Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2008

24 apr 2008

Fortsatt stark ökning av försäljning och resultat

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)· 11% organisk ordertillväxt: alla affärsområden och regioner bidrog.

· Intäkterna uppgick till MSEK 17 122 (13 390), organisk tillväxt på 18%.

· Rörelseresultatet steg 28% till MSEK 3 248 (2 541), en marginal på 19.0% (19.0)
- trots negativ valutapåverkan på MSEK 380 jämfört med föregående år.

· Resultat före skatt steg 22% till MSEK 3 026 (2 477).

· Periodens resultat uppgick till MSEK 2 376 (1 826)
- varav kvarvarande verksamheter MSEK 2 192 (1 773).

· Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.94 (1.49).
- Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 1.79 (1.45).

· Operativt kassaflöde var MSEK 900 (845).Marknadsutsikter på kort sikt
Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment och regioner väntas ligga kvar på en hög nivå. De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, dock väntas vissa sektorer, som främst är relaterade till bostadsbyggande, vara fortsatt svaga i Nordamerika och delar av Europa.Utvecklingen under första kvartalet


Marknadsutveckling
I Nordamerika låg efterfrågan på industri­ut­rustning kvar på en hög nivå inom de flesta segment, vilket främst gagnade tryckluftsut­rustning och relaterade eftermarknadsprodukter. Efter­frågan på avancerade monte­ringsverktyg och system från fordonsindustrin steg jämfört med de senaste kvartalens nivåer. Försäljningen till gruvindustrin var fortsatt stark, förstärkt av markant högre aktivitet i kolgruvesegmentet i USA. Prospekteringsutrustning, förbruknings­varor och service åtnjöt också hög efterfrågan, medan efterfrågan från delar av bygg- och an­lägg­ningsindustrin, främst relaterade till bostadsbyggande, var svagare än föregående år.

I Sydamerika var utvecklingen av efterfrågan fortsatt stark för all slags utrustning och inom de flesta kundsegment.

I Europa fortsatte efterfrågan i de flesta länder ligga på höga nivåer. Östeuropa redovisade mycket stark tillväxt för all slags utrustning, medan tillväxten i Västeuropa var mer måttlig. Efterfrågan på gruvutrustning fortsatte att stiga, framför allt i Östeuropa, samtidigt som efter­frågan på tryckluftsutrustning och industriverk­tyg fortsatte vara gynnsam från tillverknings­industrin. En mer försiktig attityd från delar av bygg- och anläggningsindustrin påverkade dock efterfrågan på bygg- och anläggningsutrustning negativt i Västeuropa.

Efterfrågan fortsatte stiga i regionen Afrika/Mellanöstern. Försäljningen av bygg- och anläggningsutrustning växte kraftigt i Mellanöstern och i Nordafrika och försäljningen av tryckluftsutrustning visade mycket god utveckling i södra Afrika.

I Asien var efterfrågan god på all slags utrustning - särskilt stark var ökningen i Indien. Tillväxten i Kina och Sydostasien var också mycket bra, medan trenden förblev negativ i Japan. I Australien fortsatte efterfrågan från den betydelsefulla gruvindustrin att vara stark.För ytterligare information
Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel 08-743 8000, +46 8 643 3718
Internet: www.atlascopco.com
Organisationsnummer: 556014-2720

Analytiker
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Media
Love Liman, tf. Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 073-231 8060
[email protected]