Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2009

28 apr 2009

Stockholm den 28 april 2009: Atlas Copco AB höll igår sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 3.00 per aktie. Den 30 april godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2009.

Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Anders Ullberg, Margareth Øvrum, Christel Bories och Johan Forssell omvaldes. Ronnie Leten valdes som ny medlem i styrelsen. Gunnar Brock hade undanbett sig omval.

Sune Carlsson valdes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande.

Årsstämman fastställde ett oförändrat styrelsearvode för 2009 enligt följande:
Ett arvode om SEK 1 500 000 utgår till styrelsens ordförande, SEK 550 000 till vice ordföranden och SEK 450 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 170 000 och SEK 110 000 till övriga medlemmar. Ett arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens medlemmar rätt att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Styrelsens medlemmar har valt att acceptera denna möjlighet.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2009.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och försäljning av bolagets egna aktier. Syftet med återköp är att kunna uppfylla åtaganden för 2009 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Syftet med försäljning är att kunna uppfylla åtaganden enligt 2006 och 2007 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedningen och dess uppgifter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av § 9, 1st i bolagsordningen. Den nya lydelsen är: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter.” Beslutet är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft som innebär att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Sune Carlsson och Staffan Bohman omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Johan Forssell valdes som ny medlem. Sune Carlsson, ordförande, Jacob Wallenberg och Anders Ullberg omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.

Atlas Copcos VD och koncernchef Gunnar Brocks anförande på stämman publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/årsstämma, där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.