvärv sker främst inom eller mycket nära befintliga kärnverksamheter. Samtliga divisioner ska kartlägga och utvärdera närliggande verksamheter som kan erbjuda påtagliga synergier med våra befintliga. Samtliga förvärvade verksamheter förväntas bidra med ekonomiska mervärden.

Rapportering

Redovisningen är upprättad i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards. Men ekonomiska resultat är inte det enda måttet på framgång, vilket är anledningen till att Atlas Copco Group integrerar även hållbarhet och socialt ansvar i sin årsredovisning. 

Ledarskap och humankapital

På Atlas Copco Group definieras ledarskap som förmågan att skapa varaktiga resultat genom våra medarbetare. Kompetenta och engagerade ledare är avgörande för att uppnå en hållbar, lönsam tillväxt. Frihet att agera och ansvar är vägledande principer. Alla ledare får ett uppdrag från sin chef med långsiktiga förväntningar och mål i både kvantitativa och kvalitativa termer. Uppdraget löper oftast över tre till fem år. Utifrån uppdragsbeskrivningen förväntas chefen ta fram en vision som tydliggör hur det ska fullgöras, samt de strategier, den organisation och de medarbetare som behövs. Atlas Copco Gruppens framgång bygger på att Gruppen är en bra arbetsgivare och kan attrahera och utveckla duktiga och engagerade medarbetare. Med en global verksamhet som bedrivs genom flera bolag arbetar Gruppen med kontinuerlig kompetensutveckling, kunskapsöverföring, samtidigt som kärnvärderingarna samverkan, engagemang och innovation genomsyrar alla processer. Atlas Copco Group har en stark kultur av att utveckla duktiga medarbetare genom att uppmuntra dem att själva ta ansvar för sin karriär och lärande. Gruppen skapar förutsättningar för intern rörlighet och utveckling genom fortlöpande kompetensutvecklingsaktiviteter och en intern arbetsmarknad. Atlas Copco Gruppens ambition är att utveckla medarbetare och team så att de uppnår sin fulla  potential och erbjuder lättillgängliga verktyg och riktade utbildningar, digitala och lärarledda, kurser och program för alla medarbetare. Om kapaciteten behöver anpassas till ett försämrat affärsklimat stoppas i första hand rekrytering. Uppsägningar sker i sista hand.