Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2009

27 apr 2009

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


Global ekonomisk kris drabbade efterfrågan på utrustning

• Organisk orderingång minskade 33%.
- 37% minskning inklusive annulleringar inom gruvsegmentet.
- Stabil efterfrågan på eftermarknadsprodukter och service.
• Intäkterna sjönk 3% till MSEK 16 577 (17 122), organisk nedgång 17%.
• Rörelseresultat på MSEK 2 172 (3 248), en marginal på 13.1% (19.0).
- Inkluderar kostnader för personalminskningar på MSEK 230, justerad rörelsemarginal 14.5%.
- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 500 jämfört med föregående år.
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 1 794 (3 026).
• Periodens resultat var MSEK 1 378 (2 376).
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.13 (1.94).
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 851 (900).

Marknadsutsikter på kort sikt
Den ekonomiska situationen gör fortfarande marknadsutsikterna mycket osäkra. Efterfrågan väntas dock vara fortsatt svag i de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.