Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

25 mar 2008

Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008
dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 18 april 2008, under anmälningsadress
Atlas Copco AB, Box 10, 182 11 Danderyd, eller per telefon 08-755 13 46 senast kl 16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/årsstämma eller per telefax 08-622 63 51 fram till kl 24.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 18 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds av ombud skall bifoga fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/årsstämma. Bolaget tillhandahåller även fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Den som företräder juridisk person skall dessutom till fullmakten bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd.

Inträdeskort kommer att skickas till dem som anmält sig till stämman.

Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/årsstämma fr o m den 25 april 2008.

Förslag till dagordning
1.   Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd
3.   Godkännande av dagordning
4.   Val av en eller två justeringsmän
5.   Prövning av om årsstämman är behörigen sammankallad
6.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.   Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8.   Redogörelse för styrelsens och dess revisionskommittés funktion och arbete
9.   Beslut
      a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
      koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt revisorns redogörelse
      b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
      direktören
      c) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
      balansräkningen
      d) om avstämningsdag för utdelningen
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande och vice ordförande
12. Fastställande av arvode (kontant eller viss del i form av syntetiska aktier) åt styrelsen och styrelsekommittéerna inklusive styrelsens förslag avseende mandat att förvärva serie A aktier för att kostnadssäkra åtagandet avseende syntetiska aktier
13. Redogörelse för styrelsens ersättningskommittés arbete samt styrelsens förslag avseende
      a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
      b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2008
      c) förslag avseende mandat att förvärva och överlåta serie A aktier
14. Förslag avseende mandat att överlåta egna serie B aktier för att täcka kostnader
i samband med 2006 års prestationsbaserade personaloptionsprogram
15. Förslag avseende mandat att förvärva egna aktier
16. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag avseende valberedning
17. Årsstämmans avslutande

Punkt 9 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2007 fastställs till 3,00 kronor samt att den
29 april 2008 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 5 maj 2008.

Punkterna 1, 10, 11, 12 och 16 - Valberedningens förslag
Bolagets valberedning, som består av Petra Hedengran, valberedningens ordförande, Investor AB, KG Lindvall, Swedbank Robur fonder, Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, och Patrik Hertsberg, Handelsbanken fonder, som tillsammans representerar mer än 27% av totala antalet röster i Bolaget, samt Sune Carlsson, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:
Punkt 1: Sune Carlsson väljs till stämmoordförande
Punkt 10: Antalet styrelseledamöter skall vara åtta.
Punkt 11: Omval av Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman,
Ulla Litzén och Anders Ullberg.
Nyval av Margareth Övrum, Executive Vice President Technology and New Energy, StatoilHydro och styrelseledamot i Elkem AS och Johan Forssell, medlem i koncernledningen för Investor AB.
Grace Reksten Skaugen har undanbett sig omval.
Vidare att Sune Carlsson väljs till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande.
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopco.com/årsstämma.

Punkt 12 - Förslag till arvoden
Styrelsearvode till ordföranden med 1 500 000 kronor och till vice ordföranden med 550 000 kronor samt till övriga icke anställda ledamöter 450 000 kronor. Ersättning till ledamöterna i revisionskommittén med 170 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till övriga två ledamöter. Ersättning till ledamöterna i ersättningskommittén med 60 000 kronor till envar av de tre ledamöterna.
En ersättning om 60 000 kronor till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.
Valberedningen föreslår vidare att nominerad styrelseledamot skall ha möjlighet att välja mellan att erhålla del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant och att erhålla hela arvodet kontant. Den del som skulle kunna utgå i form av syntetiska aktier uppgår för ordföranden till 825 000 kronor, för vice ordföranden till 300 000 kronor och för övriga icke anställda styrelseledamöter till 250 000 kronor.

För de syntetiska aktierna skall gälla att de värderas till ett genomsnitt av slutkursen för aktier av serie A under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2008. Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning, motsvarande värdet av då innehavda syntetiska aktier, inträder efter fem år från årsstämman 2008. Utbetalnings¬beloppet skall fastställas baserat på ett genomsnitt av slutkursen för aktier av serie A under tio handels¬dagar efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet utbetalningsåret och utbetalningen sker inom fem bankdagar därefter.
De syntetiska aktierna anses intjänade kontinuerligt under mandatperioden med 25% per kvartal. Utdelningen på Bolagets serie A aktier skall gottskrivas ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Antalet syntetiska aktier och/eller värdet på syntetiska aktier kan också komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för de syntetiska aktierna. För den händelse styrelseledamoten avgår som styrelseledamot innan utbetalnings¬dagen enligt ovan inträtt äger styrelseledamoten inom tre månader efter det att styrelseledamoten avgått begära att utbetalnings¬tidpunkten tidigareläggs att inträffa tolv månader efter den tid¬punkt då styrelse¬ledamoten avgått. Om så inte sker gäller den ursprungliga utbetalningstidpunkten. Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp enligt de syntetiska aktierna enligt ovan skall kostnadssäkras genom återköp av egna aktier vilka sedan säljs i marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en begäran om mandat som då kommer att framföras. De ekonomiska skillnaderna för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode väljs, bedöms p g a säkringsåtgärden vara mycket begränsade.

För beslut enligt valberedningens förslag enligt denna punkt krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 75 000 aktier av serie A
2. Aktierna får endast förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden gentemot styrelseledamot, inklusive sociala avgifter, som valt att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.
För beslut enligt styrelsens förslag avseende förvärv av dessa serie A aktier erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 - Valberedning
a) Att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2008 skall styrelseordföranden kontakta de fyra största av VPC direktregistrerade eller ägargrupperade aktieägarna för utseendet av ägarrepresentant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
b) Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna skall ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin/sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
c) Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut.
Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter,
styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode till ordförande, vice ordförande,
övriga icke anställda ledamöter och ersättning för kommittéarbete samt förslag till kriterier
för hur valberedningen utses och beslutspunkter för årsstämman 2010.
d) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på en valberedning och att Bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

För beslut enligt valberedningens förslag under denna punkt krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut avseende
a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt övriga sju medlemmar av ledningsgruppen.
Styrelsens förslag för 2008, vilket står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Atlas Copco och respektive befattningshavare är följande.
Kompensation till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram (personaloptioner), pensionspremie samt övriga förmåner.
Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation.
Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70% av grundlönen för VD, till 50% för affärsområdeschefer och till 40% för övriga ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår nu ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2008 enligt punkt b) nedan. Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35% av grundlön beroende på ålder. VD är dessutom berättigad till en sjukpension motsvarande 50% av grundlönen. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.
Ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller. Avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månaders grundlön.
Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.


b) Ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2008
Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.

Omfattning och huvudprinciper
Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 245 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 4 200 000 Atlas Copco serie A aktier. Tilldelningen är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added (EVA), utvecklas under 2008. I ett intervall på 900 miljoner kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100% av maximal tilldelning. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen.
Tilldelningen av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:
kategori 1 – verkställande direktören – 117 500 personaloptioner
kategori 2 – affärsområdeschefer (3) – 58 750 personaloptioner
kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (24) – 29 375 personaloptioner
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (cirka 213) – 14 687 personaloptioner
Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämnda grupper baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av personaloptioner kommer att ske senast 20 mars 2009. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsprogrammet.
Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna skall vara fem år från tidpunkten för tilldelningen.
Personaloptionerna är inte överlåtbara.
Lösenpris
Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 110% av genomsnittet av slutkurserna vid Stockholmsbörsen för serie A aktier under en period om 10 börsdagar närmast efter publiceringen av årsbokslutet (bokslutskommunikén) för verksamhetsåret 2008.
Leverans av aktier och kostnader
Personaloptioner skall ge rätt till förvärv av befintliga aktier.
För att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid samt säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptionsavtal avser Bolaget att återköpa och överlåta egna aktier enligt förslaget nedan.

c) Förvärv och överlåtelse av Bolagets serie A aktier med anledning av personaloptionsprogrammet 2008
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 4 800 000 aktier av serie A
2. Aktierna får endast förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet
Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid, för att kunna fullgöra framtida leveransåtaganden, för att täcka kontantavräkning i tillämpliga fall samt för att täcka sociala avgifter.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsprogram 2008 enligt följande.
Högst 4 200 000 serie A aktier får överlåtas, rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsprogram 2008, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren i Bolagets personaloptions¬program 2008. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsprogram 2008 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i Bolagets föreslagna personaloptions¬program 2008, medförande bl a att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna skall kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie skall äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare skall erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsprogram 2008.

För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under Bolagets personaloptionsprogram 2008 gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i det föreslagna personaloptionsprogrammet för 2008.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten a) och b) krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget. För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten c) krävs för beslutet att förvärva aktier att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och beslutet att överlåta aktier att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC AB.

Punkt 14 - Styrelsens förslag avseende överlåtelse av egna aktier i samband med 2006 års prestationsbaserade personaloptionsprogram
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta tillsammans maximalt 200 000 serie B aktier som innehas av Bolaget i detta syfte för att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med att rättigheter enligt 2006 års prestationsbaserade personaloptionsprogram utövas. Överlåtelse skall ske på Nordiska Börsen i Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

För beslut enligt styrelsens förslag avseende överlåtelse av dessa serie B aktier erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 - Styrelsens förslag avseende förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma och med beaktande av ovan föreslagna förslag i punkterna 12 och 13 avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier samt till det antal aktier som innehas av Bolaget, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A eller serie B eller en kombination av dessa, att Bolagets innehav efter varje förvärv inte överstiger 10% av samtliga aktier i Bolaget
2. Aktierna får endast förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet
Syftet med förvärvet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärvade aktier, till den del de inte ianspråktas för de ändamål som anges i punkterna 12, 13 och 14 avses att bli ogiltighetsförklarade på förslag av styrelsen vid en senare stämma.
För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Aktier och Röster
Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier, varav Bolaget innehar 6 400 000, och 390 219 008 är serie B aktier, varav Bolaget innehar 2 428 400. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 873 249 066,8.

Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-16 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på www.atlascopco.com/årsstämma samt kostnadsfritt sändas till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med tisdagen den 25 mars 2008.

I anslutning till årsstämman kommer två stipendier att utdelas, ”John Munck Award” för avgörande insatser inom produktutveckling samt ” Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder.

Nacka i mars 2008

Styrelsen


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2008, kl 8.45.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Fullständig kallelse för 2008: