Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

26 mar 2009

Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma måndagen den 27 april 2009 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 21 april 2009
dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 21 april 2009, under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 10, 182 11 Danderyd, eller per telefon 08-622 61 75 senast kl 16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/årsstämma eller per telefax 08-622 63 51 fram till kl 24.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 21 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds av ombud skall bifoga fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/årsstämma. Bolaget tillhandahåller även fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Den som företräder juridisk person skall dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd.

Inträdeskort kommer att skickas till dem som anmält sig till stämman.

Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/årsstämma fr o m den 28 april 2009.

För fullständig kallelse till årsstämman, se bifogad pdf.

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.