Atlas Copcos rapport för första kvartalet 2018

25 apr 2018

Rekordhög orderingång och stark vinstutveckling  

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges, d.v.s. Epiroc rapporteras som avvecklad verksamhet. Samtliga siffror presenteras i enlighet med IFRS 15 (Intäkter från kontrakt med kunder), vilket innebär att siffror för 2017 har ändrats från det som tidigare rapporterats.

  • Orderingången ökade 6% till MSEK 24 829 (23 325), en organisk ökning om 9%
  • Intäkterna ökade till MSEK 21 906 (20 578), en organisk ökning om 9%
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 4 779 (4 412), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (21.4)
  • Rapporterat rörelseresultatet ökade med 13% till MSEK 4 833 (4 290), vilket motsvarar en marginal på 22.1% (20.8)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 513 (4 058)
  • Periodens resultat var MSEK 3 340 (2 896)
  • Inom avvecklade verksamheter, Epiroc uppnådde en orderingång om MSEK 10 036 (8 520), 21% organisk ökning, och intäkter om MSEK 8 233 (7 411), en organisk ökning om 14%. Se sidan 14
  • Operativt kassaflöde inkluderat avvecklade verksamheter uppgick till MSEK 2 724 (3 510)
  • Vinst per aktie före utspädning inkluderat avvecklade verksamheter var SEK 3.64 (3.29)
  • Årsstämman 2018 godkände förslaget att dela Gruppen

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 26 januari 2018): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 8.30. Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.