Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2017

27 apr 2017

Stockholm den 27 april 2017: Atlas Copco AB höll på onsdagen den 26 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Utdelningen fastställdes till SEK 6,80 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen på SEK 3,40 vardera. Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 28 april 2017, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 30 oktober 2017. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017 och den andra den 2 november 2017. Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Gunilla Berg, Staffan Bohman, Johan Forssell, Sabine Neuss, Hans Stråberg, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes. Mats Rahmström och Tina Donikowski valdes som nya medlemmar i styrelsen. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande: Ett arvode om SEK 2 100 000 utgår till styrelsens ordförande och SEK 660 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 250 000 och SEK 160 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor och 75 000 kronor var till de övriga ledamöterna. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen. Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier. Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag.  Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2017 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2012, 2013 och 2014 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Staffan Bohman, ordförande, Gunilla Berg, Johan Forsell och Hans Stråberg omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén. Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten kommer att publiceras på Gruppens hemsida: http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/agm-2017. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995
  • Ola Kinnander, Presschef  08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08.30.   Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.