Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen i att uppfylla sitt ansvar inom revision och intern kontroll, redovisning, finansiell rapportering och riskhantering, samt att övervaka Gruppens finansiella struktur och verksamhet och att godkänna ekonomiska garantier samt nya legala enheter som delegerats av styrelsen.

Revisionsutskottet väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till det konstituerande styrelsemötet kommande år. Revisionsutskottets arbete styrs av en skriftlig arbetsordning som årligen revideras och godkänns av styrelsen. Utskottets ordförande har den redovisningskompetens som är ett krav enligt aktiebolagslagen och två av medlemmarna är oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen i att uppfylla sitt ansvar inom revision och intern kontroll, redovisning, finansiell rapportering och riskhantering, samt att övervaka Gruppens finansiella struktur och verksamhet och att godkänna ekonomiska garantier samt nya legala enheter som delegerats av styrelsen. Revisionsutskottets arbete omfattar även att se över rutinerna för internrevision, övervakning av den externa revisorn, ta ställning till upptäckter vid revisionen, granskning och övervakning av den externa revisorns oberoende, samt att bistå valberedningen vid valet av revisor.

Under året har utskottet sammanträtt fem gånger och var då fulltaligt. Samtliga möten i revisionsutskottet, inklusive protokoll, har redovisats för styrelsen.

Under 2020 var Staffan Bohman, ordförande, Johan Forssell, Hans Stråberg och Gunilla Berg, medlemmar i revisionsutskottet fram till årsstämman vid vilken Anna Ohlsson-Leijon ersatte Gunilla Berg.