Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2009

27 apr 2009

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


Global ekonomisk kris drabbade efterfrågan på utrustning


• Organisk orderingång minskade 33%.


- 37% minskning inklusive annulleringar inom gruvsegmentet.


- Stabil efterfrågan på eftermarknadsprodukter och service.


• Intäkterna sjönk 3% till MSEK 16 577 (17 122), organisk nedgång 17%.


• Rörelseresultat på MSEK 2 172 (3 248), en marginal på 13.1% (19.0).


- Inkluderar kostnader för personalminskningar på MSEK 230, justerad rörelsemarginal 14.5%.


- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 500 jämfört med föregående år.


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 1 794 (3 026).


• Periodens resultat var MSEK 1 378 (2 376).


• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.13 (1.94).


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 851 (900).


Marknadsutsikter på kort sikt

Den ekonomiska situationen gör fortfarande marknadsutsikterna mycket osäkra. Efterfrågan väntas dock vara fortsatt svag i de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.comDaniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.comInformationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.