Revision och finansiell rapportering

Finansiella rapporter upprättas enligt lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder.

Revisorer

Den externa revisorn har till uppgift att granska Atlas Copcos årsredovisning och redovisningssed, samt att granska styrelsens och koncernchefens förvaltning av bolaget. Ernst & Young AB valdes till revisionsfirma vid årsstämman 2023 i enlighet med ett förslag från valberedningen. Den huvudansvarige revisor är den auktoriserade revisorn Erik Sandström, auktoriserad revisor vid Ernst & Young. Atlas Copco lägger stor vikt vid miljö-, sociala och styrningsresultat, vilka mäts regelbundet och rapporteras i årsredovisningen under ”Hållbarhetsnoter”. Sedan 2001 har redovisningen upprättats årligen i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Intern kontroll av finansiell rapportering

Intern kontroll avseende finansiell rapportering sker i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska aktiebolagslagen. Den interna kontrollen omfattar fyra interna kontrollkomponenter– riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utgångspunkten för processen är regelramverket för internkontroll utgiven av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Grunden för internkontroll bestäms av den övergripande kontrollmiljön. Styrelsen ansvarar för att fastställa ett effektivt system för internkontroll och styr arbetet genom VD. Koncernledningen anger tonen för verksamheten och påverkar medarbetarnas medvetenhet gällande kontroll. En framgångsfaktor för en stark kontrollmiljö handlar om att säkra att organisationsstrukturen, beslutsvägar, koncernvärderingar i termer av etik och integritet, samt befogenheter är klart definierade och förmedlade genom styrdokument såsom interna policyer, riktlinjer, manualer och koder. Alla medarbetare måste följa dessa policyer och riktlinjer. Vi tillämpar olika processer för att bedöma och identifiera de huvudsakliga riskerna gällande missvisande finansiell rapportering. Riskbedömningsprocessen genomförs regelbundet för att identifiera nya risker och följa upp att den interna kontrollen förbättrats med avseende på tidigare identifierade risker. Identifierade risker hanteras via företagets kontrollaktiviteter, vilka dokumenterats i process- och internkontrollbeskrivningar på bolags-, divisions-, affärsområdes- och koncernnivå. Dessa syftar till att förebygga, upptäcka och rätta till fel och överträdelser och omfattar till exempel attest- och utanordningsinstruktioner, kontroller i affärssystem samt redovisnings- och rapporteringsrutiner. Informations- och kommunikationskanaler syftar till att säkerställa att information identifieras, samlas in och kommuniceras på ett sätt och inom en tidsram som möjliggör för medarbetare att utföra sina uppgifter. Instruktioner för rapportering och redovisningsriktlinjer förmedlas till berörda medarbetare genom den interna databasen The Way We Do Things med stöd av exempelvis utbildningsprogram för olika medarbetarkategorier. Vi följer ständigt upp att interna policyer, riktlinjer, manualer och koder följs, samt övervakar effektiviteten i kontrollaktiviteterna. Internkontrollen utvärderas löpande inom verksamheten, inklusive regelbundna genomgångar med ledningen och tillsynsaktiviteter. Vidare genomförs separata utvärderingar genom internrevisioner och självutvärderingar. Revisionskommittén har en viktig roll i att stödja styrelsen i övervakningen av hur de interna kontrollprocesserna underlättar lämplig internkontroll av den finansiella rapporteringen. Läs mer om dessa processer i årsredovisningen.