Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen i att uppfylla sitt ansvar inom revision och intern kontroll, redovisning, finansiell rapportering och riskhantering, samt att övervaka Gruppens finansiella struktur och verksamhet och att godkänna ekonomiska garantier samt nya legala enheter som delegerats av styrelsen.

Revisionsutskottet väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman till det konstituerande styrelsemötet kommande år. Revisionsutskottets arbete styrs av en skriftlig arbetsordning som årligen revideras och godkänns av styrelsen. Utskottets ordförande har den redovisningskompetens som är ett krav enligt aktiebolagslagen och två av medlemmarna är oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare.

 

Revisionsutskottets främsta uppgift är att stödja styrelsen i att uppfylla sitt ansvar inom revision och intern kontroll, redovisning, finansiell rapportering och riskhantering, samt att övervaka koncernens finansiella struktur och verksamhet och att godkänna finansiella garantier samt kapitaltillskott som delegerats av styrelsen.

 

Revisionsutskottets arbete omfattar även att se över rutinerna för internrevision, övervaka den externa revisorn, ta ställning till upptäckter vid revisionen, granska och övervaka den externa revisorns oberoende, samt att bistå valberedningen vid valet av revisor.

 

Under året har utskottet haft fem sammanträden där samtliga medlemmar var närvarande. Samtliga möten i revisionsutskottet, inklusive protokoll, har redovisats för styrelsen.

 

Revisionsutskottets medlemmar är  Anna Ohlsson-Leijon, ordförande, Heléne Mellquist, Johan Forssell och Hans Stråberg.