Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2013

18 jul 2013

Gynnsam efterfrågan på service och industriutrustning.

  • Orderingången minskade till MSEK 21 135 (23 263), organisk minskning på 5%
  • Intäkterna minskade till MSEK 21 843 (23 437), organisk minskning på 2%
  • Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK 4 533 (5 028)
  • Rörelsemarginalen var 20.8% (21.5)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 279 (4 843)
  • Periodens resultat var MSEK 3 137 (3 620)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.58 (2.98)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 3 291 (1 891)

Marknadsutsikter på kort sikt
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.