Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco använder mandat för återköp och försäljning av egna aktier

25 apr 2008

Stockholm den 25 april 2008: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat att köpa och sälja egna aktier som gavs igår av årsstämman. Beslutet togs vid ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och försäljning av bolagets egna aktier i syfte att ständigt kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överföring av aktier till medarbetare samt för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter, sammanhängande dels till personaloptionsprogrammen för 2008 och 2006 dels med utgivandet av syntetiska aktier som en del av ersättningen till styrelsens medlemmar.

Mandaten, vilka gäller under tiden till nästa bolagsstämma, ger styrelsen rätt att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av aktier. Aktierna får endast förvärvas på Stockholmsbörsen och endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A eller serie B eller en kombination av dessa, att bolagets innehav efter varje förvärv inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget

Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A-aktier, varav bolaget innehar 6 400 000, och 390 219 008 är serie B-aktier, varav bolaget innehar 2 428 400.

Anders Ullberg, Ulla Litzén och Sune Carlsson kommer att bilda ett utskott till styrelsen som ska ge stöd till ledningsgruppen vid verkställande av beslutet.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2008, kl 08:45.