Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2013

30 apr 2013

Stockholm den 30 april 2013: Atlas Copco AB höll på måndag den 29 april sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till SEK 5,50 per aktie. Den 3 maj 2013, godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2013.

Stämman valde tio styrelsemedlemmar: Sune Carlsson, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Anders Ullberg, Margareth Øvrum, Johan Forssell, Gunilla Nordström, Peter Wallenberg Jr och Ronnie Leten omvaldes. Hans Stråberg valdes som ny medlem i styrelsen.
Sune Carlsson omvaldes till styrelseordförande. Hans Stråberg valdes till vice ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:
Ett arvode om SEK 1 850 000 (1 800 000) utgår till styrelsens ordförande, SEK 750 000 (2011: SEK 645 000) till vice ordförande och SEK 555 000 (540 000) till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett oförändrat arvode på SEK 200 000 och SEK 125 000 till övriga medlemmar. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna A-aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2013.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A-aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2013 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2008, 2009 och 20010 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Staffan Bohman och Johan Forssell omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg nyvaldes som medlem i revisionskommittén. Sune Carlsson, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.
Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten publiceras på Gruppens hemsida. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.