Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2008 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

18 jul 2008

Utvecklingsmarknader lyfter försäljningstillväxten

 • 18% organisk ordertillväxt: alla affärsområden och regioner bidrog.
 • Intäkterna uppgick till MSEK 18 884 (15 985), organisk tillväxt på 15%.
 • Rörelseresultatet steg 20% till MSEK 3 630 (3 037), en marginal på 19.2% (19.0) 
 •    stärkt av rekordresultat inom Anläggnings- och gruvteknik.
 •    negativ påverkan från valuta och omstruktureringskostnader. 
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 354 (3 215). 
 •    Föregående år inkluderar MSEK 134 i realisationsvinst.
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 2 463 (2 377).
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.01 (1.94).
 • Operativt kassaflöde var MSEK 396 (1 232). 
 •    Stora ränte- och skattebetalningar samt ökade investeringar påverkade periodens kassaflöde negativt.

  Marknadsutsikter på kortsikter
  Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster ligga kvar på en hög nivå, främst på grund av en fortsatt stark utveckling av efterfrågan på utvecklingsmarknader och från gruvindustrin. I Nordamerika och Västeuropa väntas vissa kundsegment, relaterade till konsumentvaror och bostadsbyggande, försvagas.

  För ytterligare information, kontakta:

  Analytiker:
  Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
  Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
  [email protected]

  Media:
  Love Liman, tf. Presschef
  Tel 08-743 8060, mobil 073-231 8060
  [email protected]

  Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.