Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2008

2 feb 2009

Tuff avslutning på rekordår

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


• Organisk orderingång minskade 19% till följd av ett kraftigt fall i efterfrågan världen över.      
 -27% minskning inklusive annulleringar, främst inom gruvsegmentet.
 - Fortsatt tillväxt för eftermarknaden i alla affärsområden.
• Intäkterna steg 12% till MSEK 19 731 (17 549), organisk tillväxt 3%.
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 288 (3 361).
   - Kraftiga åtgärder för att minska kapacitet och kostnader; MSEK 258 i kostnader för personalminskningar bokade under kvartalet.
   - Justerad rörelsemarginal 18.0% (19.3).
   - MSEK 350 i positiv valutaeffekt jämfört med föregående år.
• Resultat före skatt var MSEK 3 508 (2 134).
   - Innefattar skattefri realisationsvinst om MSEK 939.
• Periodens resultat uppgick till MSEK 2 919 (1 376).
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.39 (1.12).
• Operativt kassaflöde var MSEK 2 401 (926).
• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 per aktie.


Marknadsutsikter på kort sikt
Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikterna mycket osäkra men efterfrågan väntas vara fortsatt mycket svag i de flesta industrier och regioner.

Åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader
Det fjärde kvartalets åtgärder för att justera kapacitet och kostnader till det snabbt försämrade affärsklimatet resulterade i en personalminskning med totalt cirka 1 350 och MSEK 258 i kostnader. Ytterligare neddragningar som påverkar mer än 3 000 personer globalt kommer att genomföras. Kostnader för dessa personalminskningar förväntas uppgå till cirka MSEK 400 som till största delen kommer att påverka första kvartalet 2009. Totalt väntas minskningarna i arbetsstyrkan ge upphov till omkring MSEK 2 000 i årliga besparingar.

Analytiker
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Media
Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.