Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2011

18 jul 2011

Rekord i orderingång, intäkter och rörelseresultat

 • Organisk orderingång ökade med 29% till MSEK 22 202.
 • Intäkterna ökade 14% till MSEK 19 951 (17 430), organisk tillväxt på 27%.
 • Rörelseresultatet ökade 19% till MSEK 4 177 (3 499).
 • Rörelsemarginalen var 20.9% (20.1).
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 081 (3 403).

  - Varav MSEK 75 realisationsvinst från försäljning av aktier i RSC Holdings.
 • Periodens resultat var MSEK 2 982 (2 523).
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.07).
 • Det operativa kassaflödet var MSEK 567 (2 467), påverkat av finansiella poster.
 • Ny affärsområdesstruktur från den 1 juli.
Marknadsutsikter på kort sikt

Den totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För ytterligare information kontakta:

 • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
  46 (0)8 743 8295 or 46 (0)72 729 8295
  e-mail: [email protected] 
 • Daniel Frykholm, Presschef
  08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.