Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

15 mar 2011

Stockholm den 15 mars 2011: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma onsdagen den 20 april 2011 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 14 april 2011

dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 14 april 2011 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 43 vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 14 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds av ombud skall bifoga fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma. Bolaget tillhandahåller även fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Den som företräder juridisk person skall dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att skickas till dem som anmält sig till stämman. Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas.

Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma fr.o.m. den 21 april 2011.

För fullständig kallelse till årsstämman, se bifogad pdf.

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.