Styrelsens förslag till inlösenförfarande

2 feb 2011

Stockholm den 2 februari 2011: Atlas Copcos finansiella ställning är stark och därför föreslår styrelsen årsstämman ett inlösenförfarande.

Atlas Copco har genererat betydande kassaflöden både under finanskrisen och under den snabba tillväxten 2010. Utan att riskera möjligheten att finansiera ytterligare tillväxt föreslår styrelsen årsstämman ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i 1 ordinarie aktie och 1 inlösenaktie.
 
Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 5.00 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK 6 092 om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas. Tillsammans med den föreslagna utdelningen om SEK 4.00 per aktie kommer aktieägarna erhålla MSEK 10 966.
 
Inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman 2011 godkänner följande:
 

  • Ändring av bolagsordningen så att lägsta och högsta antalet aktier ökar från intervallet 500 miljoner – 2,0 miljarder, till 1,0 miljard – 4,0 miljarder. Samtidigt ökar högsta antalet serie A- respektive B-aktier från 2,0 miljarder vardera till 4,0 miljarder vardera.
  • Aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, av serie A såväl som av serie B, delas upp i två aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie.
  • Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 1 229 613 104 inlösenaktier, varvid indragning av aktier av serie A och serie B skall ske i proportion till antalet aktier utgivna av respektive aktieslag.
  • Ökning av aktiekapitalet med 393 004 095 kronor genom fondemission, varvid bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk.
 
Avstämningsdag för aktiespliten föreslås vara den 13 maj 2011. Handel i inlösenaktier beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm den 16 maj – 8 juni 2011, varefter inlösenaktierna automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 15 juni 2011.

För ytterligare information kontakta:

  • Hans Ola Meyer, Hans Ola Meyer, Ekonomidirektör
    08 743 8292 eller 070 588 8292
  • Ingrid Andvaller, Chef Investerarrelationer
    08 743 8290 eller 070 497 8290
 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.