Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

21 mar 2014

Stockholm den 21 mars 2014: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 16.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl. 14.30.

Anmälan:
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
    -vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014, och
    -anmäla sig till Atlas Copco AB senast onsdagen den 23 april 2014 under anmälningsadress :
Atlas Copco AB, Box 7835,
Anmälan: 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma
 
Se hela Kallelsen nedan, eller besök www.atlascopco.com/arsstamma.

För mer information kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist
    08 743 8995
  • Ola Kinnander, Presschef 
    08 743 8060 eller 070 347 2455
    [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com
                                                                                                                  
Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB
Aktieägarna i Atlas Copco AB (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 16.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl. 14.30

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
    -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014,
    -dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 23 april 2014 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma
 
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 23 april 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.
 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman
 
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att skickas till de som anmält sig till stämman. Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.
 
Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att efter årsstämman finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma.
 
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
    c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
    d) avstämningsdag för utdelningen
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10.Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande samt revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
11.Fastställande av arvode, kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna samt åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
12.Styrelsens förslag till beslut avseende
    a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
    b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2014 
13. Styrelsens förslag avseende mandat att 
    a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2014
    b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
    c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2014
    d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
    e) försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2009, 2010 och 2011 års personaloptionsplaner
14.Årsstämmans avslutande
   
 
Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2013 fastställs till 5,50 kronor samt att den 5 maj 2014 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 8 maj 2014. 
 
Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga ledamöter och revisionsbolag 
Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay Brufer, Alecta och Peder Hasslev, AMF, som tillsammans representerar mer än 30% av totala antalet röster i Bolaget, samt Sune Carlsson, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:
Punkt 1: Sune Carlsson väljs till stämmoordförande.
Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara nio. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.
Punkt 10: Styrelse: Omval av Staffan Bohman, Ronnie Leten, Johan Forssell, Ulla Litzén, Gunilla Nordström, Hans Stråberg, Anders Ullberg, Peter Wallenberg Jr och Margareth Övrum. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Deloitte AB med ansvarig revisor Jan Berntsson.
 
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopco.com/arsstamma.
 
Punkt11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete och revisionsarvode
Styrelsearvode till ordföranden med 1 900 000 (1 850 000) kronor och till envar av de övriga sju icke anställda ledamöterna 570 000 (555 000) kronor. Till ordföranden i revisionskommittén 225 000 (200 000) kronor och 150 000 (125 000) kronor till envar av de övriga ledamöterna. Oförändrad ersättning med 60 000 kronor till envar ledamot i ersättningskommittén samt ersättning med 60 000 kronor till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen. Förslaget innebär således att styrelsearvodet utgår till ett sammanlagt belopp av 5 890 000 (6 485 000) kronor.
 
I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant och att erhålla hela arvodet kontant. 
 
Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.
Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende:
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan 2014 som innefattar krav på koncernledning och divisionspresidenter att investera i aktier som förutsättning för deltagande i denna plan 
 
12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt övriga åtta medlemmar i ledningsgruppen. Styrelsens förslag för 2014, vilket står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Atlas Copco och respektive befattningshavare är följande:
Kompensation till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionspremie samt övriga förmåner. För utlandsanställda utgår vidare vissa förmåner enligt Bolagets villkor för utlandsanställda. Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation. Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70% av grundlönen för VD, till 50% för affärsområdeschefer och till 40% för övriga ledande befattningshavare. Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35% av grundlön beroende på ålder. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.
 
Vid Bolagets uppsägning av ledande befattningshavare kan avgångsvederlag uppgå till högst 24 månaders grundlön och lägst 12 månaders grundlön beroende på ålder, anställningstid och eventuella intäkter från annan ekonomisk verksamhet eller anställning. Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.
 
12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan 2014 Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledning och divisionspresidenter. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen. 
 
Omfattning och huvudprinciper
 
Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 335 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 4 622 729 serie A aktier.
 
Utfärdande
Utfärdandet är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added, utvecklas under 2014. I ett intervall på 1 500 000 000 kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100% av maximala antalet. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen. Utfärdandet av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:
kategori 1 – verkställande direktören: 113 013 (97 402) personaloptioner
kategori 2 – affärsområdeschefer (4): 38 527 (35 064) personaloptioner
kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (26): 25 684 (24 350) personaloptioner
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (304): 12 131 (11 275) personaloptioner Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2015. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.
 
Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna ska vara fem år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.
 
 
Inlösen
Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under tid som person anses vara anställd.
 
Lösenpris
Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110% av genomsnittet av slutkurserna vid NASDAQ OMX Stockholm för serie A aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av sammandraget av årsbokslutet för verksamhetsåret 2014.
 
Maximerat utfall
En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset.
 
Omräkning
För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i bolaget.
 
Teoretiskt värde för mottagaren
Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om 175,67 kronor och förväntad volatilitet om 33%. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 29,20 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 134 983 687 (125 444 026) kronor för hela planen.
 
Krav på egen investering för koncernledningen och divisionspresidenter
För koncernledningen och divisionspresidenterna (31 personer) gäller som förutsättning för ett deltagande i personaloptionsplanen 2014 att de investerar maximalt 10% av grundlönen före skatt för år 2014 (20% för expatriater med nettolön) i serie A aktier. Investeringen kan ta formen av kontantinbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2012 och 2013. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva det antal aktier (matching shares) som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2014 till ett pris av 75% av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i planen för 2014 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matching shares aktie för aktie. Teoretiska värdet på detta beräknas uppgå till 47,80 kronor per matching share eller sammanlagt cirka 2 475 801 kronor.
 
Leverans av aktier
Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av befintliga serie A aktier. 
 
Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut avseende:
a) förvärv av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2014
b) förvärv av serie A aktier i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
c) överlåtelse av serie A aktier i samband med personaloptionsplanen 2014
d) försäljning av serie A aktier med anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) försäljning av serie A och B aktier i samband med 2009, 2010 och 2011 års prestationsbaserade personaloptionsplaner  
 
För giltigt beslut av stämman under punkterna 13 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman att överlåta aktier i enlighet med 13 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Om kvalificerade majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2014 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.
 
13 a) Förvärv av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2014
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 4 800 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.
 
13 b) Förvärv av serie A aktier i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1.      Förvärv får ske av högst 70 000 serie A aktier
2.      Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm
3.      Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. 
 
13 c) Överlåtelse av serie A aktier i samband med personaloptionsplanen 2014
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2014, inklusive aktiespar/matching share delen, enligt följande:
1.      Högst 3 500 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2014, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2014 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2014.
2.      För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.
 
Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2014.
 
13 d) Försäljning av serie A aktier med anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 55 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i huvudsak, kostnaden för sociala avgifter.   Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.   Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.
 
13 e) Försäljning av serie A och B aktier i samband med 2009, 2010 och 2011 års prestationsbaserade personaloptionsplaner
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 8 800 000 serie A och B aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter. Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.
 
Försäljningen ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna.
 
Aktier och Röster
Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier och 390 219 008 är serie B aktier. Den 1 mars 2014 innehar Bolaget av dessa aktier 14 947 420 serie A aktier och 645 379 serie B aktier. Serie A aktier berättigar till en röst och serie B aktier berättigar till en tiondels röst varför de av Bolaget innehavda och vid årsstämman ej företrädda aktierna motsvarar 15 011 987,9 röster. 
 
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till [email protected].
Handlingar  
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om tillämpningen av riktlinjerna 2013 för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och kommer även, liksom valberedningens respektive styrelsens förslag till beslut, inklusive information om samtliga styrelseledamöter och valberedningens styrelseuttalande, om de inte framgår av denna kallelse, finnas tillgängliga hos Bolaget och på www.atlascopco.com/arsstamma samt kostnadsfritt sändas till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med den 21 mars 2014. I anslutning till årsstämman kommer två stipendier att utdelas, ”John Munck Award” för avgörande insatser inom produktutveckling samt ”Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder.
 
Nacka i mars 2014
 
Atlas Copco AB
 
STYRELSEN