Rapport för första kvartalet 2020

23 apr 2020

Ordernivån fortsatt hög före nedgången orsakad av COVID-19

  • Orderingången ökade 5% till MSEK 28 039 (26 812), en organisk minskning med 2%
  • Intäkterna uppnådde MSEK 25 098 (24 181), en organisk minskning med 3%
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade 3% till MSEK 5 099 (5 262), vilket motsvarar en marginal på 20.3% (21.8)
  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 124 (5 048), vilket motsvarar en marginal på 20.4% (20.9)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 010 (4 907)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.16 (3.05)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 3 825 (2 529)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (33)
  • Förslag att senarelägga det formella beslutet om det andra utdelningstillfället

Marknadsutsikt på kort sikt

Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikten mycket osäker men efterfrågan förväntas försämras signifikant i de flesta industrier och regioner. 

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 28 januari 2020):

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i fjärde kvartalet.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 11.00.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.