Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

2 feb 2011

Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

 • Orderingången steg till MSEK 19 374, organisk tillväxt på 28%.
 • Intäkterna ökade 22% till MSEK 19 401 (15 942).
 • Rörelseresultatet ökade 64% till MSEK 4 007 (2 450, inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 80).
 • Rörelsemarginal på 20.7% (15.4). 
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 920 (2 324).
 • Periodens resultat var MSEK 2 916 (1 700).
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.39 (1.39).
 • Operativt kassaflöde på MSEK 2 529 (4 131). 
 • Styrelsen föreslår utskiftning till aktieägare på SEK 9.00 per aktie genom:
  - årlig utdelning för 2010 på SEK 4.00 (3.00) per aktie och
  - extra utskiftning av SEK 5.00 per aktie genom obligatorisk inlösen.
 • Uppdaterade mål för hållbar, lönsam utveckling:
  - årlig försäljningstillväxt på 8% över en konjunkturcykel
  - bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital
  - årlig utdelning på cirka 50% av resultat per aktie.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. Efterfrågan från utvecklingsmarknaderna liksom från gruvindustrin förväntas vara fortsatt stark. Den senaste tidens förbättring på vissa mogna marknader såsom Nordamerika förväntas fortsätta.
 

 • Ingrid Andvaller, Chef Investerarrelationer
  Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.