Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

28 jan 2020

Tillväxt och solid marginal avslutar ett rekordår

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

Orderingången ökade 8% till MSEK 25 625 (23 743), en organisk ökning med 1%

• Rekordhöga intäkter om MSEK 27 319 (25 321), en organisk ökning med 1%

• Rapporterat rörelseresultat minskade 1% till MSEK 5 627 (5 661), vilket motsvarar en marginal på 20.6% (22.4)

─    Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, ökade 7% till MSEK 5 913 (5 549), vilket motsvarar en marginal på 21.6% (21.9)

• Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 572 (5 934)

─    MSEK 5 858 (5 460) exkluderat jämförelsestörande poster

• Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.55 (4.29)

─     MSEK 3.74 (3.42) exkluderat jämförelsestörande poster

• Operativt kassaflöde på MSEK 5 084 (4 970)

• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 7.00 per aktie (6.30), att utbetalas i två delar

• Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (33)

Marknadsutsikt på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i fjärde kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 21 oktober 2019):

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i tredje kvartalet.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.
Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.