Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2013

30 jan 2014

2014-01-30 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Stabil efterfrågan från industrin - gruvutrustning var fortsatt svag

  • Orderingången minskade till MSEK 19 714 (21 101), organisk minskning på 4%
  • Intäkterna minskade till MSEK 21 266 (22 748), organisk minskning på 4%
  • Rörelseresultatet minskade med 12% till MSEK 4 155 (4 699), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK +57 (-192)
  • Rörelsemarginalen var 19.5% (20.7)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 925 (4 488)
  • Periodens resultat var MSEK 2 903 (3 416)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.39 (2.81)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 563 (4 339)
  • Förvärvet av Edwards Group Ltd. slutfördes den 9 januari 2014
  • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 5.50 (5.50) per aktie 

Marknadsutsikter på kort sikt 
Den totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 25 oktober 2013):
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.


För ytterligare information kontakta: 

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.