Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012

31 jan 2013

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Ett bra kvartal och ett rekordår

 • Orderingången minskade till MSEK 21 101, en minskning på 2% organiskt
 • Intäkterna ökade till MSEK 22 748 (22 290), en ökning på 4% organiskt
 • Rörelseresultatet ökade 2% till MSEK 4 687 (4 596)  
  -  Inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 65 (125) samt en negativ effekt
     på MSEK 127 (116) för aktierelaterade långsiktiga incitaments­program
 • Rörelsemarginal på 20.6% (20.6)
  -  Justerad marginal 21.4% (21.7)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 476 (4 436)
 • Periodens resultat var MSEK 3 406 (3 372)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.80 (2.78)
 • Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 290 (1 574)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 5.50 (5.00) per aktie
Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något.

För ytterligare information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.