• Home
  • Media
  • Koncernnyheter
  • 2007
  • Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

1 feb 2007

OBS: I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om ej annat anges. 

Rekordresultat och betydande utskiftning av kapital

·         Pågående insatser för att stärka marknadsnärvaro och -penetration ger avkastning.
·         Organisk ordertillväxt på 21%. 
·         Intäkterna uppgick till MSEK 13 582 (11 982), en organisk ökning på 18%.
·         Rörelseresultatet var MSEK 2 464 (2 146), motsvarande en marginal på 18.1% (17.9).
·         Engångskostnad på MSEK 83, relaterad till pensionsavsättningar.
·         Resultat före skatt steg 14% till MSEK 2 382 (2 097).
·         Försäljningen av maskinuthyrningsverksamheten slutförd; nettovinst på MSEK 7 789.
·         Periodens resultat uppgick till MSEK   9 172 (2 182). 
·         Vinst per aktie före utspädning var SEK 14.74 (3.46).
·         18.4 miljoner B-aktier återköpta för MSEK 3 776.
·         Föreslagen split 3:1 och utskiftning på SEK 44.75 per aktie till aktieägare genom- utdelning för 2006 på SEK 4.75 (4.25) per aktie och- extra utskiftning av SEK 40 per aktie genom obligatorisk inlösen.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. För ytterligare information:Mattias Olsson, Investor Relations Manager, 
Phone: +46 8 743 8291 eller +46 70 518 8291 ir@se.atlascopco.com
Annika Berglund, Senior Vice President Corporate Communications, 
Phone: +46 8 743 8070 eller +46 70 322 8070