Gunnar Brock kommenterar Atlas Copcos 1:a kvartal

24 apr 2008

Stockholm den 24 april 2008: Atlas Copco redovisade idag sitt resultat för det första kvartalet 2008 med fortsatt hög tillväxttakt inom alla affärsområden och på samtliga geografiska marknader.

“Vi är stolta över ytterligare ett starkt kvartal och vi har nu sex år eller 24 kvartal i rad med tillväxt,” säger Atlas Copcos VD och koncernchef Gunnar Brock. ”Den organiska tillväxten fortsatte att vara mycket stark på utvecklingsmarknader, som idag svarar för mer än 40% av Gruppens orderingång.”
 
Intäkterna ökade med 28% under perioden till MSEK 17 122, motsvarande en organisk tillväxt på 18%. Rörelseresultatet ökade 28% och marginalen blev 19% (19.0), trots negativ påverkan från högre materialkostnader och en ogynnsam valutautveckling. ”Vår tydligt globala närvaro och starka marknadsposition - både när det gäller utrustning och eftermarknad - har bidragit till den mycket starka intäkts- och resultatutvecklingen.”
 
Atlas Copco fortsätter att i hög takt expandera på nya marknader och inom nya segment genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Sedan januari i år har Gruppen etablerat nya marknadsbolag i Angola och Bangladesh, öppnat nya moderna kompressorfabriker i Kina och på Nya Zeeland, samt förvärvat ett företag i Indien och ett i USA.
 
Att utveckla och lansera nya produkter och lösningar med högsta produktivitet och energieffektivitet under hela produktlivscykeln är ständigt i fokus. ”Senare idag kommer vi att hedra innovatörerna av två stora framgångar: ett styrsystem för borriggar som både ökar kundernas produktivitet och förbättrar säkerheten för operatörerna, och en tjänst som minskar energiförbrukningen på kompressorinstallationer.”
 
”Vi tror att efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment och regioner kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt.”  De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, dock väntas vissa sektorer, som främst är relaterade till bostadsbyggande, vara fortsatt svaga i Nordamerika och delar av Europa.  
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2008, kl 12:30.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2008, kl 12:30.