Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2008

2 feb 2009

Tuff avslutning på rekordår

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)
• Organisk orderingång minskade 19% till följd av ett kraftigt fall i efterfrågan världen över.      


 -27% minskning inklusive annulleringar, främst inom gruvsegmentet.


 - Fortsatt tillväxt för eftermarknaden i alla affärsområden.


• Intäkterna steg 12% till MSEK 19 731 (17 549), organisk tillväxt 3%.


• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 288 (3 361).


   - Kraftiga åtgärder för att minska kapacitet och kostnader; MSEK 258 i kostnader för personalminskningar bokade under kvartalet.


   - Justerad rörelsemarginal 18.0% (19.3).


   - MSEK 350 i positiv valutaeffekt jämfört med föregående år.


• Resultat före skatt var MSEK 3 508 (2 134).


   - Innefattar skattefri realisationsvinst om MSEK 939.


• Periodens resultat uppgick till MSEK 2 919 (1 376).


• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.39 (1.12).


• Operativt kassaflöde var MSEK 2 401 (926).


• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 per aktie.Marknadsutsikter på kort sikt

Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikterna mycket osäkra men efterfrågan väntas vara fortsatt mycket svag i de flesta industrier och regioner.

Åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader

Det fjärde kvartalets åtgärder för att justera kapacitet och kostnader till det snabbt försämrade affärsklimatet resulterade i en personalminskning med totalt cirka 1 350 och MSEK 258 i kostnader. Ytterligare neddragningar som påverkar mer än 3 000 personer globalt kommer att genomföras. Kostnader för dessa personalminskningar förväntas uppgå till cirka MSEK 400 som till största delen kommer att påverka första kvartalet 2009. Totalt väntas minskningarna i arbetsstyrkan ge upphov till omkring MSEK 2 000 i årliga besparingar.


Analytiker

Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.com


Media

Daniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.