Antalet aktier i Atlas Copco AB efter inlösenprogram

30 jun 2011

Stockholm den 30 juni 2011: Antalet utestående aktier i Atlas Copco AB minskade under juni månad till 1 229 613 104 från 2 459 226 208. Förändringen är ett resultat av det inlösenförfarande som beslutades av årsstämman den 20 april, vilket nu har slutförts.

Inlösenförfarandet inleddes med en aktiesplit 2:1, som genomfördes under maj månad. Efter spliten var antalet A-aktier (motsvarande 1 röst per aktie) i bolaget 1 678 788 192 samt antalet B-aktier (0.1 röst/aktie) 780 438 016.

Hälften av aktierna i varje serie var inlösenaktier. Alla dessa aktier löstes i juni in av Atlas Copco för SEK 5 per aktie. Antalet utestående aktier och röster är nu samma som innan inlösenförfarandet påbörjades.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.