Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2007

4 feb 2008

Rekordkvartal – ökad tillväxttakt

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


• Stabila marknadsförhållanden och förbättrad marknadsposition.


• 33% ordertillväxt varav 20% organisk; tvåsiffrig tillväxt i alla regioner.


• Intäkterna uppgick till rekordhöga MSEK 17 549 (13 582), organisk tillväxt 18%.


• Rekordhögt rörelseresultat, upp 36% till MSEK 3 361, en marginal på 19.2%.


• MSEK 864 i en icke kassapåverkande kostnad i finansnettot från nedskrivning av rättighet till skuldebrev.


• Resultat före skatt var MSEK 2 134 (2 382).


• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 376 (9 172, inklusive avvecklade verksamheter).


• Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.12 (7.37).


- Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet och exklusive den icke kassapåverkande kostnaden på MSEK 864 var SEK 1.83 (1.42).


• Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 926 (474).


• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 per aktie samt ett program för återköp av aktier.
Marknadsutsikter på kort sikt


Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment och regioner väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, medan byggnadsverksamhet som är relaterad till bostäder väntas vara fortsatt svag, främst i Nordamerika.


För ytterligare information vänligen kontakta:Analytiker

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290

ir@se.atlascopco.com
Media

Daniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060