Revision, finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering

Finansiella rapporter upprättas enligt lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder.

Revisorer

Den externa revisorns uppgift är att granska Atlas Copco Groups årsredovisning och koncernredovisning, liksom styrelsens och koncernchefens förvaltning av bolaget. Vid årsstämman 2023 valdes Ernst & Young AB till revisionsbyrå fram till och med årsstämman 2024, i enlighet med valberedningens förslag. Huvudansvarig revisor är Erik Sandström, auktoriserad revisor på Ernst & Young AB. Vid årsstämman 2023 hänvisade Erik Sandström till revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen i årsredovisningen och beskrev processen för revisionens genomförande. Han tillstyrkte också fastställandet av de presenterade resultat- och balansräkningarna, ansvarsfrihet för VD och koncernchef och styrelsen, samt den föreslagna vinstdispositionen.

Intern kontroll över finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering

Detta avsnitt beskriver Atlas Copco Groups system för intern kontroll avseende finansiell rapportering i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska aktiebolagslagen.

Syftet med en välutvecklad intern kontroll av den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen är att säkerställa korrekta och tillförlitliga finansiella rapporter och upplysningar.

 

Internkontroll formas av den övergripande kontrollmiljön. Styrelsen ansvarar för att fastställa ett effektivt system för internkontroll och styr arbetet genom revisionsutskottet och VD. Koncernledningen anger tonen för verksamheten och påverkar medarbetarnas medvetenhet gällande kontroll. En framgångsfaktor för en stark kontrollmiljö handlar om att säkra att organisationsstruktur, beslutsvägar, koncernvärderingar i termer av etik och integritet, samt befogenheter är tydligt definierade och kommunicerade genom styrdokument såsom interna policyer, riktlinjer, manualer och koder.

 

För den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen utfärdar koncernledningen policyer och riktlinjer till alla dotterbolag, vilket följs upp med nyhetsbrev och telefonkonferenser.

För svåra redovisningsområden och nya redovisningspolicyer hålls också utbildningar. Policyer och riktlinjer anger lämplig redovisning för viktiga riskområden såsom intäkter, kundfordringar inklusive reservering för osäkra fordringar, lagervärdering och inkurans, redovisning för inkomstskatter (aktuell och uppskjuten), finansiella instrument och rörelseförvärv.

 

Grunden för internkontrollprocessen utgörs av ett ramverk som skapar struktur för de fyra andra komponenterna i processen: riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt uppföljning. Utgångspunkten för processen är ramverket för internkontroll utgiven av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), www.coso.org.

 

Läs mer om dessa processer i årsredovisningen.