Rapport för tredje kvartalet 2022

19 okt 2022

Solid ordertillväxt, rekordhöga intäkter och rekordhögt rörelseresultat

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Tredje kvartalet

  • Orderingången ökade 23% till MSEK 40 555 (33 023), en organisk ökning med 6%
  • Intäkterna ökade 37% till MSEK 38 074 (27 824), en organisk ökning med 18%
  • Rörelseresultat var MSEK 8 378 (6 000), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (21.6)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde MSEK 8 469 (6 109), vilket motsvarar en marginal på 22.2% (22.0)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 448 (5 945)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.34 (0.94, justerat för aktiesplit)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 5 705  (4 664)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (27)


Marknadsutsikt på kort sikt
Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 19 juli, 2022):
Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022 kl. 12.00.


Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.