Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

18 jul 2008

Stockholm den 18 juli 2008: Atlas Copco redovisade idag sitt resultat för det andra kvartalet 2008 med fortsatt hög ordertillväxt inom alla affärsområden och regioner. ”Tillväxten har varit speciellt stark på utvecklingsmarknader och inom gruvindustrin”, säger VD och koncernchef Gunnar Brock.

“Vi tror att den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt, främst på grund av en fortsatt stark utveckling av efterfrågan på utvecklingsmarknader och från gruvindustrin.” I Nordamerika och Västeuropa väntas vissa kundsegment, relaterade till konsumentvaror och bostadsbyggande, försvagas.

Intäkterna ökade med 18% under kvartalet till MSEK 18 884 (15 985), motsvarande en organisk tillväxt på 15%. Rörelseresultatet nådde en rekordnivå på MSEK 3 630, upp 20%, och marginalen blev 19.2% (19.0). “Prisökningar, ökning av orderingångsvolymen och effektivitetsförbättringar har mer än väl kompenserat för kostnadsökningar på komponenter och negativa valutaeffekter.”

I linje med strategin fortsätter Atlas Copco att förbättra sin effektivitet. I syfte att stärka den långsiktiga kostnadsmässiga konkurrenskraften stänger affärsområdet Industriteknik en fabrik i Storbritannien och flyttar tillverkningen till Ungern.

Genom strategiska förvärv har Atlas Copco ytterligare förbättrat sitt produkterbjudande och sin marknadstäckning. Under kvartalet förvärvade Gruppen en amerikansk tillverkare av högtryckskompressorer som fokuserar på olje- och gasindustrin, två tidigare distributörer i USA och två servicebolag verksamma inom gruvindustrin i Indonesien.

Att minimera energiförbrukningen är ett område i fokus och försäljningen av energieffektiva produkter fortsatte att öka under kvartalet. ”Atlas Copcos förskjutning mot mer energieffektiva kompressorer och tjänster har pågått under lång tid och resulterat i minskad energikonsumtion för kompressorinstallationer. Vi satsar nu ännu mer på att marknadsföra dessa ledande lösningar till befintliga och potentiella kunder.”

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.