Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier (rättad)

21 apr 2011

Detta pressmeddelande har rättats för att ange det korrekta antalet aktier som innehades av Atlas Copco per den 21 april 2011. Den tidigare versionen angav innehavet per 31 december 2010.
 
Stockholm den 21 april 2011: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att köpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:

1) Köp av maximalt 4 300 000 A-aktier, varav som mest 3 420 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2011.

2) Köp av maximalt 70 000 A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

3) Försäljning av maximalt 70 000 A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

4) Försäljning av maximalt 4 700 000 A-aktier och maximalt 1 500 000 B-aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden för 2006-2009 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier. Bolaget innehar 15 034 079 A-aktier samt 1 590 873 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.