Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

19 mar 2013

Stockholm den 19 mars 2013: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2013 kl. 16:00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Registreringen börjar kl 14:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2013,

dels     anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 23 april 2013 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 43 vardagar kl.09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 23 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.
 
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person skall dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att skickas till dem som anmält sig till stämman. Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.
 
Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma fr.o.m. tisdagen den 30 april 2013.

För fullständig kallelse till årsstämman, se bifogad pdf.


För ytterligare information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.