Så här gör vi affärer

Atlas Copco kännetecknas av fokuserade verksamheter i en decentraliserad organisation, global närvaro, en stabil och växande serviceverksamhet, professionella medarbetare och flexibel tillverkning som binder lite kapital. Genom att erbjuda professionell service, teknisk kompetens och kunskap om tillämpningar bygger Gruppen nära relationer med kunderna genom direkta och indirekta kanaler. Atlas Copco står för hållbar produktivitet och att leverera varaktigt värde, vilket innebär att vi gör allt för att våra kunder ska nå framgång samtidigt som vi använder humankapital, naturresurser och kapital på ett ansvarsfullt sätt.

Vision, strategi och finansiella mål

Atlas Copcos vision är att vara First in Mind—First in Choice för våra kunder och andra viktiga intressenter. För att nå visionen har en tydlig strategi med ett antal fokusområden definierats. Detta för att säkerställa att vi levererar hållbar, lönsam tillväxt. Läs mer om vår strategi och våra fokusområden här. Vår målsättning är att uppnå en hållbar och lönsam tillväxt.

Finansiella mål

* Årlig försäljningstillväxt på 8% över en konjunkturcykel

* Bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital

* Årlig utdelning på cirka 50% av resultat per aktie

Struktur och styrning

Atlas Copcos organisation bygger på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter. Under 2017 var Atlas Copcos verksamhet organiserad i fem affärsområden och 27 divisioner. Från den 1 januari 2018, är Gruppen organiserad i fem affärsområden och 28 divisioner. Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik tillhör Epiroc, den verksamhet som delades ut till Atlas Copcos aktieägare i form av utdelning. Läs mer om uppdelningen här. Organisationen har både operativa och legala enheter. Varje operativ enhet har en styrelse, "business board", som avspeglar Gruppens operativa struktur. Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Gruppen, att löpande bedöma Gruppens finansiella ställning, ekonomiska, legala, sociala och miljömässiga risker, och se till att organisationen är utformad för tillfredsställande kontroll. Styrelsen godkänner formellt Affärskoden. VD och koncernchef är ansvarig för den löpande förvaltningen av Gruppen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchef är ansvarig för att se till att organisationen arbetar för att uppnå målen för en hållbar, lönsam utveckling. Affärsområdena ansvarar för att utveckla sin respektive verksamhet genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Divisionerna är separata operativa enheter, var och en ansvarig för att leverera resultat i linje med de strategier och mål som fastställts av affärsområdet. Varje division har globalt ansvar för ett specifikt produkt- eller serviceerbjudande. En division kan ha ett eller flera produktbolag (enheter som ansvarar för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring), distributionscenter, och flera marknadsbolag (enheter som ansvarar för kundkontakter, försäljning och service) som är dedikerade eller som delas med andra divisioner. Läs mer om Koncernledningen här

organization structure of Atlas Copco in 2020

Försäljning och service

Kundfokus är en ledstjärna för Atlas Copco. Ambitionen är att ha goda relationer med slutkunder och hjälpa dem att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. För att maximera marknadsnärvaron sker kunddialoger, försäljning och service via direkta och indirekta kanaler (främst distributörer), samt i digitala kanaler. Gruppen har en global närvaro med försäljning i mer än 180 länder. Utrustningen säljs av ingenjörer med stor kunskap om tillämpningar och med ambitionen att erbjuda den bästa lösningen för kundens specifika behov. Service och underhåll som utförs av kvalificerade tekniker är en viktig del av erbjudandet. Inom varje affärsområde finns en särskild division ansvarig för service. Ansvaret omfattar utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support samt leverans av service och uppföljning. Över 35% av intäkterna genereras av service (reservdelar, underhåll, reparationer, förbrukningsvaror, tillbehör och uthyrning). Dessa intäkter är mer stabila än försäljning av utrustning och utgör en stark grund för verksamheten.

Tillverkning och logistik

Tillverkningsfilosofin är att internt konstruera och tillverka de komponenter som är kritiska för utrustningens prestanda. För icke-kritiska komponenter nyttjar Atlas Copco affärspartners kapacitet och kompetens och samarbetar med dem för att kontinuerligt uppnå produkt- och processförbättringar. Cirka 75 % av produktionskostnaden för utrustning utgörs av inköpta komponenter och cirka 25 % av internt tillverkade nyckelkomponenter, monteringskostnader och indirekta kostnader. Utrustning står för mindre än 60 % av intäkterna och Atlas Copco har organiserat tillverkning och logistik för att snabbt kunna göra anpassningar till förändringar i efterfrågan. Tillverkningen av utrustning baseras främst på kundorder och bara viss standardutrustning med höga volymer tillverkas utifrån förväntad efterfrågan. Monteringen av utrustning utförs till stor del i egna fabriker. Monteringen är i regel effektiv och flödesorienterad och den slutliga produkten levereras vanligen direkt till slutanvändaren. Organisationen arbetar kontinuerligt med att effektivisera användningen av humankapital, naturresurser och kapital, samtidigt som högsta möjliga kvalitet säkerställs.

Innovation

Atlas Copco är övertygat om att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Innovation och produktutveckling är centralt och alla produkter designas internt. En viktig aktivitet är utvecklingen av nya eller förbättrade produkter som ger påtagliga fördelar inom produktivitet, energieffektivitet och/eller lägre livscykelkostnad för kunden och som samtidigt kan tillverkas effektivt. Atlas Copco skyddar tekniska innovationer med patent. Innovation omfattar också processer för att förbättra flödet och användningen av tillgångar och information. Innovation förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärke och finansiella resultat. Överkapacitet och ineffektivitet ska alltid ifrågasättas. Du kan läsa mera om innovation här

Investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital

Behovet av investeringar i materiella anläggningstillgångar är måttligt tack vare tillverkningsfilosofin och kan anpassas till förändringar i efterfrågan på kort och medellång sikt. De flesta investeringarna relaterar till maskiner för tillverkning av komponenter och produktionsenheter för att tillverka nyckelkomponenter och för montering. Gruppens behov av rörelsekapital påverkas av att försäljning och service huvudsakligen sker direkt, vilket kräver ett visst mått av lager och kundfordringar, samt av tillverkningsfilosofin. I en förbättrad konjunktur med högre volymer behövs mer rörelsekapital. Om konjunkturen försämras kommer behovet av rörelsekapital att minska.

Förvärv

Förvärv sker främst inom eller mycket nära befintliga kärnverksamheter. Samtliga divisioner ska kartlägga och utvärdera närliggande verksamheter som kan erbjuda påtagliga synergier med befintliga verksamheter. Samtliga förvärvade verksamheter förväntas bidra till att skapa ekonomiskt värde. Du hittar en förteckning över betydande förvärv här

Rapportering

Redovisningen är upprättad i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards. Men ekonomiska resultat är inte det enda måttet på framgång, vilket är anledningen till att Atlas Copco integrerar även hållbarhet och socialt ansvar i sin årsredovisning. Du kan hitta mer information om revision och finansiell rapportering här

Ledarskap och humankapital

Atlas Copco anser att kompetenta och engagerade ledare är avgörande för att uppnå en hållbar, lönsam tillväxt och har utvecklat en ledarskapsmodell. Alla chefer har rätt att få ett uppdrag från sin chef, vilket beskriver långsiktiga förväntningar och mål och som uttrycks både i kvantitativa och kvalitativa termer. Ett uppdrag har vanligen en tidsram av tre till fem år. Baserat på uppdragsbeskrivningen förväntas chefen utveckla en vision som klargör hur uppdraget ska fullgöras, samt de strategier, den organisation och de människor som krävs för att det ska ske. Atlas Copco strävar efter att vara en bra arbetsgivare för att attrahera och utveckla kvalificerade och motiverade medarbetare. Medarbetarna ansvarar själva för sin yrkeskarriär och stöds genom fortlöpande kompetensutveckling och en intern arbetsmarknad. Medarbetare uppmuntras att utvecklas professionellt och anta nya positioner. Om företaget behöver anpassa kapaciteten i en försämrad konjunktur är den första åtgärden att stoppa rekryteringar. Uppsägningar sker i sista hand.