Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

1 feb 2007

OBS: I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om ej annat anges. 

Rekordresultat och betydande utskiftning av kapital

·         Pågående insatser för att stärka marknadsnärvaro och -penetration ger avkastning. ·         Organisk ordertillväxt på 21%.  ·         Intäkterna uppgick till MSEK 13 582 (11 982), en organisk ökning på 18%. ·         Rörelseresultatet var MSEK 2 464 (2 146), motsvarande en marginal på 18.1% (17.9). ·         Engångskostnad på MSEK 83, relaterad till pensionsavsättningar. ·         Resultat före skatt steg 14% till MSEK 2 382 (2 097). ·         Försäljningen av maskinuthyrningsverksamheten slutförd; nettovinst på MSEK 7 789. ·         Periodens resultat uppgick till MSEK   9 172 (2 182).  ·         Vinst per aktie före utspädning var SEK 14.74 (3.46). ·         18.4 miljoner B-aktier återköpta för MSEK 3 776. ·         Föreslagen split 3:1 och utskiftning på SEK 44.75 per aktie till aktieägare genom- utdelning för 2006 på SEK 4.75 (4.25) per aktie och- extra utskiftning av SEK 40 per aktie genom obligatorisk inlösen.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. För ytterligare information:Mattias Olsson, Investor Relations Manager,  Phone: +46 8 743 8291 eller +46 70 518 8291 [email protected] Annika Berglund, Senior Vice President Corporate Communications,  Phone: +46 8 743 8070 eller +46 70 322 8070