Atlas Copco rapport för första kvartalet 2013

29 apr 2013

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning

  • Orderingången minskade till MSEK 21 008 (24 827), organisk minskning på 11%
  • Intäkterna minskade till MSEK 20 227 (22 254), organisk minskning på 5%
  • Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK 4 156 (4 614)
  • Rörelsemarginalen var 20.5% (20.7)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 045 (4 494)
  • Periodens resultat var MSEK 2 988 (3 409)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.81)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 628 (1 441)
Marknadsutsikter på kort sikt
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För ytterligare information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.