Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2016

27 apr 2016

Stockholm den 27 april 2016: Atlas Copco AB höll på tisdagen den 26 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Utdelningen fastställdes till SEK 6,30 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen på SEK 3,15 vardera. Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 28 april 2016, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 31 oktober 2016. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2016 och den andra den 3 november 2016. Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Staffan Bohman, Johan Forssell, Ronnie Leten, Hans Stråberg, Anders Ullberg, Peter Wallenberg Jr och Margareth Övrum omvaldes. Gunilla Berg och Sabine Neuss valdes som nya medlemmar i styrelsen. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande: Ett arvode om SEK 1 975 000 utgår till styrelsens ordförande och SEK 625 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 225 000 och SEK 150 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor och 75 000 kronor var till de övriga ledamöterna. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen. Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier. Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2016. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2016 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2011, 2012 och 2013 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Det beslutades att valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den sista augusti varje år. Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Staffan Bohman, ordförande, Gunilla Berg, Johan Forsell och Hans Stråberg valdes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén. Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten kommer att publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/agm-2016. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.