Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2011

21 apr 2011

Stockholm den 21 april 2011: Atlas Copco AB höll igår sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 4.00 per aktie. Den 27 april, 2011, godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 2 maj, 2011.

Stämman omvalde nio styrelsemedlemmar: Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Anders Ullberg, Margareth Øvrum, Johan Forssell, Gunilla Nordström och Ronnie Leten.

Sune Carlsson omvaldes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 1 750 000 (1 500 000) utgår till styrelsens ordförande, SEK 645 000 (550 000) till vice ordföranden och SEK 525 000 (450 000) till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett oförändrat arvode på SEK 200 000 och SEK 125 000 till övriga medlemmar. Ett arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens medlemmar möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna A-aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2011.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp av bolagets egna serie A-aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2011 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2006-2009 och 2011 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Årsstämman godkände förslaget avseende valberedningen och dess uppgifter.

Automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman fattade beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag. Inlösenförfarandet innebär att cirka MSEK 6 069, eller SEK 5 per aktie, kommer att utskiftas till aktieägarna, utöver ordinarie utdelning om SEK 4 per aktie, motsvarande totalt SEK 9 per ursprunglig aktie.

I inlösenförfarandet ingår:

· Förändring av bolagsordningens lydelse, innebärande i huvudsak att antalet aktier som får ges ut i Bolaget ökas från lägst 500 000 000 – högst 2 000 000 000 till lägst 1 000 000 000 – högst 4 000 000 000. Antalet A-aktier och B-aktier som får ges ut ändras från högst 2 000 000 000 till högst 4 000 000 000 i respektive serie. Orden ”klockan 16.00” i § 9 utgår för att skapa överensstämmelse med aktiebolagslagen.
· Aktiesplit, innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie.
· Bolagets aktiekapital minskas för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 1 229 613 104 inlösenaktier, varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier.
· Bolagets aktiekapital ökas med 393 004 095 kronor genom fondemission, utan att några aktier ges ut.

Avstämningsdag för aktiesplit blir den 13 maj 2011. Inlösenaktierna kommer att kunna handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 16 maj till och med den 8 juni 2011. Därefter löses samtliga inlösenaktier automatiskt in. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske den 16 juni 2011.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Sune Carlsson, Staffan Bohman och Johan Forssell omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Sune Carlsson, ordförande, Jacob Wallenberg och Anders Ullberg omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.