Vakuumteknik

Affärsområdet Vakuumteknik erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter. De viktigaste marknaderna är halvledare och vetenskapliga instrument samt en bred  variation av industrisegment, inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och  pappershantering. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar  produktivitet i syfte att ytterligare förbättra kundernas prestanda.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av lösningar inom vakuum och rening. Strategin är inriktad på teknologiskt ledarskap, marknadsledarskap och flexibilitet för att stödja tillväxten. Detta ska ske genom fokus på forsknings- och utvecklingsprogram och genom att erbjuda produkter och service med hög innovationsgrad. Fortsatt marknadsledarskap säkerställs genom en organisation inriktad på flexibilitet, som ökar marknadsandelen inom  våra traditionella områden och genom utökad  geografisk täckning. Affärsområdet har även ett starkt fokus på att utveckla serviceverksamheten och på en effektiv  och flexibel global verksamhetstäckning.

Marknaden

Den globala marknaden för tryckluftsutrustning, luft- och gasbehandlingsutrustning och tillhörande  service karakteriseras av en diversifierad kundbas. Kunderna efterfrågar lösningar som är  tillförlitliga, produktiva och effektiva, och anpassade  till specifika applikationer. De söker även i allt större utsträckning efter affärspartner som kan stödja dem i deras hållbarhetsambitioner.  Kompressorer används vid vitt skilda tillämpningar. Ren, torr och oljefri luft behövs i processer inom exempelvis livsmedels-, läkemedels-, elektronik- och textilindustrin. Kompressorer används även vid rening av avloppsvatten och inom gröna segment såsom vid framställning av fossilfri vätgas. Tryckluft används också vid automation och inom vitt skilda sektorer såsom sjukhus, fiskodling,  och på snabbtåg. Blåsmaskiner används i applikationer  med behov av ett konstant luftflöde med lågt tryck, såsom behandling av avloppsvatten och transport av material, samt vid framställning av industrigaser såsom kväve och syre. Gas- och processkompressorer och expandrar levereras till processindustrier, såsom anläggningar för luftseparering, kraftverk, kemiska och petrokemiska verksamheter samt applikationer  för flytande naturgas. Stationära industrikompressorer och tillhörande utrustning för luftbehandling, samt reservdelar och service står för cirka 90% av försäljningen. Stora gas- och processkompressorer med  tillhörande service svarar för cirka 10%.

Marknadstrender

  • Ökad användning av krävande material och extrema temperaturer i tillverkningsmiljön inom halvledare och industriell produktion
  • Fokus på energieffektivitet
  • Fortsatt trend mot striktare utsläppskrav
  • Ökad efterfrågan på serviceerbjudanden med digitalt stöd
  • Fokus på helhetslösningar och total livscykelkostnad
  • Fokus på cirkuläritet som hållbarhetslösning

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion
  • Tillverkning av halvledare, utrustning för forskning och utveckling, litiumjonbatterier, platta bildskärmar och utrustning för solenergi
  • Efterfrågan på energieffektiva vakuumpumpar
  • Ökade krav på vakuum som stöd i nya tillverkningsprocesser

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom vakuumprodukter och reningslösningar.

Vacuum Technique