Rapport från Atlas Copco AB:s Årsstämma

25 apr 2008

Stockholm den 25 april 2008: Igår den 24 april höll Atlas Copco AB sin årsstämma under ledning av Sune Carlsson, Ordförande i styrelsen för Atlas Copco AB.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 3.00 per aktie. Den 29 april godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas skickas från VPC AB den 5 maj 2008.

Stämman valde nio styrelsemedlemmar. Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Ulla Litzén och Anders Ullberg omvaldes. Margareth Øvrum, Christel Bories och Johan Forssell valdes som nya medlemmar i styrelsen. Grace Reksten Skaugen hade avböjt omval.

Sune Carlsson valdes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2008 enligt följande:
Ett arvode om SEK 1 500 000 utgår till styrelsens ordförande, SEK 550 000 till vice ordföranden och SEK 450 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 170 000 och SEK 110 000 till de övriga två medlemmarna.
Ett arvode på SEK 60 000 till var och en av de tre medlemmarna i ersättningskommittén.
En avgift på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Styrelsemedlemmarna har valt att få en del av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag att introducera ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2008.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och försäljning av bolagets egna aktier i syfte att ständigt kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överföring av aktier till medarbetare samt för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter, sammanhängande dels till personaloptionsprogrammen för 2008 och 2006 dels med utgivandet av syntetiska aktier som en del av ersättningen till styrelsen.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, Ordförande, Sune Carlsson och Staffan Bohman omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Sune Carlsson, Ordförande, Jacob Wallenberg och Anders Ullberg omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.

Atlas Copco s VD och koncernchef Gunnar Brocks anförande på stämman publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/årsstämma, där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2008, kl 08:45.