Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2012

27 apr 2012

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Fortsatt stark orderingång

 • Orderingången steg till rekordhöga MSEK 24 827, organisk tillväxt på 10%
 • Intäkterna ökade till MSEK 22 254 (18 223), organisk tillväxt på 17%
 • Rörelseresultatet ökade med 15% till MSEK 4 604 (3 987)
 • Rörelsemarginal på 20.7% (21.9)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 489 (4 056)
 • Periodens resultat var MSEK 3 405 (3 033)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.81 (2.48)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 1 441 (2 026)
Marknadsutsikter på kort sikt
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:

 •  Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
  08 743 8295 eller 072 729 8295
 • Daniel Frykholm, Presschef
  08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.