Tillfällig förändring av antalet aktier i Atlas Copco AB

31 maj 2011

Stockholm den 31 maj 2011: Antalet utestående aktier i Atlas Copco AB ökade under maj månad från 1 229 613 104 till 2 459 226 208. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit 2:1 och det inlösenförfarande som beslutades av årsstämman den 20 april.

Efter spliten är antalet A-aktier i bolaget 1 678 788 192 samt antalet B-aktier 780 438 016. Hälften av aktierna i varje serie är inlösenaktier.

Handel i inlösenaktierna inleddes på NASDAQ OMX Stockholm den 16 maj och pågår till och med den 8 juni, varefter de automatiskt inlöses för SEK 5 per aktie. Antalet aktier i Atlas Copco AB återgår sedan till det ursprungliga antalet, 1 229 613 104.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.