Atlas Copco rapport för första kvartalet 2014

29 apr 2014

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 
Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal

  • Orderingången ökade med 8% jämfört med föregående år till MSEK 22 653 (21 008)

        - Starkt kvartal för Edwards, den nyligen förvärvade verksamheten för vakuumlösningar
        - Organisk minskning på 2% jämfört med föregående år
        - Serviceverksamheten fortsatte att växa

  • Intäkterna ökade till MSEK 21 423 (20 227), en organisk minskning på 2%
  • Rörelseresultatet blev MSEK 3 760 (4 156), inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 75
  • Rörelsemarginalen var 17.6% (20.5) och 18.1% (20.8) justerat för poster som påverkar jämförbarheten
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 602 (4 045)
  • Periodens resultat var MSEK 2 755 (2 988)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.27 (2.46)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 963 (1 635)


Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster förväntas öka något.
Efterfrågan från gruvindustrin förväntas ligga kvar på nuvarande nivå medan efterfrågan från tillverkning, bygg- och anläggningssegmentet förväntas att öka något.
Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 30 januari 2014):
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.


För mer information kontakta: 


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.